ВПЛИВ “ПРОЕНЗИМУ” НА ЗООТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕПЕЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ СУХОЇ ПИВНОЇ ДРОБИНИ У КОМБІКОРМАХ

  • T. Holubieva Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: перепели, зоотехнічні показники, суха пивна дробина, “Проензим”, комбікорм

Анотація

Вивчено ефективність застосування ферментно-пробіотичної добавки “Проензим” за згодовування комбікормів із різним рівнем сухої пивної дробини (4–16%) молодняку перепелів породи Фараон. Встановлено, що найбільші показники продуктивності спостерігаються у птиці, якій згодовували у складі комбікорму 8% сухої пивної дробини. При цьому у віці 35 діб їх жива маса становила 253,4 г, і вони переважали за середньодобовим приростом та витратами корму аналогів контрольної групи відповідно на 3,9% та 1,5%. Внаслідок введення даної дози сухої пивної дробини встановлено, що за період вирощування 1–35 діб підвищилась передзабійна маса, маса патраної тушки та м’ясність тушки перепелів.

Біографія автора

T. Holubieva, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
аспірант

Посилання

Балух Н. М. Ефективність використання комбінованої ферментно-пробіотичної добавки у годівлі птиці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. Спец. 06.02.02 “Годівля тварин і технологія кормів” / Наталія Михайлівна Балух. – Київ, 2013. – 22 с.

Пат. 59900 Україна, МПК А23К 1/16 (2006.01). Кормова добавка “Проензим” / [Балух Н. М., Чудак Р. М., Болоховський В. В. та ін.]; заявник і патентовласник Балух Н. М., Чудак Р. А., Болоховський В. В. та ін. – № u201010895; заявл. 10.09.2010; опобл. 10.06.2011, Бюл. № 11/2011.

Кравців Р. Й. Сучасний погляд на формування та застосування пробіотиків / Р.Й. Кравців, Ю. Р. Кравців, Р. П. Маслянко // Ефективні корми та годівля. – 2009. – № 5. – С. 20–22.

Панин А. М. Пробиотики – неотъемлемый компонент рационального кормления животых / А. М. Панин, Н. И. Малик // Ветеринария. – 2006. – № 7. – С. 3–6.

Терешко Б. Вплив різних пробіотиків на гематологічні показники крові / Б. Терешко, В. Волховський, В. Лясота // Тваринництво України. – 2008. – № 1. – С. 42–44.

Использование биологически активных кормовых добавок для повышения питательных свойств комбикормов и увеличения норм ввода в комбикорма шротов и жмыхов / Д. С. Павлов, И. А. Егоров, Р. В. Некрасов, К. С. Лактионов // Проблемы биологии продуктивных животных. – 2011. – № 1. – С.89–92.

Балух Н. М. Кормова добавка і її вплив на доступність амінокислот корму / Балух Н. М. // Науковий вісник Львівскього національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – 2015. – Том 17. – № 1 (61). – Ч. 3. – С. 8–12.