Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Назва (українською або російською мовою)

Ініціали та прізвища авторів1

Офіційна назва організації, місто, держава (українською)

Поштова адреса: Назва організації, вулиця та будинок, Місто та індекс, Країна (для кожної організації, в яких працюють автори).

Tel.: +38-xxx-ххх-хх-хх. E-mail: __________ (для кожної організації, в яких працюють автори)

ORCID кожного з авторів статті (редакційна колегія не розглядає статті, у яких хоча б один з авторів не має ORCID)

Українська або російська анотація (відповідно до мови статті). Обсяг близько 1800–2000 знаків.

Анотація. Повинна бути чіткою та інформативною (не містити загальних фраз), оригінальною, змістовною (відображати основний зміст статті), структурованою (написаною як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті) Анотація повинна містити вступне 1–2 речення, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів (50–70% обсягу) та лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень (1 речення). Анотація сама по собі повинна бути зрозуміла без ознайомлення з основним змістом статті. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …» тощо.

Ключові слова: 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті.

Назва статті (англійською)

Ініціали та прізвища авторів (англійською)

Офіційна назва організації, місто, держава (англійською).

Поштова адреса: Назва організації, вулиця та будинок, Місто та індекс, Країна (для кожної організації, в яких працюють автори) (агнлійською).

Abstract англійською мовою. Обсяг 1800–2000 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним, змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). У тексті необхідно застосовувати термінологію, яку використовують у профільних міжнародних англомовних журналах. Використовуйте активний, а не пасивний залог («The study tested», а не «It was tested in this study»). Міжнародні бази даних, до яких потрапить Ваша стаття після її публікації у журналі, нічого не транслітерують і не перекладають, вони приймуть будь-які варіанти Вашого прізвища, ініціалів, назви організації, вказані у статті, навіть із помилками.

Keywords: 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті.

При оформленні статті просимо дотримуватися таких правил. Обсяг статті – не менше 8 і не більше 20 сторінок, Times New Roman, 12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, поля – 2 см, аркуш А4. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc). Використовуйте одиниці Міжнародної системи вимірювань.

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 12 слів. Експериментальна стаття повинна містити такі розділи: Вступ, Матеріал і методи досліджень, Результати, Обговорення, Висновки, References. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки та References обов’язкові.

Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводиться під таблицею у примітках. Табличні матеріали та рисунки розміщують у тексті рукопису безпосередньо після першого згадування про них. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman, кегль 8 пунктів без виділення напівжирним шрифтом. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.

При поверненні статті на доопрацювання автор зобов’язаний урахувати всі зауваження редколегії та надіслати виправлені матеріали на адресу редакційної колегії у вказаний термін. Редколегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Як зразок оформлення таблиць та рисунків, можна використовувати статті, опубліковані в останньому номері журналу.

Посилання у тексті наводяться за зразком (Прізвище, рік), наприклад: 1 автор – (Shoup, 2014), 2 автори – (Gerber & Opriessnig, 2015), 3 та більше авторів – (Clement et al., 2016; Davis et al., 2017).

Вступ («Введение» чи «Introduction»)

Вступ повинен містити характеристику дослідженості проблеми у світовій науковій літературі (мінімум – 10–15 посилань переважно на англомовні статті у міжнародних виданнях за останні 10 років). Завершується вступ характеристикою мети статті або гіпотези (гіпотез), сформульованих перед початком дослідження – «виявити…», «охарактеризувати…», «з’ясувати…», «описати…». Метою не може бути «вивчити…» чи «дослідити…».

Матеріал і методи досліджень («Материал и методы исследований» чи «Materials and methods»)

Розділ повинен давати можливість повторити весь обсяг досліджень для перевірки отриманих автором статті даних. Він, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Розділ повинен створювати цілісне уявлення про те, що автору роботи відомі всі можливі джерела помилок, які можуть вплинути на результати досліджень.

Результати («Результаты» чи «Results»)

Розділ, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Тут же розміщується увесь графічний матеріал і таблиці.

Результати та обговорення не можна об’єднувати в один спільний розділ статті.

Обговорення («Обсуждение» чи «Discussion»)

Узагальнення результатів і їх порівняння із аналогічними опублікованими роботами. Обовязкові посилання на літературу.

Висновки («Выводы» чи «Conclusion»)

Висновки – 5–10 речень. Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом.

Подяки (якщо необхідні) («Благодарности» чи «Acknowlegements»)

Наводять у разі необхідності. Подяки подаються після висновків перед бібліографічними посиланнями.

References

Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування в тексті.

Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість трьома чи чотирма. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association, з індексами doi, наведеними на сайті www.crossref.org.

Посилання на статті:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, vv(n), pp–pp. doi.

Ózsvári, L. (2018). Production impact of parasitisms and coccidiosis in swine. Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research, 7(5), 217‒222. doi: 10.15406/jdvar.2018.07.00214.

Karamon, J., & Cencek, T. (2017). Prevalence of Isospora suis and Eimeria spp. in suckling piglets and sows in Poland. Veterinary Parasitology, 144(3), 186–196. doi: 10.1016/j.vetpar.2007.03.029.

Iwasaki, R., Mori, T., Ito, Y., Kawabe, M., Murakmi, M., & Maruo, K. (2016). Computed tomographic evaluation of presumptively normal canine sternal lymph nodes. Journal of the American Animal Hospital Association, 52(6), 371–377.

Sidorenko, A. I., & Siokhin, V. D. (2016). Gnezdovanie bol'shogo baklana (Phalacrocorax carbo) na tehnogennyh sooruzhenijah v Ukraine [Nesting of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) on man-made structures in Ukraine]. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 24(2), 308–316 (in Russian). doi:10.15421/011640

Gavrilin, P. N., Prokushenkova, O. H., Masjuk, D. N., & Perepechaeva, N. H. (2013). Peculiarities of structural and functional organization of Domestic Bull’s lymph nodes parenchyma (Bos primigenius taurus L.). Naukovyj Visnyk Nycionalnogo Universytetu Bioresursiv i Pryrodokorystuvannja Ukrainy, 188(1), 92–101 (in Ukrainian).

Посилання на книги:

Avtandilov, G. G. (1990). Meditsinskaya morfometrya [Medical morphometry]. Medicine, Moscow (in Russian).

Hau, J., & Van Hoosier, G. (Eds.). (2002). Handbook of Laboratory Animal Science, Second Edition. doi:10.1201/9781420040920

Sapin, M. R., Jurina, N. A., & Etingen, L. (1978). Limfaticheskij uzel [Lymph node]. Medicine, Moscow (in Russian).

Krishtoforova, B. V., Lemeshenko, V. V., & Stegnej, Z. G. (2007). Biologichni osnovy veterynarnoi’ neonatologii’ [Biological basis of veterinary neonatology]. Simferopol (in Ukrainian).

Посилання на інтернет-публікації, тези доповідей, автореферати та дисертації, звіти, нормативні документи певних держав не бажані.

Якщо у статті менше 60% джерел мають власні індекси DOI, стаття не може бути опублікована.

Самоцитування не повинно перевищувати 10% списку літератури.

Для автоматичної транслітерації користуйтеся сайтом www.translit.net. Перевірте коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет).

При опрацюванні наукової інформації з теми статті обов’язково проаналізуйте останні публікації на сайтах:

http://www.sciencedirect.com (12,6 млн. статей),

http://www.springerlink.com/home/main.mpx (8,8 млн.),

http://www.doaj.org (1,8 млн.),

http://www.elibrary.ru (20,0 млн.).

Прикінцеві зауваження

Рукопис оформлюють таким чином, щоб кількість доопрацювань і переробок під час редагування статті була мінімальною.

Порядок рецензування статей.

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування. Форма рецензування статей:

  • внутрішнє рецензування в редколегії наукового журналу;
  • подвійне сліпе рецензування фахівцем за профілем надісланої статті: ні автор ні рецензент не знають один одного.

Редколегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення, направляє її на рецензування. Науковий секретар протягом 3 робочих днів повідомляє авторів про отримання редколегією електронного варіанта статті. Строки рецензування в кожному окремому випадку визначають з урахуванням зайнятості рецензентів для максимально швидкої публікації статті (зазвичай один-два тижні). У рецензії повинні бути визначені такі аспекти майбутньої публікації:

– чи відповідає зміст статті її назві;

– наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науки;

– чи доступна стаття науковцям із погляду мови, стилю, розташування матеріалу, таблиць, рисунків тощо;

– чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше опублікованої із даного питання літератури;

– у чому конкретно полягають позитивні риси, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором;

– висновок про можливість публікації рукопису: «рекомендовано», «рекомендовано з урахуванням виправлень і відмічених рецензентом недоліків» чи «не рекомендовано».

У випадку відхилення статті редколегія направляє автору мотивовану відмову.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Наявність позитивної рецензії – не достатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редколегія.

Після прийняття рішення про публікацію відповідальний редактор інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.

Оплата організаційних витрат

Оплату організаційних витрат роботи редколегії (рецензування статей, підготовка та роздрукування оригінал-макетів, робота з літературними та технічним редакторами, поштові та транспортні витрати, отримання цифрового ідентифікатора, індексування в базах даних, послуги інтернет-провайдера тощо) здійснюють після прийняття статті до друку. Про оплату за публікацію статті, оформленої відповідно до вимог рукопису (не залежно від її обсягу або мови) повідомимо додатково.

Статті приймають за встановленим графіком:

№ 1 (березень) – до 15 лютого;

№ 2 (червень) – до 15 травня;

№ 3 (жовтень) – до 15 серпня;

№ 4 (грудень) – до 15 листопада поточного року.

Контакти

Статті направляються до редколегії в електронному вигляді (одним файлом; всі відомості зазначаються на першій сторінці – додатково анкету надсилати не треба) за електронною адресою: bulletin.biosafety@gmail.com

Відповідальний секретар редколегії – Лєщова Марина Олексіївна (тел.: +38-067-256-24-86).

Супровідні документи

Автор заповнює та підписує «Ліцензійний договір на використання твору»

Положення про авторські права

Журнал зберігає авторські права на публікацію, стаття ліцензована відповідно до Creative Commons «Attribution» 4.0. Ця ліцензія дозволяє будь-кому копіювати та відтворювати наукову працю з обов'язковим підтвердженням її авторства, назви початкової публікації та назви журналу.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами сайту цього журналу, будуть використані винятково для виконання внутрішніх технічних завдань журналу; вони не будуть поширені та передані стороннім особам.