Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

СТРУКТУРА СТАТТІ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

Назва статті (англійською)

Ініціали та прізвища авторів (англійською)

Офіційна назва організації, місто, держава (англійською)

Реферат англійською мовою. Обсяг 2000–2500 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (без загальних фраз), оригінальним, змістовним (відображає основний зміст статті), структурованим (як один абзац тексту, зберігає послідовність опису результатів у статті), “англомовним” (написаним якісною англійською мовою). Реферат повинен містити вступне речення, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів (50–70% обсягу реферату) та лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень (1 речення). Термінологія тексту ‒ мова профільних міжнародних англомовних журналів. Реферат розкриває зміст статті, робить його зрозумілим без ознайомлення зі  статтею. Використовуйте активний, а не пасивний залог («The study tested», а не «It was tested in this study»). Міжнародні бази даних, до яких потрапить Ваша стаття після її публікації у журналі, нічого не транслітерують і не перекладають, вони приймуть будь-які варіанти Вашого прізвища, ініціалів, назви організації, вказані у статті, навіть із помилками.

Keywords: 6–8 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті.

 Поштова адреса: Назва організації, вулиця та будинок, Місто та індекс, Країна (англійською мовою).

Tel.: +38-xxx-ххх-хх-хх.

E-mail: кожного з авторів статті (обов’язково!).

ORCID кожного з авторів статті (обов’язково!).

Назва статті (українською або російською мовою)

Ініціали та прізвища авторів

Офіційна назва організації, місто, держава

 Українська або російська анотація (відповідно до мови статті). Обсяг близько 2000–2500 знаків. Вимоги ті самі, що і до англійської анотації.

Ключові слова: 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті.

При оформленні статті просимо дотримуватися таких правил. Обсяг статті – від 15 до 30 сторінок, Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 2 см, аркуш А4. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc). Використовуйте одиниці Міжнародної системи вимірювань.

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 12 слів, бути цікавою для міжнародної аудиторії. Експериментальна стаття повинна містити такі розділи: Вступ, Матеріал і методи досліджень, Результати, Обговорення, Висновки, References. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки та References обов’язкові.

Таблиці та рисунки – пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводиться під таблицею у примітках. Табличні матеріали та рисунки розміщують у тексті рукопису безпосередньо після першого згадування про них. Усі елементи тексту в зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman, без виділення напівжирним шрифтом.

Окрім розміщення у тексті, ілюстративний матеріал (фото, рисунки, діаграми) подаються окремими файлами в форматі tif чи jpg.

При поверненні статті на доопрацювання автор зобов’язаний урахувати всі зауваження редколегії та надіслати виправлені матеріали на адресу редакційної колегії у вказаний термін. Редколегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Посилання в тексті наводяться за зразком (Прізвище, рік), наприклад: 1 автор – (Shoup, 2014), 2 автори – (Gerber & Opriessnig, 2015), 3 та більше авторів – (Alexev et al., 2016; Davis et al., 2017).

Вступ («Введение» чи «Introduction»)

Вступ розкриває актуальність, дослідженість проблеми у світовій науковій літературі (мінімум – 15 посилань переважно на англомовні статті у міжнародних виданнях за останні 5–10 років). На завершення вступу характеризується мета статті чи гіпотези (гіпотез), сформульованих перед початком дослідження – «виявити…», «охарактеризувати…», «з’ясувати…», «описати…». Метою не може бути «вивчити…» чи «дослідити…». Мета дослідження – лаконічно вказують основний результат, на досягнення якого націлене дослідження. Мета не дублює назву статті.

Матеріал і методи досліджень («Материал и методы исследований» чи «Materials and methods»)

Розділ повинен давати можливість повторити весь обсяг досліджень для перевірки отриманих автором статті даних. Розділ повинен створювати цілісне уявлення про те, що автору роботи відомі всі можливі джерела помилок, які можуть вплинути на результати досліджень. Він, за необхідності, може поділятися на підрозділи. У теоретичній статті розкривається теоретичне підґрунтя дослідження, концепції, наводяться формули, рівняння, а також особисті методики автора.

Результати («Результаты» чи «Results»)

Розділ, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Наводяться експериментальні або теоретичні дані, отримані в процесі дослідження, без їх інтерпретації. Тут же розміщується увесь графічний матеріал і таблиці.

Результати та обговорення не можна об’єднувати в один спільний розділ статті.

Обговорення («Обсуждение» чи «Discussion»)

Інтерпретація і узагальнення результатів, порівняння їх із 10–15 результатами інших дослідників під час вирішення аналогічних завдань. Обов’язкові посилання на літературу.

Висновки («Выводы» чи «Conclusion»)

Висновки – 5–10 речень. Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом. Наводять основні ідеї статті, демонструють їх новизну, акцентують увагу на практичному застосуванні отриманого результату, пропонують напрями подальших досліджень.

Подяки (якщо необхідні) («Благодарности» чи «Acknowlegements»)

Наводять у разі необхідності. Подяки подаються після висновків перед бібліографічними посиланнями.

References

Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування в тексті (загальна кількість посилань ‒ не менше 20-ти для оригінальної роботи та не менше 50 ‒ для оглядової).

Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість трьома чи чотирма. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association, з індексами doi, наведеними на сайті www.crossref.org.

Посилання на статті:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2015). Title of article. Title of Journal, vv(n), pp–pp. doi.

Ózsvári, L. (2018). Production impact of parasitisms and coccidiosis in swine. Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research, 7(5), 217‒222. doi: 10.15406/jdvar.2018.07.00214.

Karamon, J., & Cencek, T. (2017). Prevalence of Isospora suis and Eimeria spp. in suckling piglets and sows in Poland. Veterinary Parasitology, 144(3), 186–196. doi: 10.1016/j.vetpar.2007.03.029.

Iwasaki, R., Mori, T., Ito, Y., Kawabe, M., Murakmi, M., & Maruo, K. (2016). Computed tomographic evaluation of presumptively normal canine sternal lymph nodes. Journal of the American Animal Hospital Association, 52(6), 371–377.

Tsvilikhovskyi, V., Laposha, E., & Belotska, A. (2010). Stan i bezpeka kormiv ta kormovoi syrovyny za pokaznykamy zabrudnenosti mikotoksynamy v tvarynnytskykh hospodarstvakh Ukrainy [State and safety of fodders and fodder raw materials under the indices of microtoxines pollution in Ukrainian animal husbandries]. The Animal Biology, 12(1), 145–150 (in Ukranian).

 Посилання на книги:

Avtandilov, G. G. (1990). Meditsinskaya morfometrya [Medical morphometry]. Medicine, Moscow (in Russian).

Dabrowski, M. P., & Dabrowska-Bernstein, B. K. (2019). Immunoregulatory role of thymus. CRC Press, Boca Raton. doi:10.1201/9780429273193

Sapin, M. R., Jurina, N. A., & Etingen, L. (1978). Limfaticheskij uzel [Lymph node]. Medicine, Moscow (in Russian).

Krishtoforova, B. V., Lemeshenko, V. V., & Stegnej, Z. G. (2007). Biologichni osnovy veterynarnoi’ neonatologii’ [Biological basis of veterinary neonatology]. Simferopol (in Ukrainian).

 Посилання на інтернет-публікації, тези доповідей, автореферати та дисертації, звіти, нормативні документи певних держав не бажані.

Стаття не може бути опублікована в міжнародному науковому журналі, якщо має понад 20% джерел без власного індексу DOI.

Самоцитування не повинно перевищувати 10 % списку літератури.

Для автоматичної транслітерації користуйтеся сайтом https://translit.net/ua/ ‒ для українського тексту; https://translit.net/ru/ ‒ для російського. Обов’язково перевірте коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів автора, який найбільш поширений у мережі Інтернет).

При опрацюванні наукової інформації з теми статті обов’язково проаналізуйте останні публікації на сайтах:

http://www.sciencedirect.com (12,6 млн. статей),

http://www.springerlink.com/home/main.mpx (8,8 млн.),

http://www.doaj.org (1,8 млн.),

http://www.elibrary.ru (20,0 млн.).

Прикінцеві звернення

Рукопис оформлюють таким чином, щоб кількість доопрацювань і переробок під час редагування статті була мінімальною. Статті надсилають до редколегії в електронному вигляді, одним файлом за електронною адресою bulletin.biosafety@gmail.com

Відповідальний секретар – Лєщова Марина Олексіївна (тел.: +38-067-256-24-86)

Звернемо увагу авторів!

 1. Латинські назви родів і видів наводять курсивом, прізвище автора та рік опису виду – звичайним шрифтом.
 2. Не вводити посилання на таблицю або рисунок у вигляді окремого речення.
 3. Уникати у реченнях “зайвих” слів, речень ускладнених конструкцій, великих за обсягом фрагментів тексту.
 4. Використовувати одиниці виміру системи СІ: без крапок (т, м, г, га, моль), а нестандартизовані одиниці – зі скороченнями (екз./м2 тощо).
 5. Обов’язково розрізняють символи “–” (тире), “-” (дефіс), “—”. Третій із них у рукописах не використовують.
 6. Нерідко редакторські виправлення зумовлені неправильним уживанням прийменників “в”, “у”, “при”, “з”, “із”, “зі” тощо.
 7. Недоречним є використання словосполучення “на протязі” замість “протягом”, вживання прикметників типу “найпотужніший” замість “найбільш (більш) потужний”; “у відповідності” замість “відповідно до (відносно)”, “у порівнянні” ‒ “порівняно”; “у 3,5 разів” замість “у 3,5 раза”.
 8. Часто зустрічається зайвим слово “було”, хоча без нього зміст речення не змінюється.
 9. У статті не використовують скорочення наукових термінів.
 10. Тематичні назви таблиць і рисунків (примітки до них) мають бути “вичерпними”. Читач не повинен додатково перечитувати “Матеріал і методи досліджень” або назву статті, щоб розібратися у змісті таблиці чи рисунка, визначати повторність досліджень і відшукувати інформацію, що саме наведено після плюс/мінус: стандартна помилка, середньоквадратичне відхилення або помилка (SE, SD або m).
 11. Не вживають у тексті пасивний залог: “проби відбиралися” замість “проби відбирали”.
 12. Стаття може бути відхилена рецензентами через відсутність коректного статистичного опрацювання первинних даних.
 13. Діаграми виконують у такий спосіб, щоб вони підлягали редагуванню.

 Оплата організаційних витрат

Вартість публікації становить 700 гр за статтю не залежно від її обсягу або мови. Оплата публікації здійснюється авторами, чиї статті отримали позитивну рецензію та рекомендовані до друку.

Пересилка збірника Україною здійснюється “Новою Поштою” за рахунок автора.

 Супроводжувальні документи

Автор заповнює та підписує “Ліцензійний договір на використання твору”.

Завантажити угоду (doc)

Завантажити угоду (pdf)

 Порядок розгляду статей

Статті приймають за встановленим графіком:

№ 1 (березень) – до 15 лютого;

№ 2 (червень) – до 15 травня;

№ 3 (жовтень) – до 15 серпня;

№ 4 (грудень) – до 15 листопада поточного року.

 Порядок рецензування статей.

Журнал «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» використовує подвійне сліпе рецензування фахівцем за профілем надісланої статті: ані автори, ані рецензенти не знають один одного.

Редколегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення, направляє її на рецензування двом науковцям, які мають близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Відповідальний секретар протягом десяти робочих днів повідомляє авторів про отримання редколегією електронного варіанта рукопису. Терміни рецензування в кожному конкретному випадку визначають з урахуванням зайнятості рецензентів для максимально швидкої публікації статті (зазвичай один‒два тижні). У рецензії відзначають такі аспекти майбутньої публікації:

– відповідність змісту статті її заголовку;

– наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науки;

– чи доступна стаття науковцям із погляду мови, стилю, розташування матеріалу, таблиць, рисунків тощо;

– чи доцільна публікація статті в контексті раніше виданої з даного питання літератури;

– що конкретно привертає увагу; недоліки статті; виправлення та доповнення, які повинен внести автор;

– висновок про можливість публікації рукопису: “рекомендовано”, “рекомендовано з урахуванням виправлень і відмічених рецензентом недоліків” чи “не рекомендовано”.

З рекомендованою формою рецензії можна ознайомитися у розділі Процес рецензування (https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/peer-review)

У випадку відхилення статті редколегія направляє автору мотивовану відмову.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, вдруге не розглядається.

Наявність позитивної рецензії – не достатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редколегія. Відповідальний секретар інформує автора(ів) про її висновок; за позитивного рішення вказує терміни публікації та оплати.

Середня кількість відхилених статей: 25 %. 

Контакти

Адреса редколегії: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, вул. Сергія Єфремова, 25, Дніпро, 49000, Україна.

Тел.: +38-067-256-24-86 (відповідальний секретар – Лєщова М. О.)

E-mail: bulletin.biosafety@gmail.com