ВМІСТ ВІДНОВЛЕНОГО ГЛУТАТІОНУ ТА СУЛЬФГІДРИЛЬНИХ ГРУП В ОРГАНАХ ТА ТКАНИНАХ КРОЛІВ

N. Rol, S. Tsekhmistrenko

Анотація


У тканинах та органах кролів новозеландської породи вивчали вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп. Встановлено динаміку змін вмісту відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в тканинах мозку, серця та найдовшого м’яза кролів новозеландської породи у віці 1, 15, 30, 45, 60, 75 та 90 діб. Відмічено, що найвищий вміст відновленого глутатіону у тканинах мозку кролів був у 75добовому віці — 1,99 ммоль/г. Виявлені зміни показників  свідчать  про  активну участь  глутатіонової  системи  у формуванні адаптивної відповіді організму на дію різних чинників виробничого процесу

Ключові слова


сульфгідрильні групи; глутатіон; антиоксидантна система захисту, серце, мозок, м’яз, кролі

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Аджиев Д. Д. Исследование продуктов перекисного окисления липидов, неферментативной и ферментативной антиоксидантной системы в возрастной динамике самцов кроликов / Д. Д. Аджиев // Вестник ВОГ и С.–2010. – Т.14 №4. – 674–684.

Боровікова Є. І. Стан системи антиоксидантного захисту кролів за умови спонтанного псороптозу в літній період року / Є. І. Боровікова, І. Д. Юськів. // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – 2014. – С. 65–71.

Веревкина И. В. Колориметрический метод определения SH-групп и – S-S-связей в белках при помощи 5,5’-дитиобис (2-нитробензойной) кислоты / И. В. Веревкина, А. И. Точилкин, Н.А. Попова // Современные методы в биохимии. – М.: Медицина, 1977. – С. 223–231.

Гопаненко О. О. Пероксидні процеси в крові, печінці та скелетних м’язах кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції / О. О. Гопаненко, Й. Ф. Рівіс // Біологія тварин. –2015. – Т.17, – №3. – С. 43–51.

Горячковский О. М. Определение уровня восстановленного глутатиона в эритроцитах крови / О. М. Горячковский. – Клиническая биохимия: Справочное пособие – Одесса: Астропринт, 1998. – С. 370–372.

Іскра Р. Я. Дія хром цитрату на про/ антиоксидантний статус підшлункової залози щурів за експериментального цукрового діабету / Р. Я Іскра, О. Слівінська // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – В.70. – С. 25–30.

Паска М. З. Вміст сульфгідрильних груп та глутатіону в бугайців волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічно активних речовин / М. З. Паска // Вісник Полтавської державної аграрної академії.–2013. – №1. – С. 100–102.

Система антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів організму тварин / О.М. Баглай, С. Д. Мурська, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – 2011. – Т.13. – №4. – Ч. 2. – С.3–11.

Федірко Г. В. Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту кісткової тканини у тварин з гіпокінетичним остеопорозом та політравмою / Г. В. Федірко // Клінічна та експериментальна медицина. – 2013. – Т. 1. – №1. – С. 156–159.

Хаврона О. П. Порушення функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в слизовій оболонці шлунка, печінці та еритроцитах щурів при експериментальній виразковій хворобі / О. П. Хаврона // Експериментальна та клінічна фізіологія ібіохімія. – 2015. – №1. – С. 26–31.

Цицюра Р. І. Особливості процесів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту і цитолізу за умов гострої виразки шлунка та їх корекція / Р. І. Цицюра // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17. – №3. – С. 119–122.

Shyder I. Seasonal changes in antioxidant system enzyme activity and products of lipid peroxidation in blood of different age rabbits spontaneously infested with Psoroptes cuniculi / I Shyder, I. Yuskiv // Тваринництво України.–2015. – №4. – С. 32–35.

Surai P. F. Antioxidant-Prooxidant Balance in the Intestine: Applications in Chick Placement and Pig Weaning / P. F. Surai, V. I. Fisinin. // J Veter Sci Med. – 2015. – №3(1). – Р. 16–19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.