РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ СВИНОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

  • L. Karlova Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: багатоплідність, маса гнізда, приріст живої маси, продуктивні якості, ріст, ремонтні свинки, розвиток

Анотація

Встановлені показники росту і розвитку молодняку свиней великої білої породи у фермерському господарстві “Агромир” Нікопольського району Дніпропетровської області. На групі ремонтних свинок великої білої породи в кількості 65 голів визначені показники їх росту за динамікою живої маси у 2, 4 та 6 місяців, а також середньодобові, відносні та абсолютні прирости в основні періоди вирощування. У свиноматок-першоопоросок проаналізовані показники продуктивності. Встановлено, що жива маса та її прирости ремонтних свинок відповідали встановленим стандартам породи. Аналізуючи показники продуктивних якостей встановлено, що середня багатоплідність 65 голів свиноматок становить 10,75±0,981 поросят, маса гнізда при народженні – 12,8±2,47 кг, маса гнізда при відлученні – 212,8±10,63 кг. Ці показники є головними при врахуванні ефективності виробництва свинини в господарстві.

Біографія автора

L. Karlova, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. с.-г. наук

Посилання

Вирощування ремонтного молодняку сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатуллін, А.І. Сривов, Л.М. Цицюрський та ін. – К.: Урожай, 1993. – 248 с.

Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. – М.: Колос,1969. – 256 с.

Почерняев Ф.К. Технология племенного свиноводства / Ф.К. Почерняев. – К.: Урожай, 1982. – 168 с.

Прогресивні технології виробництва свинини / І.І. Ступак, В.О. Медведєв, С.І. Сердюк та ін. [за ред. Ступака І.І.]. – К.:Урожай, 1988. – 168 с.

REFERENCES

Ibatullin, I.I., Sryvov, A.I., Tsytsyurs'kyy, L.M. et al. (1993). Vyroshchuvannya remontnoho molodnyaku sil's'kohospodars'kykh tvaryn. Kyiv. Ukrayina: Urozhay, 248. [in Ukrainian].

Plohinskij, N.A. (1969). Rukovodstvo po biometrii dlja zootehnikov. Moscom, Russia: Kolos, 256. [in Russian].

Pochernjaev, F.K. (1982). Tehnologija plemennogo svinovodstva. – Kyiv. Ukrayina: Urozhay, 168. [in Russian]

Stupak, I.I., Medvedyev, V.O., Serdyuk, S.I. et al. (1988). Prohresyvni tekhnolohiyi vyrobnytstva svynyny. Kyiv. Ukrayina: Urozhay, 168. [in Ukrainian].