ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕАТОТИМПАНАЛЬНОЇ НОВОКАЇНОВОЇ БЛОКАДИ В СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ГНІЙНИХ ОТИТІВ У КІШОК

  • V. Samoylyuk Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • V. Volokonska Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпропетровськ
Ключові слова: захворюваність, зовнішній отит, кішки, комплексне лікування, меатотимпанальна новокаїнова блокада, отит

Анотація

Встановлено, що захворюваність кішок на зовнішній отит має певну сезонність, вона частіше реєструється у весняний і осінній періоди, що у складає 34,1% і 29,8% відповідно. Нижча захворюваність спостерігається у літній – 17,0%, і зимовий – 19,1% періоди. Гнійний зовнішній отит у кішок частіше перебігає з гіперемією зовнішнього слухового проходу – 80,8%, болючістю під час пальпації основи вуха – 74,4% та супроводжується виділенням ексудату – 70,2%. Рідше зустрічаються гіпертрофія шкіри зовнішнього слухового проходу – 14,9%, його набряк – 51,1% і виразки слухового проходу – 12,8%. Перебіг гнійних зовнішніх отитів у кішок супроводжується підвищенням ШОЕ і лейкоцитозом, а також моноцитомом і еозинофілією. Через 10 діб після початку лікування у тварин дослідних груп на відміну від контрольної, ці показники були в межах норми, що свідчить про ефективність меатотимпанальної новокаїнової блокади. Комплексне лікування кішок під час гнійного зовнішнього отиту з використанням даної блокади забезпечує більш інтенсивну регенерацію тканин у зовнішньому слуховому проході та призводить до повного і швидкого одужання тварин, що підтверджується нормалізацією гематологічних показників. Вже після першої новокаїнової блокади набряк і почервоніння зовнішнього слухового проходу значно зменшується, а після трьох блокад – фактично не проявляється.

Біографії авторів

V. Samoylyuk, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпропетровськ
к. вет. наук
V. Volokonska, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпропетровськ
магістр

Посилання

Бацанов Н. П. Оптимизация схем применения лекарственных средств при демодекозе и саркоптозе плотоядных / Н.П Бацанов., A.B.Соколов // Новые ветеринарные препараты и кормовые добавки. – СПб.: Экспресс-информ., 1998. – № 5. – С. 26–27.

Васильев P. M. Болезни кожи у собак (диагностика и лечение). Дис. на стиск. уч. степени канд. вет. наук. // P. M. Васильев. – СПб, 1998. – С. 107–146.

Елфачева Ю. Д. Этиопатогенетические аспекты отитов плотоядных / Ю.Д. Елфачева // Мат. 1-й междун. межвузовской нучно-практической конференции “Предпосылки и эксперимент в науке”. – СПб., 2003. – С.56–57.

Камышко В. Е. Отиты у собак и кошек / Камышко В. Е. – Мат. научн. иссл. конф. – Троицк, 2000. – С.12

Куліда М. А. Загальні принципи комплексного лікування собак хворих на зовнішній отит. // Куліда М. А. – Ветеринарна медицина України. – 2006. – №5. – С. 52 – 56.

Максимов В. Н., Безин А. Н. Применение меатотимпанальной новокаиновой блокады в комплексном лечении отитов у собак // В.Н. Максимов, А.Н. Безин. – Успехи современного естествознания. – 2007. – № 4. – С. 24–25.

Максимов В. Н. Сравнительная эффективность различных новокаиновых блокад при лечении отитов у собак / Максимов В. Н. // Актуальные проблемы биологии и вет. медицины мелких домашних животных // Мат. междун. науч.-практ. конф., посв. 75-летию УГАВМ., Троицк, 2005. – С 291–292.

Максимов В. Н. Влияние меатотимпанальной новокаиновой блокады на состояние клинико-иммунологического статуса при отитах у собак / Максимов, В. Н. Уч. записки Казанской гос. академии вет. мед. им. Н. Э. Баумана, Т. 187 – Казань, 2006. – С 11 –17

Панин С. В. Эффективность озонотерапии на фоне новокаиновых блокад при гнойных наружных отитах у собак : автореф. дис. канд. вет. наук / С. В. Панин – Казань, 2002. – 20 с.

Степаненко М. В. Лечение домашних плотоядных при хроническом воспалении наружного уха // Степаненко М. В. – Ветеринария – 2002. – С. 48–49.

REFERENCES

Bacanov, N. P. & Sokolov, A.B. (1998). Optimizacija shem primenenija lekarstvennyh sredstv pri demodekoze i sarkoptoze plotojadnyh. Novye veterinarnye preparaty i kormovye dobavki. SPb. Russia: Jekspress-inform, 5, 26–27. [in Russian]

Vasil'ev P. M., (1998). Bolezni kozhi u sobak (diagnostika i lechenie). (Doctor’s thesis). SPb, Russia. [in Russian].

Elfacheva, Ju. D. (2003). Jetiopatogeneticheskie aspekty otitov plotojadnyh. Materialy 1-j mezhdunarodnoj mezhvuzovskoj nuchno-prakticheskoj konferencii “Predposylki i jeksperiment v nauke”. SPb. [in Russian].

Kamyshko, V. E. (2000). Otity u sobak i koshek. Mat. nauchn. issl. konf. Troick, Russia. [in Russian].

Kulida, M. A. (2006). Zahal'ni pryntsypy kompleksnoho likuvannya sobak khvorykh na zovnishniy otyt. Veterynarna medytsyna Ukrayiny, 5, 52 – 56. [in Ukrainian].

Maksimov, V. N. & Bezin, A. N. (2007). Primenenie meatotimpanal'noj novokainovoj blokady v kompleksnom lechenii otitov u sobak. Uspehi sovremennogo estestvoznanija, 4, 24–25. [in Russian].

Maksimov, V. N. (2005). Sravnitel'naja jeffektivnost' razlichnyh novokainovyh blokad pri lechenii otitov u sobak. Proceedings of the Conference “Aktual'nye problemy biologii i veterinarnoj mediciny melkih domashnih zhivotnyh. 75-letiju UGAVM”. Troick. Russia. [in Russian].

Maksimov, V. N. (2006). Vlijanie meatotimpanal'noj novokainovoj blokady na sostojanie klinikoimmunologicheskogo statusa pri otitah u sobak. Uchenye zapiski Kazanskoj gosudarstvennoj akademii veterinarnoj mediciny im. N. Je. Baumana, Kazan', Vol. 187, 11 –17. [in Russian].

Panin, S. V. (2002). Jeffektivnost' ozonoterapii na fone novokainovyh blokad pri gnojnyh naruzhnyh otitah u sobak. (Unpublished candidate dissertation). Kazan', Russia. 20 s. [in Russian].

Stepanenko, M. V. (2002). Lechenie domashnih plotojadnyh pri hronicheskom vospalenii naruzhnogo ha. Veterinarija, 48–49. [in Russian].