Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Theoretical and Applied Veterinary Medicine?
Увійдіть на сайт

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення статей до наукового журналу «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» 

Назва (українською або російською мовою)

Ініціали та прізвища авторів1

Офіційна назва організації, місто, держава

Поштова адреса: Назва організації, вулиця та будинок, Місто та індекс, Країна (англійською мовою).

Tel.: +38-xxx-ххх-хх-хх.

E-mail: __________

ORCID кожного з авторів статті.

Українська або російська анотація (відповідно до мови статті). Обсяг близько 1800–2000 знаків. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …» тощо.

Ключові слова: 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті

Назва статті (англійською)

Ініціали та прізвища авторів2 (англійською)

Офіційна назва організації, місто, держава (англійською)

Реферат англійською мовою. Обсяг 1800–2000 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україно- чи російськомовної анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). Реферат повинен містити вступне речення, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів (50–70% обсягу реферату) і лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень (1 речення). У тексті необхідно застосовувати термінологію, яку використовують у профільних міжнародних англомовних журналах.

Keywords: 4–6 слів (словосполучень), жодне з яких не дублює слова з назви статті.

 

При оформленні статті просимо дотримуватися таких правил. Обсяг статті – не менше 6 і більше 20 сторінок, Times New Roman, 12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, поля – 2 см, аркуш А4. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc). Використовуйте одиниці Міжнародної системи вимірювань.

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 13 слів. Експериментальна стаття повинна містити такі розділи: Вступ, Матеріал і методи досліджень, Результати, Обговорення, Висновки, References. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки та References обов’язкові.

Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводиться під таблицею у примітках. Табличні матеріали та рисунки розміщують у тексті рукопису безпосередньо після першого згадування про них. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.

При поверненні статті на доопрацювання автор зобов’язаний урахувати всі зауваження редколегії та надіслати виправлені матеріали на адресу редакційної колегії в указаний термін. Редколегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Посилання у тексті наводяться за зразком (Прізвище, рік), наприклад: 1 автор – (Vinson, 2014), 2 автори – (Vargo and Laurel, 2010; Vargo and Hulsey, 2016), 3 та більше авторів – (Jones et al., 2012; Davis et al., 2017).

Вступ («Введение» чи «Introduction»)

Вступ повинен містити характеристику дослідженості проблеми у світовій науковій літературі (мінімум – 10–15 посилань переважно на англомовні статті у міжнародних виданнях за останні 10 років). Завершується вступ характеристикою мети роботи – «виявити…», «охарактеризувати…», «з’ясувати…», «описати…». Метою не може бути «вивчити…» чи «дослідити…».

Матеріал і методи досліджень («Материал и методы исследований» чи «Materials and methods»)

Розділ повинен давати можливість повторити весь обсяг досліджень для перевірки отриманих автором статті даних. Він, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Розділ повинен створювати цілісне уявлення про те, що автору роботи відомі всі можливі джерела помилок, які можуть вплинути на результати досліджень.

Результати («Результаты» чи «Results» )

Розділ, за необхідності, може поділятися на підрозділи. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Тут же розміщується увесь графічний матеріал і таблиці.

Обговорення Обсуждение» чи «Discussion»)

Узагальнення результатів і їх порівняння із аналогічними опублікованими роботами. Обовязкові посилання на літературу.

Висновки («Выводы» чи «Conclusion»)

Висновки – 5–10 речень. Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом.

Подяки (якщо необхідні) («Благодарности» чи «Acknowlegements»)

Подяки подаються після висновків перед бібліографічними посиланнями.

Бібліографічні посилання («Библиографические ссылки» чи «References»)

Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування в тексті.

Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість трьома чи чотирма. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами APA – American Psychological Association, з індексами doi, наведеними на сайті www.crossref.org.

Посилання настатті:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, vv(n), pp–pp. doi.

Putchkov, A. (2011). Ground beetles of the Ukraine (Coleoptera, Carabidae). ZooKeys, 100, 503–515. doi:10.3897/zookeys.100.1545

Iwasaki, R., Mori, T., Ito, Y., Kawabe, M., Murakmi, M., & Maruo, K. (2016). Computed tomographic evaluation of presumptively normal canine sternal lymph nodes. Journal of the American Animal Hospital Association, 52(6), 371–377.

Sidorenko, A. I., & Siokhin, V. D. (2016). Gnezdovanie bol'shogo baklana (Phalacrocorax carbo) na tehnogennyh sooruzhenijah v Ukraine [Nesting of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) on man-made structures in Ukraine]. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, Ecology, 24(2), 308–316 (in Russian). doi:10.15421/011640

Gavrilin, P. N., Prokushenkova, O. H., Masjuk, D. N., & Perepechaeva, N. H. (2013). Peculiarities of structural and functional organization of Domestic Bull’s lymph nodes parenchyma (Bos primigenius taurus L.). Naukovyj Visnyk Nycionalnogo Universytetu Bioresursiv i Pryrodokorystuvannja Ukrainy, 188(1), 92–101 (in Ukrainian).

Посилання на книги:

Avtandilov, G. G. (1990). Meditsinskaya morfometrya [Medical morphometry]. Medicine, Moscow (in Russian).

Sapin, M. R., Jurina, N. A., & Etingen, L. (1978). Limfaticheskij uzel [Lymph node]. Medicine, Moscow (in Russian).

Krishtoforova, B. V., Lemeshenko, V. V., & Stegnej, Z. G. (2007). Biologichni osnovy veterynarnoi’ neonatologii’ [Biological basis of veterinary neonatology]. Simferopol (in Ukrainian).

Посилання на інтернет-публікації, тези доповідей, автореферати та дисертації, звіти, нормативні документи певних держав не бажані.

Для автоматичної транслітерації російськомовних джерел користуйтеся сайтом http://www.translit.ru, для тра-нслітерації українських джерел – http://www.ua.translit.net. Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет).

При опрацюванні наукової інформації з теми статті обов’язково проаналізуйте останні публікації на сайтах
http://www.sciencedirect.com (12,6 млн. статей), http://www.springerlink.com/home/main.mpx (8,8млн.),

http://www.doaj.org (1,8 млн.), http://www.elibrary.ru (20,0 млн.).

Порядок рецензування статей.

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування. Форма рецензування статей:

 • внутрішнє рецензування в редколегії наукового журналу;
 • подвійне сліпе рецензування фахівцем за профілем надісланої статті: ні автор ні рецензент не знають один одного.

Редколегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення, направляє її на рецензування. Науковий секретар протягом 3 робочих днів повідомляє авторів про отримання редколегією електронного варіанта статті. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації науковий секретар інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.

Оплата організаційних витрат

Оплату організаційних витрат роботи редколегії (рецензування статей, підготовка та роздрукування оригінал-макетів, робота з літературними та технічним редакторами, поштові та транспортні витрати, отримання цифрового ідентифікатора, індексування в базах даних, послуги інтернет-провайдера тощо) здійснюють після прийняття статті до друку. Про оплату за публікацію статті, оформленої відповідно до вимог рукопису (не залежно від її обсягу або мови) повідомимо додатково.

Статті приймають за встановленим графіком: № 1 (березень) – до 15 лютого; № 2 (червень) – до 15 травня; № 3 (жовтень) – до 15 серпня; № 4 (грудень) – до 15 листопада поточного року.

Контакти

Статті направляються до редколегії в електронному вигляді (одним файлом; всі відомості зазначаються внизу першої сторінки – додатково анкету надсилати не треба)за електронною адресою: bulletin.biosafety@gmail.com

Відповідальний секретар редколегії – Лєщова Марина Олексіївна (тел.: +38-067-256-24-86).

Для авторів:

 • керівництво для авторів (завантажити у форматі PDFDOCX)
 • форма рецензування (завантажити у форматі PDFDOCX)
 • ліцензійний договір (завантажити у форматі PDFDOC)
 • зразок оформлення статті (завантажити у форматі PDF)

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.