МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ШТАМУ МІКОБАКТЕРІЙ (ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ)

  • O. Tkachenko Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: L-форми, біологічний цикл, дисоціація, мікобактерії, туберкульоз, штам.

Анотація

Наведені матеріали багаторічних досліджень M. bovis свідчать про складність визначення штамових особливостей. Показано, що вона грунтується на біологічному циклі розвитку. Акцентовано на необхідності за визначення штаму, оцінювати біологічні властивості конкретної субкультури мікроорганізмів, особливо за динамічного біологічного циклу розвитку. Стверджується, що морфологічні форми певних стадій розвитку володіють специфічними біологічними властивостями, які впливають на штамові особливості.

Біографія автора

O. Tkachenko, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
д. вет. н.

Посилання

Адаптивна здатність M. bovis на щільних яєчних живильних середовищах з різним рН / О.А. Ткаченко, Г.І. Хільченко, М.В. Зеленська [та ін.] // Вет. медицина України. – 2004. – № 7. – С. 18–21.

Аспекти морфогенезу та культуральні й тинкторіальні властивості M. bovis дисоціативних форм за різних температур культивування / О.А. Ткаченко, І.М. Шендрик, В.В. Місків [та ін.] // Ветеринарна медицина, міжвідомчий тематичний науковий збірник – 2013. – №97. – С. 143–144.

Білан М.В. Вільні жирні кислоти – фактори патогенності М. bovis / М.В. Білан, О.А. Ткаченко, Л.О. Ковальова // Зб. наук. праць Луган. НАУ. – 2007. – №78/101. – С. 613 – 620.

Білан М.В. Порівняльна характеристика вільних жирних кислот М. bovis / М.В. Білан, О.А. Ткаченко, Л.О. Ковальова. // Проблеми зооінж. та вет. медицини: зб. наук. праць ХДЗВА. – 2007. – Вип. 15 (40), – т. 1, ч.2. – С. 85–90.

Біологічна активність епізоотичних та музейних штамів M. bovis / О.А. Ткаченко, Н.Г. Усеєва, В.В. Глебенюк [та ін.] // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту ім. С. З. Ґжицького. – 2007. –№ 3(34), ч. 1, Т. 9. – С. 218–224.

Біологічні властивості дисоціативних форм M. bovis: культуральні особливості за температур 3 і 37° С / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.В. Місків [та ін.] // Вет. медицина України. – 2010. – № 3. – С. 33–35.

Біологічні властивості дисоціативних форм M. bovis: морфологічні ознаки та тинкторіальні властивості за температур 3 та 37 °С / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.В. Зажарський [та ін.] // Вет. медицина України. – 2010. – №12. – С. 27–30.

Бусол В. Вільні жирні кислоти M. bovis та інфекційний процес / В. Бусол, О.Ткаченко, М. Зеленська, Л. Ковальов // Ветеринарна медицина. – 2007. – № 3. – С. 10–13.

Ветеринарный энциклопедический словарь / Под. ред. В.П. Шишкова. – Издательство “Соверсткая энциклопедия”, 1981. – 576 с.

Глебенюк В.В. Видова належність мікобактерій, виділених від тварин у Дніпропетровської області / В.В. Глебенюк, К.В. Теліженко // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2015. – Т. 3. №1.– С. 61–64. – Режим доступу: http: // b i o s a f e t y - c e n t e r . c om/ wp - c o n t e n t / uploads/2015/06/2.pdf

Глебенюк В.В. Мікроструктурні зміни органів морських свинок, заражених дисоціативними варіантами Mycobacterium bovis швидкорослого штаму / В. В. Глебенюк, О. Г. Глебенюк, Ю.О. Верченко // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2016. – №2 (40). – С. 62–65.

Давиденко П. О. Ліпідний склад M. bovis дисоціативних форм, пасажованих через щільне живильне середовище з рН 7,1 за різних температур культивування / П.О. Давиденко, О.А. Ткаченко // Матеріали ІІІ Всеукр. з’їзду екологів з міжнар. участю [«Екологія-2011»], (Вінниця, 2011р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во екології та прир. ресурсів України, Вінницький національний техн. ун-т [та ін.], 2011. – Т. 2. – С. 485–488.

Закономірність морфологічних ознак та тинкторіальних властивостей M. bovis дисоціативних форм від температури культивування / О.А. Ткаченко, П.О. Давиденко, В.В. Місків [та ін.] // Збірник наук. праць Луган. НАУ. – 2011 – №31. – С. 212–216.

Елементарні тільця в біологічному циклі М. bovis. / О.А. Ткаченко, М.В Білан, Л.О. Ковальова [та ін.] // Наук.-техн. бюлетень ін.-ту біології тварин і держ. наук.-дослідн. контрольного ін.-ту ветпрепаратів та корм. добавок. – Львів, 2009. – Вип. 10. – № 4. – С. 212–216.

Ткаченко О. А. Корд-фактор та вірулентність Mycobacterium bovis швидкорослого штаму та атипових мікобактерій / О.А. Ткаченко, В.В. Зажарський, В.В. Глебенюк // Ветеринарна медицина України. – 2012. – №3(193). – С. 10–13.

Лабораторна діагностика туберкульозу тварин: [Практичний посібник] / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.В. Зажарський, Л.О. Ковальова. – Дн-вськ: видавництво “Свідлер А. Л.”, 2010. – 208 с.

Ліпідний склад дисоціативних форм M. bovis / О. А. Ткаченко, П.О. Давиденко, В. В. Зажарський [та ін.] // Вет. медицина України. – 2011. – № 11 – С. 33–35.

Морфологічні особливості реверсії некислотостійких М. bovis в бактеріальну кислотостійку форму / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, П.О. Давиденко [та ін. ] // Вет. медицина України. – 2009. – №. 6 – С. 28–30.

Поліморфізм і мінливість M. bovis швидко- та повільнорослих штамів / О. А. Ткаченко, М. В Білан, В. В Зажарський. [та ін.] // Вет. медицина України. – 2009. – № 3. – С. 30–33.

Ткаченко О.А. Швидкоростучі M. bovis у проблемі туберкульозу / О.А. Ткаченко // Вет. медицина України. – 2004. – № 7. – С.14–17.

Ткаченко О.А. Біохімічний склад швидкорослого штаму М. bovis в залежності від тривалості пасажування / О.А. Ткаченко, В.О. Бусол, М.В. Зеленська [та ін.] // Вет. медицина України. – 2006. – № 2. – С. 20–22.

Ткаченко О.А. Вільні жирні кислоти М. bovis та інфекційний процес / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.О. Бусол, [та ін.] // Вет. медицина України. – 2007. – № 3. – С. 10–13.

Ткаченко О.А. Вплив температури культивування на вірулентність мікобактерій / О.А. Ткаченко, В.В. Глебенюк // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2008. – №2. – С. 112–114.

Ткаченко О.А. Вплив пасажу через морських свинок на біологічну активність та ліпідний склад M. bovis швидкорослого штаму / О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.В. Глебенюк // Науковий вісник Львівського НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37), Ч. 2. – С. 262–267.

Ткаченко О.А. Біологічний цикл розвитку Mycobacterium bovis / О.А. Ткаченко // Вет. медицина України. – 2014. – № 10. − С. 15−20.

Influence of bcg vaccine strain on the immune response and protection against tuberculosis / Nicole Ritz, Willem A. Hanekom, Roy Robins-Browne [et al.] // FEMS Microbiol Rev. – 2008. − Vol. 32, № 2. – P. 821−841.

Variable virulence and efficacy of bcg vaccine strains in mice and correlation with genome polymorphisms / Lu Zhang, Huan-wei Ru, Fuzeng Chen [et al.] // Molecular Therapy. – 2016. − Vol. 24. – № 2. – P. 398−405.