ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗА ВПЛИВУ ГУМІЛІДУ

  • V. Gryban Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • E. Pechenyy Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: біохімічні показники сироватки крові, гематологічні показники, кормова добавка, Гумілід, корови української м’ясної породи.

Анотація

Наведено результати досліджень щодо впливу препарату Гумілід на гематологічні та біохімічні показники крові корів української м’ясної породи 3–4-річного віку. Відмічено, що застосована біологічно активна добавка мала позитивний вплив на показники крові, що проявилося у збільшенні кількості еритроцитів на 8,3 %, рівня гемоглобіну на 8,5 % та кольорового показника – на 10,6 %. Результати біохімічних досліджень свідчать, що у тварин дослідної групи відмічено підвищення загального білка на 8,0 %, збільшення рівня сечовини та залишкового азоту на 7,2 та 5,2 % відповідно, зменшення рівня креатиніну та азоту амінокислот на 5,2 та 13,1 %.

Біографії авторів

V. Gryban, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
д. біол. н.
E. Pechenyy, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
аспірант

Посилання

Ветеринарна клінічна біохімія / В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін та ін.; За ред. В. І. Левченка та В. Л. Галяса. – Біла

Церква, 2002. – 400 с.

Грибан В. Г. Використання препаратів гумусової природи у поєднанні з мікроелементами для корекції обміну речовин у корів / В. Г. Грибан, В. Г. Єфімов, В. М. Ракитянський // Наковий вісник НАУ. – К., 2004. – Вип. 78. – С. 64–66.

Єфімов В.Г. Вплив гідрогумату і мікроелементів на вміст компонентів небілкового азоту та активність трансаміназ сироватки крові лактуючих корів / В. Г. Єфімов // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2005. – № 2. – С. 252–254.

Степченко Л. М. Функціональний стан організму продуктивної птиці за дії гідрогумату / Л. М. Степченко, Є. О. Лосєва, М. В. Скорик [та ін.] // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2008. – № 2. – С. 99–103.

Степченко Л. Щодо механізму дії препаратів гумусової природи на організм тварин та птиці / Л. Степченко, В. Грибан // Ветеринарна медицина України. – 1997. – № 7. – С. 34.

Туников Г. Гуматы – высокоэффективные кормовые добавки / Г. Туников, А. Косолапов, Э. Смышляев // Молочное и мясное скотоводство. – 2004. – № 7. – С.25–26.

Whole body and tissue protein synthesis in cattle / Lobley G.E., Milne V., Lovie J.M. [et al.] // Br. J. Nutr. – 1980. – Vol. 43, № 3. – Р. 491– 502.