ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДИСОЦІАТИВНИХ ФІЛЬТРИВНИХ ФОРМ MYCOBACTERIUM BOVIS ЗА НИЗЬКОЇ ПЛЮСОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЇХ МОРФОЛОГІЮ, ТИНКТОРІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

  • О. Tkachenko Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • М. Bilan Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • N. Alekseeva Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
Ключові слова: мікобактерії, поліморфізм, дисоціативні та фільтривні форми, кислотостійкі та некислотостійкі форми, L-форми, морфологія, тинкторіальні та культуральні властивості, пігментоутворення

Анотація

Показано, що мембранні фільтри з діаметром пор 0,1 та 0,05 мкм здатні пропускати витримані 20 місяців за низької плюсової температури (3 °С) як фільтривні, так і L-форми мікобактерій, культури яких більш вологі, що підтверджується їх ростом на стерильних живильних середовищах. Тривале перебування за низької плюсової температури не вплинуло на морфологію дисоціативних фільтривних форм M. bovis. Мікроскопією виявляли, як з культур кольору слонової кістки, так і помаранчевого, некислотостійкі палички різної довжини, гіллясті, ниткоподібні, зернисті форми, некислотостійкі та кислотостійкі (в невеликій кількості) зерна, а також поодинокі L-форми (овальні) з оболонкою різної оптичної густини поверхні. Властивості дисоціативних фільтривних форм M. bovis 118 варіанту 62 та 63 генерацій: ріст (на 5–10 добу) за низької плюсової температури та пігментоутворення є закріпленими і дають підставу відносити мікобактерії до атипових.

Біографії авторів

О. Tkachenko, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
д. вет. н., професор
М. Bilan, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
к. вет. н., доцент 
N. Alekseeva, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
к. вет. н., доцент 

Посилання

Асташова Е. А. Особенности морфогенеза Л-форм микобактерий туберкулёза бычьего вида [Текст] / Е. А. Асташова, А. М. Кадочкин // Ветеринария, 1989. – № 7. – С. 31–34.

Біологічні властивості дисоціативних форм М. bovis: культуральні особливості за температур 3 і 37 °С [Текст] / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.В. Місків [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2010. – №. 3 – С. 33–35.

Біологічні властивості дисоціативних форм M.bovis: морфологічні ознаки та тинкторіальні властивості за температур 3 та 37 °С [Текст] / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.В. Зажарський та ін. // Ветеринарна медицина України. – 2010. – № 12 – С. 27–30.

Биологические свойства М. bovis диссоциативных L- и других форм при различных температурах культивирования [Текст] / А. А. Ткаченко, И. Н. Шендрык, В. В. Мискив [и др.] // Междун. научно-практич. журнал. – Минск. – 2013. – № 2. – С. 24–31.

Вейсфейлер Ю. К. Биология и изменчивость микобактерий туберкулёза и атипичных микобактерий [Текст] / Ю. К. Вейсфейлер. – Будапешт: Изд-во АН Венгрии, 1975. – 336 с.

Вейсфейлер Ю. К. Пигментная раса туберкулёзной бациллы и её значение в изучении некоторых спорных вопросов туберкулёза / Ю. К. Вейсфейлер, Л. Г. Калинина // Борьба с туберкулёзом. – 1935. – №2. – С. 10–19.

Деякі морфологічні особливості реверсійної здатності М. bovis [Текст] / М.В. Білан, П.О. Давиденко, Л.О. Ковальова [та ін.] // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2010. – № 2. – С. 99–102.

Драбкина Р.О. Микробиология туберкулёза [Текст] / Р.О. Драбкина – М.: Медгиз, 1963. – 256 с.

Калина Г.П. L–трансформация бактерий [Текст]: в 10 т. Т. 1. Многотомное руководство по микробиологии, клинике и эпидемиологии инфекционных болезней / Г. П. Калина; редкол.: Н. Н. Жуков-Вережников (редактор), А.А. Имшенецкий, Г. Г. Калина [и др.] – М.: Медгиз, 1962. – С. 574–595.

Космодамианский В. Н. Бактериология и патогенез туберкулёза [Текст] / В.Н. Космодамианский. – М.: Медгиз, 1950. – 198 с.

Культуральні властивості та морфологічні і тинкторіальні ознаки дисоціативних форм Mycobacterium bovis культивованих за 3 та 37 °С [Текст] / О.М. Кулішенко, П.О. Давиденко, О.Г. Глебенюк [та ін.] // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2015. – Т. 3. – № 1. – С. 9. Режим доступу: http://biosafety-center.com/wp-content/uploads/2015/06/Кулішенко-Давиденко-Глебенюк-Лисечко.pdf

L-формы микобактерий туберкулёза / Под ред. З.Н. Кочемасовой. – М.: Медицина, 1980. – 174 с.

Модель Л.М. Биология туберкулёзных микобактерий и иммунология туберкулёза [Текст] / Л.М. Модель. – М.: Медгиз. – 1958. – 316 с.

Прозоровський С.В. L-формы бактерий [Текст] / С.В. Прозоровський, Л.Н. Кац, Г.Я. Каган. – М.: Медицина, 1981. – 239с.

Ткаченко О.А., Алексєєва Н.В. Морфогенез Mycobacterium bovis дисоціативних форм у динаміці багаточисельних пересівів [Текст] / О.А. Ткаченко, Н.В. Алексєєва // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наукових праць Харківської ДЗВА. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2015. – В. 31, ч. 2 «Ветеринарні науки». – С. 116–124.

Елементарні тільця в біологічному циклі М. bovis О.А. [Текст] / Ткаченко, М.В. Білан, Л.О. Ковальова, В.В. Зажарський // Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2009. – В. 10. – № 4. – С. 212–216.

Чернушенко Е.Ф. Микробиологическая и иммунологическая диагностика туберкулёза в современных условиях / Е.Ф. Чернушенко // Журн. АМН України. – 1998. – Т. 4. – № 1. – С. 118–132.

Dominquc G.J. Woody H.B. Bacterial Persistence and Expression of Disease // Clinical Microbiol. Rev. – 1997. – Vol. 10. – № 2. – Р. 320–344.

Fontes A. Filtrierbare formen der tuberkelbazillen / Zbl.f.Bact. – 1926. – V. 83. – pp. 476–477.

Як цитувати
TkachenkoО., BilanМ., & Alekseeva, N. (1). ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДИСОЦІАТИВНИХ ФІЛЬТРИВНИХ ФОРМ MYCOBACTERIUM BOVIS ЗА НИЗЬКОЇ ПЛЮСОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЇХ МОРФОЛОГІЮ, ТИНКТОРІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 4(2), 54-61. Retrieved із https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/10