Бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК

Електронне наукове фахове видання

Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

ISSN: 2409-9023

Видається з 2011 року

Періодичність: 4 рази на рік

Засновник: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (створене на підставі Положення, затвердженого наказом ректора від 30.06 2011 р.).


Тип видання: науковий журнал.

Статус видання: вітчизняне.

Мови видання: україньска, російська, англійська (змішаними мовами).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна.

Категорії читачів: наукові співробітники вищих навчальних закладів.

Програмні цілі: ознайомлення читачів з напрямками наукових робіт.

Періодичність: щоквартально.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Галузь науки та рубрики журналу: ветеринарні науки, сільськогосподарські науки.

Тематика: ветеринарні науки: діагностика і терапія тварин, патологія, онкологія і морфологія тварин, ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія, ветеринарна фармакологія та токсикологія, ветеринарна хірургія, гігієна тварин та ветеринарна санітарія, ветеринарне акушерство, ветеринарно-санітарна експертиза, ентомологія, паразитологія, фізіологія людини і тварин, біохімія; сільськогосподарські науки (зоотехнія): розведення та селекція тварин, годівля тварин і технологія кормів, рибництво, технологія виробництва продуктів тваринництва.

Фахова реєстрація у ВАК України: наказ МОН України №455 від 15.04.2014 р.

Головний редактор: Кобець А.С., доктор наук державного управління.

Заступник головного редактора: Гаврилін П.М., д. вет. н.

Відповідальний секретар: Лєщова М.О., к. вет. н.

Члени редакційної колегії: Високос М.П., д.вет.н; Величко В.О., д.вет.н.; Гуфрій Д.Ф., д.вет.н.; Масюк Д.М., к.вет.н.; Ткаченко О.А., д.вет.н.; Ушкалов В.О., д.вет.н.; Яценко І.В., д.вет.н.; Антоненко П.П., д.с.-г.н.; Козир В.С., д.с.-г.н.; Кирилів Я.І. д.с.-г.н.; Микитюк В.В., д.с.-г.н.; Піщан С.Г., д.с-г.н.; Сметанін В.Т., д.с.-г.н.; Шкурко Т.П., д.с.-г.н.

ISSN Title: Naukovo-tehnìčnij bûleten' Naukovo-doslìdnogo centru bìobezpeki ta ekologìčnogo kontrolû resursìv APK

Abbreviated key title: Nauk.-teh. bûl. Nauk.-dosl. centru bìobezpeki ekol. kontrolû resur. APK

Variant title: Naukovo-tehnìčnij bûleten' NDC bìobezpeki ta ekologìčnogo kontrolû resursìv APK

Адреса редакції: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Науково-дослідний центр біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, вул. Мандриківська, 276, м. Дніпро, 49600.

Тел.: +38(0562)361714; +38 (0562)685417

E-mail: bulleten.ndc@mail.ru; bulletin.ndc@hotmail.com; lieshchova07@gmail.com 

Сайт: http://bulletin-biosafety.com

Додаткові відомості: інформація для авторів

Додаткова інформація про видання

© Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...