Біологічна активність Mycobacterium bovis дисоціативних форм залежно від тривалості зберігання культури та температурних режимів культивування

  • M. V. Bilan Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Ключові слова: мікобактерії, дисоціативні форми, морфологія, біологічна активність, тинкторіальні та культуральні властивості

Анотація

Показано, що після тривалого зберігання лише два варіанти (117в та 118), з чотирьох дисоціативних форм мікобактерій бичачого виду, володіють здатністю тривало зберігати властивість адаптуватися на штучному живильному середовищі, розмножуючись утворювати колонії як за 3, так і за 37°С. На 360 добу зберігання мікобактерії 117в варіант утворював поодинокі колонії за 37°С на 28 добу культивування, 118 варіант – поодинокі колонії як за 3°С (на 21 добу), так і за 37°С (на 28 добу). В розведенні 10–9 росту колоній не спостерігалося. Отже, досліджувані варіанти володіють особливостями окремих штамів M. bovis дисоціативних форм.

Біографія автора

M. V. Bilan, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
к.вет.н., доцент

Посилання

Біологічна активність епізоотичних та музейних штамів M. bovis / О.А. Ткаченко, Н.Г. Усеєва, В.В. Глебенюк, О.М. Кулішенко // Науковий вісник Львівського НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2007. – Т. 9, № 3 (34), Ч. 1. – С. 218–224.

Біологічні властивості дисоціативних форм М. bovis: культуральні особливості за температур 3 і 37 °С / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.В. Місків [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2010. – №. 3 – С. 33–35.

Біологічні властивості дисоціативних форм M. bovis: морфологічні ознаки та тинкторіальні властивості за температур 3 та 37 °С / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.В. Зажарський [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2010. – № 12 – С. 27–30.

Биологические свойства лабораторных штаммов и клинических изолятов микобактерий, полирезистентных к противотуберкулёзным препаратам / А.А. Корнеев, В.И. Голышевская, Э.В. Севастьянова и др. // Проблемы туберкулёза. – 1999. – №. 2 – С. 44–47.

Биологические свойства М. bovis диссоциативных L- и других форм при различных температурах культивирования / А.А. Ткаченко, И.Н. Шендрик, В.В. Мискив, М.В. Билан // Междун. научно-практич. журнал. – Минск. – 2013. – № 2. – С. 24–31.

Борисов С.Е. Диагностика туберкулёза: возможности и пределы // Проблемы туберкулёза. – 2001. – №. 3 – С. 5–9.

Вейсфейлер Ю.К. Биология и изменчивость микобактерий туберкулёза и атипичных микобактерий / Ю.К. Вейсфейлер – Будапешт: Изд-во АН Венгрии, 1975. – 336 с.

Ветеринарная энциклопедия / [под ред. К. И. Скрябина]. – М.: Советская энциклопедия. – Т. 6. – 1976. – 1030 с.

Влияние температур культивирования M. bovis диссоциативных форм на морфологические признаки и тинкториальные свойства / Ткаченко О.А., Зажарский В.В., Алексеева Н.В. // Мат. Международной научно-практической конференции “Аграрная наука – основа успешного развития АПК и сохранения экосистем”. – Волгоград, 2012. – Т. 2. – С. 205–208.

Зависимость биологической активности бактерий Bacillus SP. из многолетнемерзлых пород от температуры / Л.Ф. Каленова, А.М. Субботин, А.С. Бажин, М.А. Новикова // Вестник новых медицинских технологий. – 2014. – Т. 21, № 4. – С. 124–147.

З’ясування біологічної активності та «чистоти» культури дисоціативних форм M. bovis / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, О.Г. Глебенюк та ін. // Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. – 2016. – № 2 (40). – С. 66–69.

Культуральні властивості та морфологічні і тинкторіальні ознаки дисоціативних форм Mycobacterium bovis культивованих за 3 та 37 °С / О.М. Кулішенко, П.О. Давиденко, О.Г. Глебенюк [та ін.] // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2015. – Т. 3. – № 1. – С. 9. Режим доступу: http: // www. biosafety-centr. dp.ua /

Лабораторна діагностика туберкульозу тварин: [Практичний посібник] / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.В. Зажарський, Л.О. Ковальова. – Дніпропетровськ: видавництво “Свідлер А.Л. ”, 2010. – 208с.

Милько Е. С. Нестабильность синтеза практически ценных веществ бактериями и процесс диссоциации / Е. С. Милько // Прикладная биохимия и микробиология. – 1990. – Т. 26, № 6. – С. 732–742.

Космодамианский В.Н. Бактериология и патогенез туберкулёза [Текст] / В.Н. Космодамианский. – М.: Медгиз, 1950. – 198 с.

Палій А.П. Епізоотологічний моніторинг туберкульозу великої рогатої худоби та науково-експериментальне обґрунтування розробки і застосування засобів дезінфекції: автореф. дис. … док. вет. наук: 16.00.03. / Палій Анатолій Павлович; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр “Інст. експерим. і клін. вет. медицини”. – Харків, 2013. – 40с.

Ткаченко О.А. Вплив температури культивування на вірулентність мікобактерій / О.А. Ткаченко, В.В. Глебенюк // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2008. – №2. – С. 112–114.

Ткаченко О.А. Оцінка вірулентності M. bovis патогенних та дисоціативних форм в асоціації зі стонгілоїдесами / О.А. Ткаченко, І.М. Шендрик // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2012. – № 1 (32). – Т. 3, 41. – С. 228–232.

Чернушенко Е.Ф. Микробиологическая и иммунологическая диагностика туберкулёза в современных условиях / Е.Ф. Чернушенко // Журн. АМН України. – 1998. – Т. 4. – № 1. – С. 118–132.

References

Tkachenko, O.A., Useeva, N.G., Glebenyuk, V.V. & Kulishenko, O.M. (2007) Biologichna aktivnist epizootichnih ta muzeynih shtamiv M. bovis. Naukoviy visnik Lvivskogo NUVM ta BT im. S.Z. Gzhitskogo. Lviv, 9, 3 (34), 1. 218–224. [in Ukrainaian].

Tkachenko, O.A., Bilan, M.V., Miskiv, V.V. et al. (2010). Biologichni vlastivosti disotsiativnih form M. bovis: kulturalni osoblivosti za temperatur 3 i 37 °Н Veterinarna meditsina Ukrayini. 3. 33–35. [in Ukrainaian].

Tkachenko, O.A., Bilan, M.V., Zazharskiy, V.V. et al. (2010). Biologichni vlastivosti disotsiativnih form M. bovis: morfologichni oznaki ta tinktorialni vlastivosti za temperatur 3 ta 37 °Н. Veterinarna meditsina Ukrayini. 12. 27–30. [in Ukrainaian].

Korneev, A.A., Golyishevskaya, V.I., Sevastyanova, E.V. et al. (1999). Biologicheskie svoystva laboratornyih shtammov i klinicheskih izolyatov mikobakteriy, polirezistentnyih k protivotuberkulyoznyim preparatam. Problemyi tuberkulyoza. 2. 44–47. [in Russian].

Tkachenko, A.A., Shendrik, I.N., Miskiv, V.V., Bilan, M.V. (2013). Biologicheskie svoystva M. bovis dissotsiativnyih L- i drugih form pri razlichnyih temperaturah kultivirovaniya. Mezhdun. nauchno-praktich. zhurnal. Minsk. 2. 24–31. [in Russian].

Borisov, S.E. (2001). Diagnostika tuberkulyoza: vozmozhnosti i predelyi. Problemyi tuberkulyoza. 3. 5–9.

Veysfeyler, Yu.K. (1975). Biologiya i izmenchivost mikobakteriy tuberkulyoza i atipichnyih mikobakteriy. Budapesht: Izd-vo AN Vengrii. [in Russian].

Skryabin, K. I. (Ed) Veterinarnaya entsiklopediya (1976). (Vol. 6). – Moskva.: Sovetskaya entsiklopediya.

Tkachenko, O.A., Zazharskiy, V.V., Alekseeva, N.V. (2012). Vliyanie temperatur kultivirovaniya M. bovis dissotsiativnyih form na morfologicheskie priznaki i tinktorialnyie svoystva. Volgograd. [in Russian].

Kalenova, L.F., Subbotin A.M., Bazhin A.S., Novikova M.A. (2014). Zavisimost biologicheskoy aktivnosti bakteriy Bacillus SP. iz mnogoletnemerzlyih porod ot temperaturyi. Vestnik novyih meditsinskih tehnologiy. 21, 4. 124–147. [in Russian].

Tkachenko, O.A., Bilan, M.V., Glebenyuk, O.G. et al. (2016). Z’yasuvannya biologichnoyi aktivnosti ta “chistoti” kulturi disotsiativnih form M. bovis. Visnik Dnipropetrovskogo DAEU. 2 (40). 66–69. [in Ukrainaian].

Kulishenko, O.M., Davidenko, P.O., Glebenyuk, O.G. et al. (2015). Kulturalni vlastivosti ta morfologichni i tinktorialni oznaki disotsiativnih form Mycobacterium bovis kultivovanih za 3 ta 37 °H. Science and Technology Bulletin of SRC for Biosafety and Environmental Control of AIC. 3 (1). 9. [in Ukrainaian]. Retrieved from http: // www. biosafety-centr. com/

Tkachenko, O.A., Bilan, M.V., Zazharskiy, V.V., Kovalova, L.O. (2010). Laboratorna diagnostika tuberkulozu tvarin. Dnipropetrovsk: vidavnitstvo “Svidler A.L.”. [in Ukrainaian].

Milko, E. S. (1990). Nestabilnost sinteza prakticheski tsennyih veschestv bakteriyami i protsess dissotsiatsii. Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya. 26. 6. 732–742. [in Russian].

Kosmodamianskiy, V.N. (1950) Bakteriologiya i patogenez tuberkulyoza. Moskva: Medgiz. [in Russian].

Paliy, A.P. (2013). Epizootologichniy monitoring tuberkulozu velikoyi rogatoyi hudobi ta naukovo-eksperimentalne obgruntuvannya rozrobki i zastosuvannya zasobiv dezinfektsiyi. Extented abstract of Doktor’s thesis. Harkiv. [in Ukrainaian].

Tkachenko, O.A., Glebenyuk, V.V. (2008). Vpliv temperaturi kultivuvannya na virulentnist mikobakteriy. Visnik Dnipropetrovskogo DAU. 2, 112–114. [in Ukrainaian].

Tkachenko, O.A. Shendrik, I.M. (2012). Otsinka virulentnosti M. bovis patogennih ta disotsiativnih form v asotsiatsiyi zi stongiloyidesami. Visnik Zhitomirskogo natsionalnogo agroekologichnogo universitetu. 1 (32). 3, 41, 228–232. [in Ukrainaian].

Chernushenko, E.F. (1998). Mikrobiologicheskaya i immunologicheskaya diagnostika tuberkulyoza v sovremennyih usloviyah. Zhurn. AMN Ukrayini. 4, (1) 118–132. [in Russian].

Розділ
Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині