ВМІСТ ВІДНОВЛЕНОГО ГЛУТАТІОНУ ТА СУЛЬФГІДРИЛЬНИХ ГРУП В ОРГАНАХ ТА ТКАНИНАХ КРОЛІВ

  • N. Rol Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • S. Tsekhmistrenko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
Ключові слова: сульфгідрильні групи, глутатіон, антиоксидантна система захисту, серце, мозок, м’яз, кролі

Анотація

У тканинах та органах кролів новозеландської породи вивчали вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп. Встановлено динаміку змін вмісту відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в тканинах мозку, серця та найдовшого м’яза кролів новозеландської породи у віці 1, 15, 30, 45, 60, 75 та 90 діб. Відмічено, що найвищий вміст відновленого глутатіону у тканинах мозку кролів був у 75добовому віці — 1,99 ммоль/г. Виявлені зміни показників  свідчать  про  активну участь  глутатіонової  системи  у формуванні адаптивної відповіді організму на дію різних чинників виробничого процесу

Біографії авторів

N. Rol, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
аспірант
S. Tsekhmistrenko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
д. с.-г. н.

Посилання

Аджиев Д. Д. Исследование продуктов перекисного окисления липидов, неферментативной и ферментативной антиоксидантной системы в возрастной динамике самцов кроликов / Д. Д. Аджиев // Вестник ВОГ и С.–2010. – Т.14 №4. – 674–684.

Боровікова Є. І. Стан системи антиоксидантного захисту кролів за умови спонтанного псороптозу в літній період року / Є. І. Боровікова, І. Д. Юськів. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – 2014. – С. 65–71.

Веревкина И. В. Колориметрический метод определения SH-групп и – S-S-связей в белках при помощи 5,5’-дитиобис (2-нитробензойной) кислоты / И. В. Веревкина, А. И. Точилкин, Н.А. Попова // Современные методы в биохимии. – М.: Медицина, 1977. – С. 223–231.

Гопаненко О. О. Пероксидні процеси в крові, печінці та скелетних м’язах кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції / О. О. Гопаненко, Й. Ф. Рівіс // Біологія тварин. –2015. – Т.17, – №3. – С. 43–51.

Горячковский О. М. Определение уровня восстановленного глутатиона в эритроцитах крови / О. М. Горячковский. – Клиническая биохимия: Справочное пособие – Одесса: Астропринт, 1998. – С. 370–372.

Іскра Р. Я. Дія хром цитрату на про/ антиоксидантний статус підшлункової залози щурів за експериментального цукрового діабету / Р. Я Іскра, О. Слівінська // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – В.70. – С. 25–30.

Паска М. З. Вміст сульфгідрильних груп та глутатіону в бугайців волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічно активних речовин / М. З. Паска // Вісник Полтавської державної аграрної академії.–2013. – №1. – С. 100–102.

Система антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів організму тварин / О.М. Баглай, С. Д. Мурська, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – 2011. – Т.13. – №4. – Ч. 2. – С.3–11.

Федірко Г. В. Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту кісткової тканини у тварин з гіпокінетичним остеопорозом та політравмою / Г. В. Федірко // Клінічна та експериментальна медицина. – 2013. – Т. 1. – №1. – С. 156–159.

Хаврона О. П. Порушення функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в слизовій оболонці шлунка, печінці та еритроцитах щурів при експериментальній виразковій хворобі / О. П. Хаврона // Експериментальна та клінічна фізіологія ібіохімія. – 2015. – №1. – С. 26–31.

Цицюра Р. І. Особливості процесів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту і цитолізу за умов гострої виразки шлунка та їх корекція / Р. І. Цицюра // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17. – №3. – С. 119–122.

Shyder I. Seasonal changes in antioxidant system enzyme activity and products of lipid peroxidation in blood of different age rabbits spontaneously infested with Psoroptes cuniculi / I Shyder, I. Yuskiv // Тваринництво України.–2015. – №4. – С. 32–35.

Surai P. F. Antioxidant-Prooxidant Balance in the Intestine: Applications in Chick Placement and Pig Weaning / P. F. Surai, V. I. Fisinin. // J Veter Sci Med. – 2015. – №3(1). – Р. 16–19.