ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЦЬ НА ЇХ ВІДТВОРНУ ЗДАТНІСТЬ ТА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТ

  • I. Tytarenko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • M. Bushutruk Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • I. Starostenko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
Ключові слова: система вирощування ремонтного молодняку, молочна продуктивність, відтворювальна здатність, середньодобові прирости телиць, українська чорно-ряба молочна порода

Анотація

Викладено результати досліджень впливу системи вирощування молодняку на формування високопродуктивного стада. Доведено, що вирощування ремонтного молодняку у досліджуваних господарствах знаходиться в прямому зв’язку з рівнем забезпеченості господарств кормами. Дослідження вікової динаміки живої маси свідчить, що при вирощуванні ремонтних телиць існує нерівність за періодами росту і розвитку, що стримує темпи поліпшення стада за молочною продуктивністю і відтворною здатністю. Інтенсивний ріст телиць і можливість їх раннього використання для племінних цілей дає змогу значно скоротити непродуктивний період і знизити вік їх плідного осіменіння. Отримані результати свідчать, що для визначення оптимального часу першого осіменіння більш важливе значення має не вік, а жива маса та загальний розвиток тварин, оскільки осіменіння телиць із низькою живою масою як в ранньому, так і в пізньому віці призводить до погіршення їх господарської цінності.

Біографії авторів

I. Tytarenko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
к. с.-г. н., доцент
M. Bushutruk, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
к. с.-г. н., доцент
I. Starostenko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
к. с.-г. н., доцент

Посилання

Бабарика І. Г. Вплив живої маси і віку першого плідного осіменіння на молочну продуктивність первісток/ І. Г. Бабарика // Проблеми зооінженерії ветеринарної медицини. Зб. наук. праць. – 2000 – Вип. 6 (30) – С. 76–80.

Беденков Є. Яка телиця, така й корова / Є.Беденков, JI. Сидоренко // Тваринництво України. – 1992 – №5. – С. 12–13.

Безгин В. И. Влияние возраста и живой массы телок при первом оплодотворении на молочную продуктивность / В. И. Безгин, О. В. Поварова // Зоотехния. – 2003.– № 1.– С. 24–25.

Гавриленко М. Вимоги до росту і розвитку племінних телиць / М. Гавриленко // Пропозиція. – 2001. – №8. – С. 80–81.

Гавриленко М. Контроль живої ваги у молочної худоби / М. Гавриленко // Пропозиція. – 2003. – № 11.– С.86.

Дубін А. М. Залежність продуктивності та стану здоров’я корів молочних порід від вгодованості // Розведення і генетика тварин. Міжвід. темат. наук. зб. – 1999. – Вип. 30. – С. 37–40.

Зубець М. В. Вирощування ремонтних телиць / М.В. Зубець, Й. З. Сірацький., Я. Н. Данилків – К.: Урожай, – 1993. – 136 с.

Вирощування ремонтного молодняку с.-г. тварин / [Ібатулін І. І., Сривов А. І., Цюцюрський Л. М. та ін.] – К.: Урожай, 1993.– 248 с.

Козлов А. С. Выращивание ремонтных телок при различном уровне кормления / А. С. Козлов, С. В. Мошкина, А.. Костиков, Н. В. Абрамкова // Зоотехния – 2002. – №2. – С. 20–22.

Колот І. Виробництво молока не може бути збитковим / І. Колот, Г. Коровніков // Тваринництво України. –2003.– №11.– С. 4–6.

Мисостов Т. О. Ефективність інтенсивного вирощування телиць / Т. О. Мисостов // Тваринництво України. – 1997. – № 7. – С. 10– 11.

Мисостов Т. А. Интенсивное выращивание телок / Т. О. Мисостов // Зоотехния. – 1996. – №2. – С. 25–28.

Пабат В. Відтворна функція корів / В. Пабат, Д. Вінничук //

Тваринництво України. – 2001.– №1.– С. 10–11.

Племінна робота. Довідник / [Басовський М. З., Буркат В. П., Зубець М. В. та ін.] за ред. М. В. Зубця, М. З. Басовського, – К.: ВНА “Україна”. – 1995. – 440 с.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский – М.: Колос, 1969. – 256 с.

Полупан Ю. Вирощування і ефективне використання молочної худоби / Ю. Полупан, Д.Савчук, М. Гавриленко // Тваринництво України. – 1996. – №1.– С. 22–25.

Свечин Ю. К. Прогнозирование молочной продуктивносты крупного рогатого скота / Ю.К. Свечин, Л. И. Дунаев // Зоотехния. – 1989. – №6. – С. 14–17.

Рудик І. А. Оцінка системи вирощування ремонтного молодняку/ І. А. Рудик., Р.В. Ставецька // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Вип.24. – Біла Церква. – 2002. – С.35–40.

Чахатариди Г. Н. Продолжительность эмбрионального развития и продуктивности коров / Г. Н. Чахатариди // Зоотехния. – 1993. – №12. – С. 24–25.