ВПЛИВ ПРОБІОТИКА “ВЕТОМ 2” НА ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНЬОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТЕЛЯТ

  • V. Sentiurin Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • R. Komsheliuk Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: бактерицидна активність сироватки крові, вміст загального білка, лізоцимна активність сироватки крові, природна резистентність організму, пробіотик “Ветом 2”, телята, фагоцитарна активність нейтрофілів, фагоцитарне число, фракції білка

Анотація

В дослідах на телятах у виробничих умовах випробувано пробіотичний препарат “Ветом 2”. Після його застосування в крові телят відбувається достовірне підвищення кількості лейкоцитів, еритроцитів і гемоглобіну в межах фізіологічної норми. Препарат позитивно впливав на природну резистентність тварин. Після введення препарату разом з підвищенням вмісту загального білка в сироватці крові зростало процентне співвідношення γ-глобулінів, до складу яких входять захисні білки, в тому числі імуноглобуліни. Застосування пробіотика стимулювало ріст фагоцитарної активності нейтрофілів, фагоцитарного числа, а також бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові. Оптимальною виявилося застосування препарату впродовж 5 діб один раз на добу в дозі 75 міліграм на 1 кг маси тіла тварини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

V. Sentiurin, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
канд. вет. наук
R. Komsheliuk, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
магістр

Посилання

Воробьев А.В. Лечебно-профилактический потенциал пробиотика в технологии выращивания телят / А.В. Воробьев, А.И. Фадеев, Д.Н. Стащук // Актуальные проблемы и перспективы развития ветеринарии и зоотехнии: Сборник научных трудов – Самара, 2003. – С. 45–46.

Акимочкин А. И. Оценка эффективности препарата “Бифидум СХЖ” при желудочно-кишечных болезнях новорожденных телят / А. И. Акимочкин, В.Д. Болотов, Т.Н. Грязнева // Ветеринарная медицина. – 2003. – №3. – С. 4–12.

Аратунян А. А. Действие молочнокислых продуктов при сальмонеллезе цыплят / А. А. Аратунян, А. С. Казарян, Ю. Г. Абовян // Ветеринария. – 2004. – №3. – С. 20–22.

Григорьева Г. И. Экологический прием здоровления телят в производственных условиях / Г. И. Григорьева, А. А. Арбузова, М. А. Кульчицкая, Н. А. Новикова // Практик. – 2005. – №9 – 10. – С. 62–67.

Жданов П. И. Применение споробактерина для повышения сохранности и продуктивности свиней / П. И. Жданов // Ветеринария. – 1994. – № 11. – С. 36–40.

Ивановский А.А. / Влияние пробиотиков, биоинфузина и фитокомплекса ФАНТ на состояние крови супоросных свиноматок / А. А. Ивановский, Е. Ю. Тимкина, И. С Маркова // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2013. – №3 (34). – С.52–56.

Кислюк С. М. Целлобактерин-многофункциональная кормовая добавка / С. М. Кислюк, Н. И. Новикова, Г. Ю. Лаптев // Свиноводство. – 2004. – №3. – С. 34.

Парфенов А. И. Микробная флора кишечника и дисбактериоз / А. И. Парфенов // Русский медицинский журнал. – 1998. – Т. VI. – № 18. – С. 1170–1173.

Сафонов Г. А. Пробиотики как фактор, стабилизирующий здоровье животных / Г.А. Сафонов, Т. А. Калинина, В. П. Романова // Ветеринария. – 1992. – №7 – 8. – С. 3–4.

REFERENCES

Vorob'ev, A.V. (2003). Lechebno-profilakticheskij potencial probiotika v tehnologii vyrashhivanija teljat. Aktual'nye problemy i perspektivy razvitija veterinarii i zootehnii: Sbornik nauchnyh trudov. Samara, 45–46. [in Russian].

Akimochkin, A. I. Bolotov, V.D. & Grjazneva, T.N. (2003). Ocenka jeffektivnosti preparata “Bifidum SHZh” pri zheludochno-kishechnyh boleznjah novorozhdennyh teljat. Veterinarnaja medicina, 3, 4–12. [in Russian].

Aratunjan, A. A., Kazarjan, A. S. & Abovjan, Ju. G. (2004). Dejstvie molochnokislyh produktov pri sal'monelleze cypljat. Veterinarija, 3, 20–22. [in Russian].

Grigor'eva, G. I., Arbuzova, A. A., Kul'chickaja, M. A., & Novikova N. A. (2005). Jekologicheskij priem ozdorovlenija teljat v proizvodstvennyh uslovijah. Praktik, 9 (10), 62–67. [in Russian].

Zhdanov P. I. (1994). Primenenie sporobakterina dlja povyshenija sohrannosti i produktivnosti svinej. Veterinarija, 11, 36–40. [in Russian].

Ivanovskij, A. A., Timkina, E. Ju. & Markova, I. S. (2013). Vlijanie probiotikov, bioinfuzina i fitokompleksa FANT na sostojanie krovi suporosnyh svinomatok. Agrarnaja nauka Evro-Severo-Vostoka, 3 (34), 52–56. [in Russian].

Kisljuk, S. M., Novikova, N. I. & Laptev, G. Ju. (2004). Cellobakterin-mnogofunkcional'naja kormovaja dobavka. Svinovodstvo, 3, 34. [in Russian].

Parfenov A. I. (1998). Mikrobnaja flora kishechnika i disbakterioz. Russkij medicinskij zhurnal. VI (18), 1170–1173. [in Russian].

Safonov, G. A., Kalinina, T. A. & Romanova, V. P. (1992). Probiotiki kak faktor, stabilizirujushhij zdorov'e zhivotnyh. Veterinarija, 7(8), 3–4. [in Russian].


Переглядів анотації: 54
Завантажень PDF: 29