МОРФОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИМЕНІ КОРІВ ШВІЦЬКОЇ ПОРОДИ АВСТРІЙСЬКОЇ ТА СУМСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

  • I. Pishchan Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
Ключові слова: корови, порода, молочна швіцька худоба різної селекції, морфологічні ознаки вимені, удій, індекс формату вимені

Анотація

У статті викладені матеріали дослідження морфологічних властивостей вимені корів швіцької породи різного екологічного походження. Встановлено, що на 2-3 місяці лактації довжина вимені корів швіцької породи становить у середньому 38,7-39,7 см, натомість ширина суттєво менша і знаходиться біля показника 30 см. У цей же час у тварин, імпортованих навесні, коли адаптація до нових умов експлуатації була у теплу пору року, ширина вимені найбільша і становить у середньому 31,5 см. Це значення більше показників сумської та австрійської швіцької худоби, але завезеної восени, коли адаптація проходила у холодну пору року, відповідно показник більше на 7,62 і 6,03 % (Р<0,001). З огляду на це, обхват вимені весняної австрійської швіцької худоби найбільший і становить 132,4 см. Весняні австрійські швіцькі корови з високими адаптаційними властивостями мають достатній обхват вимені, середнє значення якого становить 132,4 см, та глибину, де передня його частина має 28,9 см, а задня – 38,3 см. Сума цих лінійних показників забезпечує умовний об’єм вимені на рівні 14692,5 см3. Достатньо розвинута паренхіма та ємнісна система вимені забезпечують разовий удій у цих тварин на рівні 13,8 кг. Дійки вимені швіцьких корів мають симетричне розташування, циліндричну форму, довжину до 5,8 см передні та до 7,5 см – задні. У 73,3-76,7% тварин ванноподібна форма вимені, проте, у імпортованих осінніх корів швіцької породи з недостатніми адаптаційними властивостями, на чашоподібну форму вимені приходиться 43,3% поголів’я.

Біографія автора

I. Pishchan, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпропетровськ
аспірант

Посилання

Луценко М. М. Характеристика високопродуктивних корів / М. М. Луценко, В. Смоляр // Тваринництво України. – 1994. – № 4. – С. 8–10.

Недава В. Ю. Чорно-ряба худоба / В. Ю. Недава. – К. : Урожай, 1987. – 144 с.

Шкурко Г. Відтворна здатність імпортної голштинської худоби у період акліматизації / Г. Шкурко // Тваринництво України. – 2004. – №9. – С.18–21.

Пелехатий М. С. Вивчення форми вим’я та властивостей молоковіддачі у корів чорно-рябої породи / М. С. Пелехатий, М. Л. Мазуренко // Молочно-м’ясне скотарство. – 1974. – Вип. 35. – С. 55–60.

Салогуб А. Морфологічні ознаки вимені корів (особливості розвитку у бурої худоби) / А. Салогуб // Тваринництво України. – 2010. – №10. – С. 19–22.

Админ Е. И. Продуктивность, морфофункциональные свойства вымени и показатели выдаивания коров-первотелок чорно-пестрой породы с разной крвностью по голштинской породе / Е. И. Админ, О.В. Борщ, И.Н. Кудлай // 11 Международный симпозиум по машинному доению с.х. животных. – Оренбург, 1977. – С. 169–171.

Сударев Н. Оценка коров по пригодности вымены к машинному доению / Н. Сударев // Зоотехния. – 2007. – № 9. – С. 20–22.

Шуклина А. Ю. Селекционно-генетический анализ популяции айрширского скота Новгородской области / А. Ю. Шуклина // Аграрный вестник Урала. – 2010. – № 5. (71).– С. 72–73.

Полупан Ю. П. Морфологічні особливості вимя корів української сервоної молочної породи / Ю. П. Полупан, Т. П. Коваль // Вісник агарної науки. – 2006. – № 1. – С. 23–27.

Бащенко М. І. Морфологічні особливості вимені молочної худоби. / М. І. Бащенко, Л.М Хмельничий // Вісник Черкаського інституту АПВ: міжвід. темат. наук. зб. – Черкаси: ДУФЦ, 2004. – Вип. 4. – С. 21–32.

Методи селекції української червоно-рябої молочної породи: (монографія) / За ред. Бурката В.П. – К. : ППНВ, 2005. – 436 с.

Підпала Т. В. Методологія процесу породного перетворення у молочному скотарстві / Т.В. Підпала // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – К. : Аграрна наука, 2005. – Вип. 39. – С. 38–41.

Племінна робота / М. З. Басовський, П. Буркат, М.В. Зубець [та ін.]; за ред. Зубця М. В., Басовського М. З. – К. : ВНА Україна, 1995. – 440 с.; 22 іл.

Хмельничий Л. М. Морфологічні ознаки вимені корів-первісток української чорно-рябої породи / Л. М. Химельничий // Вісник Сумського нац. аграрн. ун-ту. – Суми, 2002. – Вип. 6. – С. 542– 545.

Оценка вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мясных пород / Латвийская с.-х. акад. – М. : Колос, 1970. – 39 с.

Інструкція з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід; Інструкція з ведення племінного обліку у молочному і молочно-м’ясному скотарстві. – К.: ППНВ, 2004. – 76 с.

Меркурьева Е. К. Генетика с основами биометрии / Е. К. Меркурьева. – М.: Колос, 1983. – 424 с.