ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ РІЗНИХ ДОЗ ПІДКИСЛЮВАЧА ТА АНТИБІОТИКУ

  • E. Sivachenko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • l. Dyachenko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
Ключові слова: курчата-бройлери, підкислювач, антибіотик, продуктивність, забій

Анотація

Наведено показники збереженості, інтенсивності росту, конверсії корму та забою курчатбройлерів за випоювання з водою різних доз пікислювача FRA LBB DRY та антибіотику Норфолк. Досліджувані дози підкислювача (1,0; 1,33; 1,66 і 2,0 мл/л води) сприяли підвищенню середньодобових та абсолютних приростів живої маси бройлерів дослідних груп, порівняно з контролем, на 3,5–4,2 %, Європейського індексу ефективності – на 31,7–49,8 од. та зменшенню затрат кормів на приріст – на 2,7–4,3 %, а також збільшенню передзабійної маси на 3,4–4,6 %, маси патраної тушки – 5,9–7,8 та маси їстівних частин – на 6,7–8,8 %. Продуктивні та забійні показники бройлерів за випоювання з водою антибіотику займали проміжне місце серед показників птиці дослідних груп за додавання до води підкислювача.

Біографії авторів

E. Sivachenko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
аспірант
l. Dyachenko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
д. с.-г. н.

Посилання

Околелова Т. М. Препарат Форми в комбикормах для бройлеров / Т. М. Околелова, А. С. Кузнєцов, В. С. Савченко // Ефективне птахівництво. – 2010. – № 4. – С. 37–39.

Свеженцов А. И. Нетрадиционные кормовые добавки для животных и птицы / А. И. Свеженцов, В. Н. Коробко. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 2004. – 296 с.

Отченашко В. В. Використання молочної кислоти у тваринництві : [науково-практичні рекомендації] / В. В. Отченашко. – Київ, 2012. – 46 с.

Кузьменко Л. М. Ефективність використання нового препарату – підкислювача кормів із вмістом хелатних сполук мікроелементів – у годівлі молодняку свиней / Л. М. Кузьменко, О. О. Висланько, І. Б.Баньковська // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. –№ 4. С. 81–85.

The use of organic acids to combat Salmonella in poultry: a mechanistic explanation of the efficacy / F. Van Immerscel, J. B. Russell, V. D. Flythe [et al.] // Avian Pathology. – 2006. – Vol. 35. – P. 182–188.

Tung S. M. Critical Review of Acidifiers / C. M. Tung, J.E. Pettigrew. – University of Illinois: department of animal sciences, 2006. – 48 p.

Коцюмбас І. Я. Проблеми використання антимікробних препаратів для стимулювання росту продуктивних тварин та альтернативи їх застосуванню / І. Я. Коцюмбас, В. М. Гунчак, Т. І. Стецько. //Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – 2013. – Вип. 14. – № 3–4. – С. 381–389.

Samudovska Alena. Effect of water acidification on performance, carcass characteristic andsome variables of intermediary metabolism in chscks / A. Samudovska, M. Demeterova // Acta Veterinaria (Beograd). – 2010. – Vol. 60. (№ 4). – Р. 363–370.

Thyroid Activity, Some Blood Constituents, Organs Morphology and Performance of Broiler Chicks Fed Supplemental Organic Acids / S. A. Abdel-Fattah, M. H. El-Sanhoury, N. M. ElMednay and F. Abdel-Azeem // International Journal of Poultry Science. – 2008. – Vol. 7 (3) – P.215–222.

Влияние подкислителей на иммунологический статус телят: сб. науч. Трудов по материалам международной научно-практической конференции [“Ветеринарная медицина. Современные проблемы и перспективы развития”] / Под ред. А. А. Волкова. – Саратов: ФГОУ ВПО “Саратовский ГАУ”, 2010. – С. 17– 21.

Подкислитель “Кискад” в кормлении молодняка крупного рогатого скота [Електронний ресурс] / А.И. Козинец, О. Г. Полушко, М. А. Надаринская, Т. Г Козинец. – Режим доступу до журналу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Ntbibt _2013_14_3-4_71. pdf

ДСТУ 3143-95 М’ясо птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, цесарок). Технічні умови. − К. : Держстандарт України, 1995. −15 с.