ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ БІЛКОВОГО ОБМІНУ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВИХ ФІТОДОБАВОК

  • N. Suslova Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
  • P. Antonenko Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
  • N. Makeyeva Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
  • D. Golovan Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: Обмін речовин, кормові фітодобавки “Фітохол”, “Фітопанк”, білковий обмін, альбуміни, глобуліни, неспецифічна резистентність.

Анотація

Наведено дані щодо впливу кормових фітодобавок “Фітохол” та “Фітопанк” на динаміку білкового обміну корів у сухостійному періоді. Під дією запропонованої схеми застосування фітопрепаратів у корів нормалізується білковий гомеостаз, про що свідчить зростання вмісту глобулінів на 32,6%, зниження альбумінів на 15,1%, рівні креатиніну, сечовини та азоту сечовини стабілізувались і знаходились в межах фізіологічної норми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

N. Suslova, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
к. вет. н.
P. Antonenko, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
д. с.-г. н
N. Makeyeva, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
аспірант
D. Golovan, Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, м. Дніпро
аспірант

Посилання

Антоненко П. П. Теоретичне і експериментальне обґрунтування застосування фітопрепаратів для підвищення неспецифічного імунітетута продуктивності тварин [Текст]: автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 16.00.06 – “Гігієна тварин та ветеринарна санітарія”/ Антоненко П. П. – К., 2009. – с. 42.

Антоненко П. П. Вплив мікроелементів (Сu, Сo, І) на показники білкового обміну у голштинських корів [Електронний ресурс] / П.П. Антоненко, В. Г.Єфімов, В. С. Козир, Ю. О. Філіпов // Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т.2. – №2. – С. 46-51. – Режим доступ у: ht tp: / /biosafety-center.com/naukovi_vydanny/pdf/2_2_20.pdf

Antonenko P. P. The effectiveness of the comprehensive preventive measures forgastroenteral pathology in calves / P. P. Antonenko, N.I. Suslova, N. S. Makeieiva, O. Y. Strah // Науковий вісник Білоцерк. Держ. Аграр. Ун-ту: Збірник наукових праць. – Біла Церква, 2015. – №2 (122). – С. 78–83.

Антоненко П. П. Вплив фітопрепаратів на відтворну функцію корів і збережених телят / П. П. Антоненко, В. С. Козирь, Ю. О. Філіпов // Вісник Сумського національного аграрного університету, 2014. – Вип.7/(26). – С.247–249.

Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В. І., Влізло В. В., Кондрахін І. П. та ін.]; За ред. В. І. Левченка і В. Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

Слюсаренко С. В. Вікова динаміка показників функціонального стану печінки у нечистопорідних кіз [Електронний ресурс] / Слюсаренко С. В., Головаха В. І., Піддубняк О. В., Слюсаренко А. О. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Npkau/vet/2011_133/ Files_133/11ssving.pdf

Косенко М. В. Ветеринарні фітопрепарати / [Косенко М. В., Малик О. Г.]; за ред.: М.В. Косенко – Львів: СПОЛОМ, 2001. – 290 с.

Коцюмбас І. Я. Проблема віддалених наслідків дії препаратів у ветеринарній медицині: Матеріали 5-го Націонал. з`їзду фармацевтів України “Досягнення сучасної фармації та перспективи розвитку у новому тисячолітті” / І. Я. Коцюмбас, І. П. Патерега, О. Г. Малик. – Харків: УФА, 1999. – С. 387–388.

Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині (довідник) / [Влізло В. В., Максимович І. А., Галяс В. Л., Леньо М. І.].; за ред. В. В. Влізла. – Львів, 2008. – 112 с.

Малик О. Г. Фітопрепарати у ветеринарній медицині України / О. Г. Малик, І. П. Патерега, М. І. Лунь // Ветеринарна медицина України. – 2001. – №2. – С. 30–32.

Єфімов В. Г. Вміст загального білка та білкових фракцій сироватки крові лактуючих корів під впливом гідрогумату та мікроелементів / В. Г. Єфімов // Науковий вісник Львівської НАВМ ім. С.З. Гжицького. – 2004. – Т.6 (№3). – Ч.3. – С. 52–56.


Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 41