ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БВМД “ЕНЕРВІК”

  • V. Bilavtseva, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
  • A. Hutsol Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
Ключові слова: молодняк свиней, БВМД “Енервік”, карнітин, згодовування, кров, морфологічні показники, біохімічні показники

Анотація

Показано, що згодовування молодняку свиней при вирощуванні на м’ясо БВМД “Енервік” із карнітином  у дозі 50 та 100 г/т комбікорму, сприяє збільшенню в крові кількості еритроцитів на 4,39–11,07%, вмісту гемоглобіну  на  9,49–14,13%,  зростанню  кольорового  показника  і кількості  тромбоцитів  на  13–15%.  Кількість  лейкоцитів  проти контрольного  рівня  не  змінюється,  а  моноцитів  та  еозинофілів  має тенденцію  до  зменшення.  Досліджувана  добавка  має  позитивний  вплив на  збільшення  в  крові  тварин  загального білка, альбумінів та глюкози і суттєво не впливає на показники кальцію, фосфору та заліза.

Біографії авторів

V. Bilavtseva,, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
аспірант
A. Hutsol, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
д. с.-г. н., професор

Посилання

Гуцол А. В. Вплив згодовування БВМД “Інтермікс” на показники крові свиноматок / А. В. Гуцол, Н. В. Любасюк // Науковий вісник ЛНУВМ та Б ім. С. З. Гжицького – Львів. – 2015. – Т.17. – No3. – С. 171–177.

Діхтярук Н. С. Вплив згодовування БВМД на біохімічні показники крові молодняку свиней / Н. С. Діхтярук, А. В. Гуцол // збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця. – 2014. – Вип. 1 (83). – С. 32–38.

Кононський О. І. Біохімія крові / О. І. Кононський // Біохімія тварин. – К.: Вища школа, 2006. – С. 344–358.

Левченко В. І. Біохімічні методи досліджень крові / В. І. Левченко, Ю. М. Новожицький, В. В. Сахнюк. – К., 2004. – С. 85–93.

Плохинский Н. А. Практическоеруководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М.: Колос, 1969. – 352 с.

Поліщук А. А. Сучасні кормові добавки в годівлі тварин і птиці / А. А. Поліщук, Т. П. Булавкіна // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2010. – No2. – С. 63–65.

Сидоренко Р. П. Эффективность использования L–карнитина в рационах поросят-отъемышей / Р. П. Сидоренко, В. А. Ситько // Ефективні корми та годівля. – 2008. – No1 (25). – С.14–17.

Сидоренко Р. П. Эффективность карнитинахлорида при выращивании свиней // Р. П. Сидоренко // Актуальные проблемы развития АПК: тезисы докладов научно-практической конференции. – Горки, 1990. – С. 133–134.

Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / Довідник. – Львів: Інститут біології тварин, 2004. – С. 105–139.