ВСТАНОВЛЕННЯ DL 50 ФУМОНІЗИНУ В 1 НА ЛАБОРАТОРНИХ БІЛИХ ЩУРАХ

  • O. Brezvyn Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів
  • G. Rudyk Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів
  • Z. Guta Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів
  • N. Kavaler Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів
Ключові слова: ОЕСД, ІСН, тест №423, класичний метод, альтернативний метод, гостра пероральна токсичність, DL 50, мікотоксини, фумонізин В1, щури.

Анотація

Проведено  аналіз  літературних  джерел  зарубіжних  і  вітчизняних  науковців  стосовно фумонізинів.  Доведено  їх  реальну  небезпеку  для  здоров’я  тварин,  однак,  гранично допустимі, безпечні  рівні  їх  не  визначені. В експерименті змодельовано гострий фумонізинотоксикоз на білих щурах. Обчислено DL 50  для  фумонізину В 1 двома методиками: класичним методом Б. М. Штабського та альтернативним методом  згідно  вимог  ЄС  і  ВООЗ  за  тестом  № 423.  В  результаті  проведених  досліджень  встановлено,  що  за  внутрішньошлункового  введення  білим  щурам  DL 50  для  фумонізину  В 1   становить  932,72 (715,33ч1150,11) мг/кг маси тіла. При цьому мікотоксин відноситься до класу — помірно токсичні  речовини.  (500>DL 50<5000 мг/кг). Загально  відомо, що  величина  DL 50, отримана  в гострому досліді,  за  однократного  введення  є  токсичною.  В  нашому  експерименті  смерть  дослідних  тварин  за  введення  фумонізину В 1 наступила протягом 24 годин, внаслідок гострої ниркової та печінкової недостатності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

O. Brezvyn, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів
д. вет. н.
G. Rudyk, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів
к. вет. н.
Z. Guta, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів
аспірант

Посилання

Білан А. В. Вивчення токсиноутворюючих властивостей Fusarium moniliforme, ізольованого з зернових України / А. В. Білан // Сучасні проблеми ветеринарної фармакології, токсикології і фармації : матеріали V міжнар. конгр. спеціалістів ветеринарної медицини. – К.: НАУ, 2007. – С. 136–138.

Білан А. В. Мікроміцети зерна вівса, їх токсигенні властивості та вплив фумонізину В1 на курчат: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія та вірусологія" / Білан Андрій Валерійович. – Одеса, 2009. – 20 с.

Кононенко Г. П. Фузариотоксины в зерне колосовых культур: региона-льные особенности / Г. П. Кононенко, А. А. Буркин // Успехи медицинской микологии. – М.: Национальная академия микологии, 2003. – Т.1. – С. 141–144.

Контамінація зерна кукурудзи фузаріотоксинами Т-2, F-2 та ДОН / [В. В. Рухляда, А. В. Андрійчук, О. А. Розпутня та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2010. – № 8. – С. 31–34.

Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин: Методичні рекомендації / М. В. Косенко, О. Г. Малик, І. Я. Коцюмбас та ін. – К., 1997. – 34 с.

Kedera C. J. Incidence of Fusarium sp. And levels of fumonisin B1 in maize in western Kenya / C. J. Kedera, R. D. Plattner, A. E. Desjardins // Applied and Environmental Microbiology. — 1999. — V. 65. — № 1. — P. 41-44.

Муно Ф. Фумонизины: микотоксины, продуцирующие Fusariumspecies из комплекса Gibberellafujikuroi (секция Liseola) / Ф. Муно, С. Ланг, Ф. Ван Хов // Проблемы медицинской микологии, 2002. — Т. 4. — № 3. — С. 35–38.

Карин Грислер. Фумонизины. Реальная опасность для с/х животных и способы борьбы с ней / Карин Грислер, Максим Засекин // Ефективні корми та годівля — 2008 — № 1 (25) — С. 39–42.

Gelderblom W. C. Structure elucidation of fusarin C, a mutagen produced by Fusarium moniliforme / W. C Gelderblom, W. F. Marasas, P. S.Steyn et ol. // Journal of Chemical Society. Chemical communications. — 1984. — № 2. — P. 122–124.

Bullerman L. B. Incidence and levels of Fusarium moniliforme, Fusarium proliferatum and fumonisins in corn and corn-based foods and feeds / L. B. Bullerman, W. Y. Tsai // Journal of Food Protection. 1992 — V. 57. — № 6. — P. 541–546.

Chelkowski J. Fusarium species of Liseola section — occurrence in cereals and ability to produce fumonisins / J. Chelkowski, H. Lew // Microbiologie, Aliments, Nutrition. — 1992. — V. 10. — № 1. — P. 49–53.

Fazekas B. Fumonisin B1 contamination of maize and experimental acute fumonisin toxicosis in pigs / B. Fazekas, E. Bajmocy, R. Glavits et ol. // Journal of Veterinary Medicine. Series B. — 1998. — V. 45. — № 3. — P. 171–181.

ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Класификация и общие требования безопасности. — Введ. 01.01.77. — Проверен 01.10.81; Изменен №1; Переиздан 01.12.81. — М.: Изд-во стандартов, 1982. — 6 с.

Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / І. Я. Коцюмбас, О. Г. Малик, І. П. Патерега та ін.; За ред. І. Я. Коцюмбаса. Львів: Тріада плюс, 2006. – 360с. 15. К методике определения среднесмертель- ных доз и концентраций химических веществ / Б. М. Штабский, М. И. Гжегоцкий, М. Р. Гжегоцкий и др. // Гигиена и санитария. – 1980. – №10. – С. 49-51.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) series on Principles of Good Laboratory Practice and compliance monitoring. Number 1. OECD Principles of Good Laboratory Practice (as reused in 1997). OECD Environmental Health and Safety Publications, Environment Directorate: ENV/ MC/CHEM (98).17 — Paris: OECD, 1998.

OECD Test № 423 «Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method». Roll R. New Perspectives in Acute Toxicity Testing of Chemicals./ R .Roll, Th. Hцfer-Bosse, D. Kayser // Toxicol. Lett. Suppl. — 1986. — P.31.

Neue Wege zur Bestimmung der akuten Toxizitdt von Chemikalien / R. Roll, M. Riebschlдger, U. Mischke, D. Kayser // Bundesgesundheitsblatt. — 1989.— Vol. 32. — P. 336–341.

OECD. Guidance Document on Acute Oral Toxicity / Environmental Health and Safety Monograph Series on Testing and Assessment. – 2000. – Vol. 24.

Беленький М. Л. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта / М. Л. Беленький. — Л, 1963. — 152 с.


Переглядів анотації: 95
Завантажень PDF: 34