Породні особливості біохімічних показників крові у свиноматок

  • K. S. Troshchii Дніпропетровський державний аграрно-економчний університет, м. Дніпро, Україна
  • V. G. Yefimov Дніпропетровський державний аграрно-економчний університет, м. Дніпро, Україна
Ключові слова: , породи, дюрок, ландрас, велика біла, сироватка крові, біохімічні показники

Анотація

Вивчені окремі біохімічні показники крові у свиноматок порід дюрок, ландрас та велика біла. Матеріалом для досліджень була сироватка крові, отримана від клінічно здорових свиноматок-аналогів порід дюрок, ландрас та велика біла через 7 діб після третього опоросу. Тварини утримувалися згідно гігієнічних вимог на спеціалізованому комплексі. Годівля здійснювалася комбікормами, збалансованими за основними поживними речовинами, макро- та мікроелементами.Встановлено, що у свиноматок великої білої породи в сироватці крові вищий вміст білка, тоді як у тварин порід ландрас і дюрок виявлено нижчий рівень креатиніну, що свідчить про високий рівень деградації міофібрилярних білків в їх організмі. Показано низький вміст цинку у свиноматок великої білої породи та ландрас, а також міді – у ландрасів за однакового рівня кальцію, фосфору і заліза. 

Біографії авторів

K. S. Troshchii, Дніпропетровський державний аграрно-економчний університет, м. Дніпро, Україна
студентка
V. G. Yefimov, Дніпропетровський державний аграрно-економчний університет, м. Дніпро, Україна
к.вет. наук, доцент

Посилання

Горобець В.О. Схрещування свиней як спосіб підвищення їх відгодівельних і м’ясних ознак / В.О.Г оробець // Вісник Полтавської державноїаграрної академії. – 2015. – № 1-2. – С. 174–177.

Мельник В.О. Гематологічні та біохімічні показники крові свинок парувального вікурізних генотипів / Мельник В.О., Бондар А.О., Живаєва К.Є., Шакун А.П. // Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – 2011. – Т. 13. – № 4. – Ч. 2. – С. 158–162.

Шляховий В.В. Показники білкового обміну в поросят різних порід французької селекції та їх помісей в початковий період дорощування / В.В. Шляховий, В.Г. Грибан, В.Г. Єфімов // Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – 2009. – Т. 11. – № 2. – Ч. 2. – С. 338–340.

Обґрунтування удосконалення норм годівлі свиней різного напряму продуктивності / В.О. Медведєв, О.М. Церенюк, Т.А. Стрижак, [та ін.] // Науковий вісник НУБіП. – 2015. – № 205. – С. 162–172.

Кошляк В. В. Сравнительная характеристика уровня естественной резистентности свиней разных пород / В.В. Кошляк, А.Н. Тазаян // Ветеринарная патология. – 2014. – № 3-4 (49–50). – С. 10–14.

Лозовой В.И. Адаптационные особенности свиней районированных и импортных пород / В.И. Лозовой // Сб. научных трудов Ставропольского НИИ животноводства и кормопроизводства. – 2013. – Т. 2, № 6(1). – С. 26–31.

Metabolic state of the sow, nursing behaviour and milk production / A. Valros, M. Rundgren, M. Spinka [et al.] // Livestock Production Science. – 2003. – Vol. 79. – P. 155–167.

Serum biochemical reference values for gestating and lactating sows / A.J.M. Verheyen, D.G.D. Maes, B. Mateusen [et al.] // Veterinary Journal. – 2007. – Vol. 174. – Is. 1. – P. 92–98.

Петровский С.В. Нозологический профиль печёночной патологии у свиноматок / С.В. Петровский, Н.К. Хлебус // Мат. Межд. научн.-практ. конф. “Развитие инновационной деятельности в АПК региона”. – Барнаул, 2012. – С. 166–169.

Костяхіна Г.С. Діагностика порушень обміну речовин у свиней різних технологічних груп / Г.С. Костяхіна, С.Б. Боровков // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – 2016. – Вип. 33. – Ч. 2. – С. 19–24.

Николаев Д.В. Морфологические и биохимические свойства крови свиней канадской селекции / Д.В. Николаев, И.Ю. Кукушкин, Д.А. Ранделин // Вестник Алтайского ГАУ. – 2011. – № 12 (86). – С. 62–64.

The influence of age and breed on the concentrations of serum IgG, IgA and IgM in sows throughout the reproductive cycle / [F. Klobasa, F. Habe, E. Werhahn, J.E. Butler] // Veterinary Immunology and Immunopathology. – 1985. – Vol. 10, Is. 4. – P. 355–366.

Ветеринарна клінічна біохімія / Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.; За ред. В.І. Левченка та В.Л. Галяса – Біла Церква, 2002. – 400 с.

Selective protein loss in lactating sows is associated with reduced litter growth and ovarian function / [E.J. Clowes, F.X. Aherne, G.R. Foxcroft, V.E. Baracos] // J. Anim. Sci. – 2003. – Vol. 81. – P. 553–564.

Єфімов В.Г. Біохімічні показники крові свиней на різних етапах вирощування за впливу вітаміну Е і Селену / В.Г. Єфімов // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. – 2015. – Вип. 16. – № 2. – С. 23–29.

Бажанов Г. М. Взаимосвязь продуктивных качеств свиней с показателями функциональной активности важнейших систем организма [Електр. Ресурс] / Г. М. Бажанов, О. В. Степанова, Е. А. Крыштоп // Научный журнал КубГАУ. — 2012. – № 77 (03). – Режим доступa: http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf/61.pdf

Лазарева Л.В. Активность аминотрансфераз в различных тканях свиней // В. Лазарева // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 9. – С. 72.

Кислинская Л.Г. Динамика углеводного, минерального и пигментного обменов у откормочных свинок при разном уровне протеинового питания / Л.Г. Кислинская, В.М. Мешков, А.П. Жуков // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – № 2 (58). – С. 74–77.

Petkov P. Effect of introduction on mineral status in different pig breeds I. Macroelements and blood chemistry status / P. Petkov // Trakia Journal of Sciences. – 2007. – Vol. 5, № 3–4. – P. 24–29.

Buffler M. Effects of different iron supply to pregnant sows (Susscrofa domestica L.) on reproductive performance as well as iron status of new-born piglets / M. Buffler, C. Becker, W. Windisch // Archives of Animal Nutrition. – 2017. – Vol. 71, № 3. – Р. 219–230.

Protein, fats, vitamin and mineral concentrations in porcine colostrum and milk from parturition to 60 days / [J. Csapó, T.G. Martin, Z.S. Csapó-Kiss, Z. Házas] // International Dairy Journal. – 1996. – Vol. 6, № 8–9. – Р. 881–902.

References

Gorobec', V.O. (2015). Shreshhuvannja svynej jak sposib pidvyshhennja i'h vidgodivel'nyh i m’jasnyh oznak. Visnyk Poltavs'koi' derzhavnoi' agrarnoi' akademii'. 1–2, 174–177. [in Ukrainaian].

Mel'nyk, V.O., Bondar, A.O.,Zhyvajeva, K.Je. & Shakun, A.P. (2011). Gematologichni ta biohimichni pokaznyky krovi svynok paruval'nogo viku riznyh genotypiv. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo NUVMBT im. S.Z. G'zhyc'kogo. 13 (4–2), 158–162. [in Ukrainaian].

Shljahovyj, V.V., Gryban, V.G. & Jefimov, V.G. (2009). Pokaznyky bilkovogo obminu v porosjat riznyh porid francuz'koi' selekcii' ta i'hpomisej v pochatkovyj period doroshhuvannja. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo NUVMBT im. S.Z. G'zhyc'kogo. 11 (2–2), 338–340. [in Ukrainaian].

Medvedjev, V.O., Cerenjuk, O.M., Stryzhak, T.A., Hvatova, M.A. & Ljashenko, N.V. (2015). Obg'runtuvannja u doskonalennja norm godivli svynej riznogo naprjamu produktyvnosti. Naukovyj visnyk NUBiP. 205, 162–172. [in Ukrainaian].

Koshljak, V.V. & Tazajan, A.N. (2014). Sravnitel'naja harakteristika urovnja estestvennoj rezistentnosti svinej raznyh porod. Veterinarnaja patologija. 3–4 (49–50), 10–14. [in Russian].

Lozovoj, V.I. (2013). Adaptacionnye osobennosti svinej rajonirovannyh i importnyh porod. Sb. Nauchnyh trudov Stavropol'skogo NII zhivotnovodstva I kormoproizvodstva. 2 (6–1), 26–31. [in Russian].

Valros, A., Rundgren, M., Spinka, M., Saloniemi, H., Rydhmer, L., Hulten, F., Uvnas-Moberg, K., Tomanek, M., Krejci, P. & Algers, B. (2003). Metabolic state of the sow, nursing behaviour and milk production. Livestock Production Science. 79, 155–167.

Verheyen, A.J.M., Maes, D.G.D., Mateusen, B., Deprez, P., Janssens, G.P.J., deLange, L. & Counotte, G. (2007). Serum biochemical reference values for gestating and lactating sows. Veterinary Journal. 174 (1), 92–98.

Petrovskij, S.V. & Hlebus, N.K. (2012). Nozologicheskij profil' pechjonochnoj patologii u svinomatok. Mat. Mezhd. nauchn.-prakt. konf. “Razvitie innovacionnoj dejatel'nosti v APK regiona”. Barnaul, 166–169. [in Russian].

Kostjahina, G.S. & Borovkov, S.B. (2016). Diagnostyka porushen' obminu rechovyn u svynej riznyh tehnologichnyh grup. Problemy zooinzhenerii' ta veterynarnoi' medycyny. 33 (2), 19–24. [in Ukrainaian].

Nikolaev, D.V., Kukushkin, I.Ju. & Randelin, D.A. (2011). Morfologicheskie i biohimicheskie svojstva krovi svinej kanadskoj selekcii. Vestnik Altajskogo GAU. 12 (86), 62–64. [in Russian].

Klobasa, F., Habe, F., Werhahn, E. & Butler J.E. (1985). The influence of age and breed on the concentrations of serum IgG, IgA and IgM in sows throughout the reproductive cycle. Veterinary Immunology and Immunopathology. 10 (4), 355–366.

Levchenko, V.I. & Galjas V.L. (Ed.). (2002) Veterynarna klinichna biohimija. Bila Tcerkva [in Ukrainaian].

Clowes, E.J., Aherne, F.X., Foxcroft, G.R. & V.E. Baracos (2003). Selective protein loss in lactating sows is associated with reduced litter growth and ovarian function. J. Anim. Sci. 81, 553–564.

Jefimov, V.G. (2015). Biohimichni pokaznyky krovi svynej na riznyh etapah vyroshhuvannja za vplyvu vitaminu E i Selenu. Naukovo-tehnichnyj bjuleten' DNDKI vetpreparativ ta kormovyh dobavok i Instytutu biologii' tvaryn. 16 (2), 23–29. [in Ukrainaian].

Bazhanov, G.M., Stepanova, O.V., & Kryshtop, E.A. (2012). Vzaimosvjaz' produktivnyh kachestv svinej s pokazateljami funkcional'noj aktivnosti vazhnejshih sistem organizma. Nauchnyj zhurnal KubGAU. 77 (03). http://ej.kubagro.ru/2012/03/pdf/61.pdf [in Russian].

Lazareva, L.V. (2007). Aktivnost' aminotransferaz v razlichnyh tkanjah svinej. Fundamental'nye issledovanija. 9, 72. [in Russian].

Kislinskaja, L.G., Meshkov, V.M. & Zhukov A.P. (2016). Dinamika uglevodnogo, mineral'nogo i pigmentnogo obmenov u otkormochnyh svinok pri raznom urovne proteinovogo pitanija. Izvestija Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2 (58), 74–77. [in Russian].

Petkov, P. (2007). Effect of introduction on mineral status in different pig breeds I. Macroelements and blood chemistry status. Trakia Journal of Sciences. 5 (3–4), 24–29.

Buffler, M., Becker, C. &Windisch, W. (2017). Effects of different iron supply to pregnant sows (Susscrofa domestica L.) on reproductive performance as well as iron status of new-born piglets. Archives of Animal Nutrition. 71 (3), 219–230.

Csapó, J., Martin, T.G., Csapó-Kiss, Z.S. &Házas Z. (1996). Protein, fats, vitamin and mineral concentrations in porcine colostrum and milk from parturition to 60 days. International Dairy Journal. 6 (8–9), 881–902.