ПРОДУКТИВНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ КОНСТИТУЦІЇ

  • O. Chernenko Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • O. M. Chernenko Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • V. Dutka Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Львів
Ключові слова: корови-первістки, екстер’єр, тип конституції, щільність тіла, молочна продуктивність, технологічні якості

Анотація

Наведено результати вивчення конституційних особливостей корів-первісток української червоної молочної породи та їх зв’язок з продуктивними та технологічними якостями.  Встановлено, що первістки з умовно щільним типом конституції за більшістю показників габаритних промірів тулуба вірогідно перевершували ровесниць з умовно рихлим типом. Порівняно з первістками умовно рихлого типу статистично значуща різниця виявлена на користь тварин умовно щільного типу лише за індексами глибокогрудості та широкогрудості відповідно на: 4,7% за Р>0,999 та 2,15% за Р>0,999, тоді як вищі значення за більшістю індексів будови тіла належать тваринам умовно рихлого типу. Первістки умовно щільного типу конституції вірогідно перевершують аналогів умовно рихлого типу за всіма кількісними ознаками молочної продуктивності, тоді як однолітки умовно рихлого типу за надоями ледь перевищували стандарт української червоної молочної породи (3100 кг молока за першу лактацію). Дещо кращими за всіма технологічними ознаками були тварини умовно щільного типу конституції (у більшості варіантів порівнянь різниця вірогідна).

Біографії авторів

O. Chernenko, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
к. с.-г. н., доцент
O. M. Chernenko, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
к. с.-г. н., доцент
V. Dutka, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Львів
к. с.-г. н., доцент

Посилання

Бащенко М. І. Вагові та лінійні параметри екстер’єру телиць української червоно-рябої молочної породи / М. І. Бащенко, Л. М. Хмельничий // Розведення і генетика тварин. – К., 2005. – Вип. 39. – С. 41–47.

Вацкий В. Ф. Совершенствование способа оценки крупного рогатого скота по генотипу: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук / В. Ф. Вацкий. – Харьков, 1986. – 25 с.

Винничук Д. Т. Экстерьерный тип и продуктивность коров / Д. Т. Винничук, П.Д. Максимов, В. П. Коваленко. – К : Урожай, 1994. – 36 с.

Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції: монографія / Й. З. Сірацький, Я.Н. Данилків, О. М. Данилків [та ін.]; за ред. Й.З. Сірацького, Є. І. Федорович. – К : Науковий світ, 2001. – 146 с.

Конституція і господарсько корисні ознаки корів / М. Пелехатий, Л. Гунтік, В. Дідківський [та ін.] // Тваринництво України. – 2006. – № 3. – С. 5–8.

Лискун Е. Ф. Крупный рогатый скот / Е.Ф. Лискун. – М., 1951. – С. 93.

Омелькович С. П. Господарсько корисні ознаки дочок бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи та їх відповідність параметрам тварин бажаного типу / С. П. Омелькович, В. В. Кобернюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янецьПодільський, 2012. – Вип. 20. – С. 189–191.

Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1966. – 256 с.

Рубан Ю. Д. Учение о конституции животных : теория и практика / Ю. Д. Рубан. – К. : Аграрная наука, 2004 . – 268 с.

Рубан Ю. Д. Породы, породообразовательный процесс и селекция животных / Ю. Д. Рубан. – К. : Аграрная наука, 2006. – 380 с.

Рубан Ю. Д. Бажані типи і племінне використання молочної худоби / Ю. Д. Рубан. – К. : Урожай, 1987. – 130 с.

Салогуб А. М. Формування екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи / А. М. Салогуб // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. – Луганськ, 2010. – № 21. – С. 163–167.

Черненко О. М. Розробка та реалізація селекційних методів оцінки конституції і адаптаційної здатності молочної худоби : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук за спец. 06.02.01 “Розведення і селекція тварин” / Черненко Олександр Миколайович. – Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв. – 2016. – С. 1–7.

Шалімов М. О. Теоретичні і практичні аспекти формування типів конституції червоних порід худоби : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук за спец. 06.02.01 “Розведення та селекція тварин” / М.О. Шалімов. – Харків. – 1996. – С. 13–32.