Вивчення культуральних властивостей та іммунобіологічної активності Mycobacterium avium ІЕКВМ-УААН

  • A. I. Sosnitskiy Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепр, Украина
  • A. А. Sosnitskaya Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепр, Украина
Ключові слова: референс-культура, M. avium ИЕКВМ-УААН, пассажування, біологічна активність, патогенність, культуральні властивості, біологічне дослідження, імуногенез, резистентність

Анотація

Мікобактеріальні захворювання тварин та людини являють собою емерджентні антропозоонозні інфекційні патологї, що призводили до величезних економічних збитків тваринництву та до незворотних санітарно-епідеміологічних ушкоджень людству протягом усієї історії цивілізації. Не дивлячись на стрімкий та ефективний розвиток біологічних наук та появу молекулярно-генетичних методів дослідження, багато питань відносно бактеріології мікобактерій вивчені недостатньо.Одним з таких аспектів є культуральна дисоціація мікобактеріальних культур при багатолітніх пасажах на елективних поживних середовищах за оптимальною температурою, що створює м’які умови вегетації мікробіонтів і індукує генетичну програму сапрофітизації. Це банальна ситуація для кожної лабораторії, що веде музей живих культур. У біопромисловості, при виробництві протитуберкульозних біопрепаратів культуральна дисоціація референс-культур може призвести до втрати активності діагностичних препаратів. Тому потрібен моніторинг культурально-морфологічних властивостей та біологічної активності референс-культур у процесі довготривалого пассажування і прогноз, на підставі об’єктивної інформації, відносно біологічної відповідності змінених варіантів та їх допустимих варіацій порівняно з вихідним прототипом.Встановлено, що референс-культура M. avium ІЕКВМ-УААН при багатолітньому пасажуванні не змінила морфо-тинткориальні, біохімічні та антигенні властивості, окрім вірулентності, яка як важлива складова біологічної активності штаму, суттєво знизилась відносно стандартних лабораторних моделей і для її відновлення потрібно провести культуру через сприйнятливу тварину.У біопробі на курчатах та кролях сапрофітизований референтний штам виявив неоднорідну біологічну активність. На еволюційно адаптованому виді тварин – курчатах, культура індукувала факторний тип інфекційного процесу невисокої інтенсивності, з слабко вираженим хвороботворним впливом, при цьому отримані активовані реізоляти. На кролях – інфекційний процес мав абортивний характер з повним звільненням від збудника. 

Біографія автора

A. I. Sosnitskiy, Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепр, Украина
д. вет. н, професор

Посилання

Галактионов В.Г. Иммунология / В.Г Галактионов // М.: Академия, 2004. – 528 с.

Джупина С.И. Принципиальные различия контроля эпизоотических процессов факторных и классических инфекционных болезней животных / С.И. Джупина // Вет. консультант – М., 2005. - № 2. – С. 71–75.

Завгородній А.І. Наукове забезпечення протитуберкульозних заходів в Україні / А.І. Завгородній // Вет. медицина України. – 2013. ¬ № 10. – С. 15–16.

Литвин В.И. Нетуберкулезные микобактерии / В.И. Литвин, М.В. Макарова, М.А. Краснова – М.: МНПЦБТ, 2008. – 256 с.

Макарова М.В. Выделение и идентификация нетуберкулезных микобактерий у пациентов фтизиатрических учреждений: автореф. дис. … д-ра биол. наук. – 2010. – 48 с.

Нетребко І.Д. Мікобактерії туберкульозу – найчастіший збудник паразитоценозів людини / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Зб. наукових праць. – Вип. 15 (40), ч.2, Т.2. Ветеринарні науки. – Х., 2007. – С. 44–47.

Оттен Т.Ф. Микобактериозы / Т.Ф. Оттен, А.В. Васильева – СПб.: Мед. пресса, 2005. – 232 с.

Павлова И.Б. Существование Mycobacterium avium в окружающей среде / И.Б. Павлова, Д.А. Банникова // Ветеринарная патология. – 2004. - №4. – С. 20–24.

Шахов А.Г. Методические рекомендации по оценке и коррекции неспецифической резистентности животных / А.Г. Шахов, Ю.Н. Бригадиров, А.И. Ануфриев и др. // Воронеж, 2005. – 62 с.

Bief F. Zoonotic aspects of Mycobacteriam bovis and Mycobacteriam avium-intracellulare complex (MAC) / F. Bief, M.L. Boschiroli, M.F.Thorel et al. // Vet. Res. – 2005. – Vol. 36. – P. 411–436.

Dohnal V. About organization of NK / V. Dohnal, A. Jezkova // Curr. Drug. Metab. – 2008. - №1. – Р. 77–82.

Fulton R.M. Tuberculosis / R.M. Fulton, C.O. Thoen / Diseases of Poultry // ¬ 2003. – P. 836–844.

Kelly S. Mediates of Perforin-dependen CM Death / S. Kelly, N.S. Waterhouse, E. Gretny et al. // S. Bid. Chem. – 2004. – Vol. 279. – P. 22236–22242.

References

Galaktionov V.G. (2004). Immunologija. Akademija, 528. [in Russian].

Dzhupina S.I. (2005). Principial'nye razlichija kontrolja jepizooticheskih processov faktornyh i klassicheskih infekcionnyh boleznej zhivotnyh. Vet. konsul'tant. 2, 71–75. [in Russian].

Zavhorodnii A.I. (2013). Naukove zabezpechennia protytuberkuloznykh zakhodiv v Ukraini. Vet. medytsyna Ukrainy. 10, 15–16. [in Ukrainian].

Litvin V.I., Makarova M.V. & Krasnova M.A. (2008) Netuberkuleznye mikobakterii. MNPCBT. 256. [in Russian].

Makarova M.V. (2010). Vydelenie i identifikacija netuberkuleznyh mikobakterij u pacientov ftiziatricheskih uchrezhdenij: Extented abstract of Doktor’s thesis. 48. [in Russian].

Netrebko I.D. (2007). Mikobakterii tuberkulozu – naichastishyi zbudnyk parazytotsenoziv liudyny Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny. 15(40), 2(2). Veterynarni nauky. Kharkiv, 44–47. [in Ukrainian].

Otten T.F. & Vasil'eva A.V. (2005) Mikobakteriozy. Med. Pressa, 232. [in Russian].

Pavlova I.B. & Bannikova D.A. (2004). Sushhestvovanie Mycobacterium avium v okruzhajushhej srede. Veterinarnaja patologija, 20–24. [in Russian].

Shahov A.G., Brigadirov Ju.N., Anufriev A.I. et al. (2005). Metodicheskie rekomendacii po ocenke i korrekcii nespecificheskoj rezistentnosti zhivotnyh. Voronezh, 62. [in Russian].

Bief F., Boschiroli M.L., Thorel M.F. et al. (2005). Zoonotic aspects of Mycobacteriam bovis and Mycobacteriam avium-intracellulare complex (MAC). Vet. Res. 36, 411–436.

Dohnal V., Jezkova A. (2008). About organization of NK. 1, 77–82.

Fulton R.M., Thoen C.O. (2003). Tuberculosis. Diseases of Poultry. 836–844.

Kelly S., Waterhouse N.S., Gretny E. et al. (2004). Mediates of Perforin-dependen CM Death. S. Bid. Chem. 279, 22236–22242.

Розділ
Мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарній медицині