ВПЛИВ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОМПЛЕКСУ ЦИНКУ НА ПОКАЗНИКИ КРОВІ У ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ

  • V. Danylenko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
  • V. Bomko Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
Ключові слова: високопродуктивні корови, премікс, мікроелементи, сірчанокислі солі мікроелементів Купруму, Цинку, Кобальту, Мангану, змішанолігандний комплекс Цинку, білок, альбуміни, глобуліни

Анотація

Дані, отримані під час проведення науково-господарського досліду, свідчать, що заміна високопродуктивним коровам сірчанокислого Цинку на змішанолігандний комплекс Цинку навіть у менших дозах суттєво не вплинула на гематологічні та біохімічні показники крові. Відмічено незначне підвищення числа еритроцитів і лейкоцитів, гемоглобіну, загального рівня білка, альбумінів, α-глобулінів, γ-глобулінів, Купруму, Цинку, Селену, і зменшення β-глобулінів, ЛЖК, лужного резерву крові, кетонових тіл, концентрації неорганічного Фосфору, Кальцію в їх крові. При цьому підвищилась активність каталази і пероксидази, змінилась концентрація глутатіону, який тісно пов'язаний з ферментом пероксидазою, збільшився вміст загального і відновленого глутатіону та каротину.

Біографії авторів

V. Danylenko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
к. с.-г. н.
V. Bomko, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква
д. с.-г. н.

Посилання

Кандиба В. М. Концептуальні напрямки, шляхи та методи створення інтенсивного енергоресурсозберігального кормовиробництва й біологічно повноцінної годівлі високопродуктивної молочної худоби / В. М. Кандиба, М. М. Іванченко // Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин: зб. наук. праць / ХНАУ; ХДЗВА. – X., 2004. – С. 18.

Пабат В. Відтворна функція корів / В. Пабат, Д. Вінничук // Тваринництво України. – 2001. – №1. – С. 10–11.

Ayres D. C. Lignans. Chemical, biological and clinical properties / D. C. Ayres, J. D. Loike // Chemistry and Pharmocology of Natural Products. – Cambridge University Press, 1990. – P. 402.

Дурст Л. Кормление сельскохозяйственных животных / Дурст Л., Виттман М.; под ред. И. И. Ибатуллина, Г. В. Проваторова. – Винница: Нова Книга, 2003. – 386 с.

Левченко В. І. Проблеми патології внутрішніх органів у високопродуктивних корів / В. І. Левченко, В. В. Сахнюк // Аграрні вісті. – 2000. – № 1. – С. 13–15.

Левченко В.I. Кетоз високопродуктивних корів / В.I. Левченко, В.В. Сахнюк // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Вип. 11. – Біла Церква, 2000. – С. 69–73.

The effects of feeding varying amounts of gossypol from whole cotton seed and cott on seed meal in lactating dairy cows / [Меnа К., Santos J. E., Huber J. T. еt al.] // J. Dairy Sci. – 2001. –Vol. 84 (10). – P. 2231–2239.

Кондрахін І. П. Фізіологічні основи профілактики внутрішніх хвороб тварин / І. П. Кондрахін, В. І. Левченко // Вісник аграрної науки. – 2000. – №2. – С. 33–35.

Подобед Л. И. Основы эффективного кормления дойных коров / Л. И. Подобед // Одесская опытная станция. – Одеса, ИЭКВМ, 2000. – 206 с.

Effects of level and interrelation of carbohydrates in diets on lipid metabolism in cows / [Vudmaska L., Charkin V., Pokotylo O., Korinec Y.] // Animal Biology. – 2002. – Vol. 4, № 1–2. – P. 125–131.

Грибан В. Г. Використання препаратів гумусної природи у поєднанні з мікроелементами для корекції обміну речовин у корів // В. Г. Грибан, В. Г. Єфімов, В. М. Ракитянський // Науковий вісник НАУ. – К., 2004. – Вип. 78. – С. 64–66.

Єфімов В. Г. Вплив гідрогумату і мікроелементів на вміст компонентів небілкового азоту та активність трансаміназ сироватки крові лактуючих корів / В. Г. Єфімов // Вісник Дніпропетровського ДАУ, 2005. – №2. – С. 252–254.

Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В. І., Влізло В. В., Кондрахін І. П. та ін.]; за ред. В. І. Левченка та В. Л. Галяса. – Біла Церква: БДАУ, 2002. – 400 с.