ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ В ЛАБОРАТОРНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ КОНЕЙ ПЕРШОГО ТИПУ

  • N. Radsikhovskii Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
  • V. Behas Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
  • O. Nikitin Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
Ключові слова: герпесвірус другого типу, герпесвірусні інфекції, герпесвірус першого типу, коні, полімеразна ланцюгова реакція, ринопневмонія

Анотація

Розроблена методика постановки полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі для діагностики герпесвірусної інфекції коней першого типу та порівняно її з іншими діагностичними тестами. Підібрано оптимальні параметри проведення полімеразної ланцюгової реакції для виявлення герпесвірусу коней 1 типу. Порівняння результатів діагностичних тестів: реакції затримки гемаглютинації, реакції дифузійної преципітації та полімеразної ланцюгової реакції, показало співпадіння як позитивних, так і негативних проб між собою. Деяка розбіжність в результатах реакції затримки гемаглютинації та реакції дифузійної преципітації полягає в неодночасному утворенні гемаглютинуючих та преципітуючих антитіл.

Біографії авторів

N. Radsikhovskii, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
к. вет. наук
V. Behas, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
к. вет. наук
O. Nikitin, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
к. вет. наук

Посилання

Старчеус А. П. Вірусні хвороби коней / А. П. Старчеус, А. Ф. Ображей. – К.. – 1999. – 112 c.

Галатюк О. Є. Заразні хвороби коней / О. Є. Галатюк. – Житомир: Видавництво “Волинь”. – 2003. – 280 с.

Юров К. П. Инфекционные аборты у кобыл и их профілактика / К. П. Юров . – М.: ИД “Грааль”. – 2003 – 50 с.

Лабораторна діагностика хвороб коней / В. А. Синицин, М. В. Пекний, В. А. Євтушенко [та ін.] // Ветеринарна біотехнологія. – 2013. – Вип. 22, – С. 549–552.

Неволько О. М. Особливості діагностики інфекційних захворювань / О. М. Неволько, А. О. Меженський, В. С. Свідерський // Ветеринарна біотехнологія. – 2014. – Вип. 24. – С.124–131.

Меженський А. О. Технічні аспекти лабораторної діагностики заразних хвороб коней в Україні / А. О. Меженський // Наук.-техн. бюл. / Ін-т біології тварин Нац. акад. аграр. наук України. – 2013. – Вип. 14, № 3–4. – С. 314–320.

Діагностика герпесвірусної інфекції першого та другого типу у коней: методичні рекомендації / О. Є. Галатюк, В. Л. Бегас, А. І. Каньовський [та ін.] − Житомир − 2009. − 22 с.

REFERENCES

Starcheus, A. P. & Obrazhej, A. F. (1999). Vіrusnі hvorobi konej. Kyyiv, Ukrayina. 112 s. [in Russian].

Halatyuk, O. Ye. (2003). Zarazni khvoroby koney. Zhytomyr, Ukrayina, Vydavnytstvo “Volyn'”, 280 s. [in Ukrainian].

Jurov, K. P. (2003). Infekcionnye aborty u kobyl i ih profіlaktika. Moscom, Russia: ID “Graal'”, 50. [in Russian].

Mezhens'kyy, A. O. (2013). Tekhnichni aspekty laboratornoyi diahnostyky zaraznykh khvorob koney v Ukrayini. Nauk.-tekhn. byul. / In-t biolohiyi tvaryn Nats. akad. ahrar. nauk Ukrayiny, V. 14 (3–4), 314–320. [in Ukrainian].

Halatyuk, O. Ye., Behas V. L., Kan'ovs'kyy, A. I. et al. (2009) Diahnostyka herpesvirusnoyi infektsiyi pershoho ta druhoho typu u koney: metodychni rekomendatsiyi. Zhytomyr, Ukrayina,22 s. [in Ukrainian].