ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ “ГЛЮТАМ 1М” НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ БІЛЬШ ЗРІЛИХ СВИНОМАТОК

O. Pilipchuk, V. Sheremetа

Анотація


Встановлено що введення свиноматкам вітамінного “Інтровіт” і згодовування нейротропногометаболічного “Глютам 1М” препаратів у день відлучення поросят, проявляють в організмі самок синергетичну дію, що сприяє підвищенню їх відтворювальної здатності. Так, після їх використання на 1-3 день після відлучення поросят, у свиноматок підвищується заплідненість на 18,3%, збільшується багатоплідність на 2,4 поросяти і зменшується кількість мертвонароджених на 0,6 голови.

Ключові слова


заплідненість; відтворювальна здатність; свиноматка; “Глютам 1М”; поросята; багатоплідність; жива маса

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Безверха Л. М. Удосконалення біотехнологічного способу впливу на відтворну систему свиноматок за дії метаболічнонейротропних препаратів: автореф. дис. канд. с.-г. наук: спец. 03.00.20 “Біотехнологія” / Безверха Любов Миколаївна; Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла Церква – 2014, 20 с.

Білай Д. Продуктивні якості свиноматок в умовах племзаводу / Д. Білай, О. Метлицька // Тваринництво України. – 2009.– №1.– С.10-12.

Джамалдинов А.Ч. Повышение репродуктивной функции свиноматок с использованием биогенных стимуляторов на основе тканевых препаратов [Текст] / А. Ч. Джамалдинов, А. Г. Нарижный [и др.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 160. – Ч. 2. – С. 16–20.

Платановська І. В. Вплив комплексного гормонального препарату та крові, опроміненої УФ-променями на відтворну функцію свиноматок: автореф. дис. канд. вет. наук: спец. 16.00.07 “Ветеринарне акушерство” / І. В. Платановська. – Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького. – Львів, 2007. – 20 с.

Савина Е. В. Воспроизводительная способность и иммунный статус свиноматок при использовании в рационах препарата “Биокоретрон-форте”: автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. с.-х. наук : 06.02.02 / Е. В. Савина. – Ульяновск, 2009 – 24 с.

Шеремета В. І. Відтворювальна здатність свиноматок за використання після відлучення поросят біологічно активного препарату / В. І. Шеремета, О. С. Менчинська. – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва БНАУ, 2014. – №1. –С. 79–82.

Шилов В. Н. Влияние кормовой добавки “Экстрафит” на воспроизводительные качества свиноматок / В. Н. Шилов // Достижения науки и техники АПК: теоретический и научно-практический журнал. – 2012. – №2. – С. 59–61.

Эффективность стимуляции репродуктивной функции свиноматок с помощью гормонального препарата Фертипиг / М. А. Каврус [и др.] // Актуальные проблемы ветеринарного акушерства и репродукции животных. –Горки, 2013. – С.344–349.

http://pigua.info/uk


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.