ВПЛИВ “ПРОЕНЗИМУ” НА ЗООТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕПЕЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ СУХОЇ ПИВНОЇ ДРОБИНИ У КОМБІКОРМАХ

T. Holubieva

Анотація


Вивчено ефективність застосування ферментно-пробіотичної добавки “Проензим” за згодовування комбікормів із різним рівнем сухої пивної дробини (4–16%) молодняку перепелів породи Фараон. Встановлено, що найбільші показники продуктивності спостерігаються у птиці, якій згодовували у складі комбікорму 8% сухої пивної дробини. При цьому у віці 35 діб їх жива маса становила 253,4 г, і вони переважали за середньодобовим приростом та витратами корму аналогів контрольної групи відповідно на 3,9% та 1,5%. Внаслідок введення даної дози сухої пивної дробини встановлено, що за період вирощування 1–35 діб підвищилась передзабійна маса, маса патраної тушки та м’ясність тушки перепелів.

Ключові слова


перепели; зоотехнічні показники; суха пивна дробина; “Проензим”; комбікорм

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Балух Н. М. Ефективність використання комбінованої ферментно-пробіотичної добавки у годівлі птиці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. Спец. 06.02.02 “Годівля тварин і технологія кормів” / Наталія Михайлівна Балух. – Київ, 2013. – 22 с.

Пат. 59900 Україна, МПК А23К 1/16 (2006.01). Кормова добавка “Проензим” / [Балух Н. М., Чудак Р. М., Болоховський В. В. та ін.]; заявник і патентовласник Балух Н. М., Чудак Р. А., Болоховський В. В. та ін. – № u201010895; заявл. 10.09.2010; опобл. 10.06.2011, Бюл. № 11/2011.

Кравців Р. Й. Сучасний погляд на формування та застосування пробіотиків / Р.Й. Кравців, Ю. Р. Кравців, Р. П. Маслянко // Ефективні корми та годівля. – 2009. – № 5. – С. 20–22.

Панин А. М. Пробиотики – неотъемлемый компонент рационального кормления животых / А. М. Панин, Н. И. Малик // Ветеринария. – 2006. – № 7. – С. 3–6.

Терешко Б. Вплив різних пробіотиків на гематологічні показники крові / Б. Терешко, В. Волховський, В. Лясота // Тваринництво України. – 2008. – № 1. – С. 42–44.

Использование биологически активных кормовых добавок для повышения питательных свойств комбикормов и увеличения норм ввода в комбикорма шротов и жмыхов / Д. С. Павлов, И. А. Егоров, Р. В. Некрасов, К. С. Лактионов // Проблемы биологии продуктивных животных. – 2011. – № 1. – С.89–92.

Балух Н. М. Кормова добавка і її вплив на доступність амінокислот корму / Балух Н. М. // Науковий вісник Львівскього національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – 2015. – Том 17. – № 1 (61). – Ч. 3. – С. 8–12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.