ВПЛИВ “ГУМІЛІДУ” НА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ТА СТАН ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ КІЗ ГОРЬКІВСЬКОЇ ПОРОДИ

M. Rybalka, L. Stepchenko, O. Chulechko

Анотація


Наведено результати досліджень біохімічних та гематологічних показників крові кіз на тлі застосування біологічної активної добавки “Гумілід”. У результаті біохімічних досліджень у тварин дослідної групи було відмічено підвищення загального білка на 9,0%, збільшення рівня сечовини на 14,1%, зменшення рівня креатиніну на 35,4%, зменшення ліпопротеїдів на 11,1%. З морфологічного аналізу крові потрібно підкреслити здатність досліджуваної кормової добавки впливати на еритрон, що підтверджувалося в збільшені кількості еритроцитів на 8,8%, рівня гемоглобіну на 8,2%, гематокриту на 0,6%, кольорового показника на 2,3%.


Ключові слова


кози; гематологічні показники; біохімічні показники сироватки крові; кормова добавка; “Гумілід”

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Грибан В. Г. Фізіолого-біохімічний статус голштинської худоби за впливу гідрогумату в поєднанні з мікроелементами / В. Г. Грибан, В. М. Ракитянський, В. Г. Єфімов // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2008. – № 2. – С.104–107.

Грибан В. Г. Використання препаратів гумусової природи у поєднанні з мікроелементами для корекції обміну речовин у корів / В. Г. Грибан, В. Г. Єфімов, В. М. Ракитянський // Науковий вісник НАУ. – К., 2004. – Вип. 78. – С. 64–66.

Ветеринарна клінічна біохімія / В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін [та ін.]; За ред. В.І. Левченка та В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

Єфімов В. Г. Показники клітинного імунітету поросят на дорощуванні за впливу гумату натрію, бурштинової кислоти і мікроелементів / В. Г. Єфімов // Науковий вісник Львівської НАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів 2015. – Т. 17 (№ 3). – С. 32–37.

Ефимов В. Г. Влияние гидрогумата и микроэлементов на показатели обмена веществ и продуктивность телят / В. Г. Ефимов, А. Э. Томсон, Г. В. Наумова, Н. А. Жмакова // Природопользование. – Минск, 2009. – Вып. 16. – С. 241–243.

Ракитянський В. М. Динаміка показників вуглеводного обміну в корів голштинської породи за впливу гідрогумату і мікроелементів / В. М. Ракитянський, В. Г. Єфімов, В. Г. Грибан // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2012. – Вип. №1 (32). – Т. 3, Ч. 1. – С. 368–372.

Скорик М. В. Функціональний стан еритроцитів і вміст мікроелементів у внутрішніх органах курей-несучок за впливу речовин гумінової природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 03.00.13 – “Фізіологія людини і тварин” / М. В. Скорик ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Л., 2009. — 20 с.

Степченко Л. М. Функціональний стан організму продуктивної птиці за дії гідрогумату / Л. М. Степченко, Є. О. Лосєва, М. В. Скорик [та ін.] // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ. – 2008. – № 2. – С. 99–103.

Швецова О. М. Вплив біологічно активної кормової добавки Гумілід на фізіологічний статус та продуктивні якості свиноматок [Електронний ресурс] / О. М. Швецова, Л. М. Степченко // Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т. 2. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ndbnndc_2014_2_1_14


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.