Ефективність комплексного лікування у собак за гепаторенального синдрому

  • N. N. Shulzhenko Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
  • A. P. Ryabik Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Ключові слова: собаки, гепаторенальний синдром, гепатопротектори, нефропротектори

Анотація

Визначена терапевтична ефективність комплексного лікування у собак за гепаторенального синдрому. Встановлена позитивна динаміка біохімічних показників крові у собак за гепаторенального синдрому, особливо каталітична активність органоспецифічних ферментів, за комбінованої терапії із застосуванням препаратів гепатопротекторної дії (глутаргін, гепатоджект) та нефропротекторів (канефрон) у комплексі з регідратаційною терапією та протимікробними (ампіцилін) засобами.

Біографії авторів

N. N. Shulzhenko, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
к. вет. н., доцент
A. P. Ryabik, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
студентка

Посилання

Ветеринарна клінічна біохімія: підручник / [В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.]; за ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

Інформативність окремих показників для діагностики патології печінки і нирок у собак / О.А. Дикий, В.І. Головаха, В.П. Фасоля, Л.М. Соловйова // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип. 11. – Біла Церква, 2000. – С. 32–37.

Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [В. І. Левченко, В. І. Головаха, І. П. Кондрахін та ін.]; за ред. В. І. Левченка. – К.: Аграрнаосвіта, 2010. – 437 с.

Фасоля В.П. Діагностиика і лікування гепаторенального синдрому у собак службових порід / В.П. Фасоля // Вісник Білоцерків. нац. аграр. ун-ту. – Вип. 51. – Біла Церква, 2008. – С. 102–107.

Шульженко Н.М. Гепатопротекторна ефективність препаратів есенціалє та гептрал за гострого паренхіматозного гепатиту у собак [Електронний ресурс] / Н.М. Шульженко, Т.О. Волошина // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2015. – Т.3, № 1. – С.50–55. – Режим доступу: http://biosafety-center.com/wp-content/uploads/2015/06/9.pdf

Шульженко Н.М. Ефективність комплексного лікування за гострого панкреатиту у собак із застосуванням кортикостероїдів [Електронний ресурс] / Н.М. Шульженко, О.В. Семьонов, А.Ю. Нелюбов // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2016. – Т.4, № 2. – С. 23–28. – Режим доступу: http://biosafety-center.com/wp-content/uploads/2016/06/6.pdf

References

Levchenko, V.I., Vlizlo, V.V. & Kondrahin, I.P. et al. (2002). Veterinarna klinichna biohimiya: pidruchnik. Bila Tserkva [in Ukrainian].

Dikiy, O.A., Golovaha, V.I., Fasolya, V.P., Solovyova, L.M. (2000). Informativnist okremih pokaznikiv dlya diagnostiki patologiyi pechinki i nirok u sobak. Visnik Bilotserkiv. derzh. agrar. un-tu. 11, 32–37 [in Ukrainian].

Levchenko, V. I., Golovaha, V. I. & Kondrahin, I. P. et al. (2010). Metodi laboratornoy i klіnіchnoyi diagnostiki hvorob tvarin. K.: Agrarna osvita [in Ukrainian].

Fasolya, V.P. (2008). Diagnostika i likuvannya gepatorenalnogo sindromu u sobak sluzhbovih porid. Visnik Bilotserkiv. nats. agrar. un-tu. 51, 102–107 [in Ukrainian].

Shulzhenko N.M. & Voloshina T.O. (2015). Gepatoprotektorna efektivnist preparative esentsiale ta geptral za gostrogo parenhimatoznogo gepatitu u sobak Science and Technology Bulletin of SRC for Biosafety and Environmental Control of AIC. 3 (1), 50–55. [in Ukrainian] http://biosafety-center.com/wp-content/uploads/2015/06/9.pdf

Shulzhenko, N.M. Sem'onov, O.V. & Nelyubov, A. YU. (2016). Efektivnist kompleksnogo likuvannya za gostrogo pankreatitu u sobak iz zastosuvannyam kortikosteroyidiv. Science and Technology Bulletin of SRC for Biosafety and Environmental Control of AIC. 4 (2), 23–28. [in Ukrainian] http://biosafety-center.com/wp-content/uploads/2016/06/6.pdf