Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК?
Увійдіть на сайт

 

Керівництва для авторів

Редакція приймає оглядові та оригінальні експериментальні роботи за основними напрямами:

 • діагностика і терапія тварин;
 • патологія, онкологія і морфологія тварин;
 • ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія;
 • ветеринарна фармакологія та токсикологія;
 • ветеринарна хірургія;
 • гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
 • ветеринарне акушерство;
 • ветеринарно-санітарна експертиза;
 • ентомологія, паразитологія;
 • фізіологія людини і тварин, біохімія;
 • розведення та селекція тварин;
 • годівля тварин і технологія кормів;
 • рибництво;
 • технологія виробництва продуктів тваринництва.

Бюлетень публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Рукопис слід надсилати у електронному вигляді на

E-mail: bulleten.ndc@mail.rubulletin.ndc@hotmail.comlieshchova07@gmail.com 

Рукопис статті має бути підписаний кожним із авторів. Експериментальні праці подають з експертним висновком щодо можливості опублікування від установи, де проводили дослідження; якщо дослідження частково проводили в інших установах, то вони мають дати письмову згоду на публікацію.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Обсяг рукопису статті повинен становити від 5 до 24 сторінок машинопису, включаючи ілюстративний матеріал, інших матеріалів – за узгодженням з редакцією.

Текст друкується через 1,5 інтервали, розмір шрифту 14, гарнітура Times New Roman. Відступ абзацу – 15 мм. Формат А4 з полями: верхнє та нижнє – 2,5 см, ліве та праве – 2 см.

Стаття повинна бути виконана у форматі «документ Microsoft Word».

Структура рукопису:

 • УДК
 • Назва статті (без абревіатур)
 • Автор(и): прізвище, ініціали, посада, учений ступінь, звання, (E-mail:)
 • Офіційна назва установи, місто, країна
 • Анотація трьома мовами (не менше 15 рядків для української та російської мови та 30 рядків (2500 тис. знаків) для англійської).
 • Ключові слова: 4-6 слів, що не дублюють слова з назви статті
 • Текст статті

У тексті оригінальної статті варто додержуватись послідовності обов’язкових складових:

 • Вступ
 • Мета
 • Матеріали і методи досліджень
 • Результати та їх обговорення
 • Висновки
 • Перспективи подальших розробок
 • Бібліографічні посилання
 • References

На окремій сторінці мають бути наведені дані для контакту з авторами (прізвище, ім’я, по батькові, поштова та обов’язково електронна адреси, номери службових й домашніх телефонів з кодом міста, номери мобільних телефонів).

Анотація. Авторська анотація (резюме) це коротке резюме роботи, що має науковий характер, повинна бути зрозумілою без звернення до самої публікації. Авторське резюме до статті є основним джерелом інформації в вітчизняних та зарубіжних інформаційних системах і базах даних, в яких індексується журнал. Авторське резюме повторює структуру статті і коротко висвітлює мету та завдання, методи, результати, висновки. Подана в резюме інформація не повинна містити матеріал, відсутній в основній частині публікації. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено…», «Встановлено…», «З’ясовано…», «Оцінено вплив…», «Охарактеризовано закономірності…» тощо.

Анотація англійською мовою. Обсяг 2200-2800 знаків. Анотація повинна бути чітка та інформативна, оригінальна, змістовна, структурована, «англомовна» (якісна англійська мова). Коротко містити мету, методи та основні результати та стисло висновок. У тексті слід використовувати термінологію, яку застосовують у профільних міжнародних англомовних журналах із тематики досліджень.

Для оцінки коректності перекладу англійською для громадян України та інших країн СНГ необхідно після англомовного тексту анотації розмістити його український чи російський варіант (він не буде входити до тексту статті).

Редакція надає послуги щодо перекладу анотацій англійською мовою (деталі за телефоном чи електронною поштою).

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 12 слів.

Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею у примітках.

Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування.

Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах) повинні мати гарнітуру Times New Roman.

Редколегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Вступ повинен містити характеристику висвітлення проблеми у світовій науковій літературі (посилання на наукові статті у англомовних та вітчизняних виданнях за останні 5 років). Посилання у тексті наводяться у квадратних дужках у відповідності до списку літератури.

Завершує вступ характеристика мети роботи – «виявити…», «охарактеризувати…», «з’ясувати…», «описати…»; метою не може бути «вивчити…» чи «дослідити…». Мету дослідження формулюють одним реченням.

Матеріал і методи досліджень. Формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання. Необхідно навести вид і кількість піддослідних тварин.

Результати та їх обговорення. Розділи за необхідності можна поділяти на підрозділи. Вимоги до написання даного розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на рисунках. Якщо є таблиця, у тексті цифровий матеріал не подавати, вказувати лише зміну показників з вірогідними різницями (р<) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки (r=). За наявності у статті рисунків у тексті слід дати цифрові дані (середнє арифметичне та відхилення, коливання).

Висновки. Формуються з 4–10 речень. Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом.

Перспективи подальших розробок (досліджень) – формуються з 2-5 речень.

Бібліографічний опис документів здійснюється згідно із стандартом з бібліографічного опису документів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. При скороченні слів користуються ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі» та ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила». При створенні опису іноземною мовою дотримуються також вимог ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в библиографическом описании произведений печати». Для описання архівних документів існують «Правила оформлення посилань на архівні документи у дисертаціях // Бюл. вищ. атестац. коміс. – 2010. – № 3 – С. 17–20» та «Правила оформлення посилань на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел // Там само. – С. 20–22». Бібліографічні описи складають de visu, безпосередньо за оригіналами видань.

Перелік літературних посилань наводяться за алфавітом або за порядком згадування у тексті.

Посилання на іншомовні джерела наводять мовою оригіналу. Не дозволяється робити посилання на неопубліковані матеріали. У списку літератури  мають переважати посилання на роботи останніх років.

Автоматично оформити бібліографічний список літературних джерел згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 можна за посиланням : http://vak.in.ua/do.php

References. Окремий транслітерований список використаної літератури англійськими літерами. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами оформлення списку літератури за міжнародним бібліографічним стандартом APA – American Psychological Association style, за можливості з індексами doi, наведеними на сайті www.crossref.org.

Для автоматичної транслітерації російськомовних джерел користуйтеся сайтом http://www.translit.ru, для транслітерації українських джерел – http://www.ua.translit.net. Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет).

Подані статті направляються редакцією на рецензію двом провідним фахівцям у відповідній галузі. Статті з правками та зауваженнями рецензентів повертаються авторам. 

Для контрольного вичитування статті редакція надсилає авторам електронною поштою верстку, яку необхідно повернути не пізніше п’яти днів також електронною поштою. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійшла, редакція залишає за собою право затримати публікацію. 

У випадку негативної рецензії, яка виключає можливість доопрацювання статті, один її примірник редакція залишає в архіві, а другий разом із рецензією повертає авторам. У випадку відхилення рукопису редакція лишає у своєму архіві один його примірник.

У випадку одержання статті, оформленої із порушеннями поставлених вимог, редакція залишає за собою право повертати рукопис авторам для доопрацювання, не реєструючи його.

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.