ВПЛИВ “ГУМІЛІДУ” НА ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ТА СТАН ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ КІЗ ГОРЬКІВСЬКОЇ ПОРОДИ

  • M. Rybalka Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • L. Stepchenko Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
  • O. Chulechko Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
Ключові слова: кози, гематологічні показники, біохімічні показники сироватки крові, кормова добавка, “Гумілід”

Анотація

Наведено результати досліджень біохімічних та гематологічних показників крові кіз на тлі застосування біологічної активної добавки “Гумілід”. У результаті біохімічних досліджень у тварин дослідної групи було відмічено підвищення загального білка на 9,0%, збільшення рівня сечовини на 14,1%, зменшення рівня креатиніну на 35,4%, зменшення ліпопротеїдів на 11,1%. З морфологічного аналізу крові потрібно підкреслити здатність досліджуваної кормової добавки впливати на еритрон, що підтверджувалося в збільшені кількості еритроцитів на 8,8%, рівня гемоглобіну на 8,2%, гематокриту на 0,6%, кольорового показника на 2,3%.

Біографії авторів

M. Rybalka, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
магістр
L. Stepchenko, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
к. біол. н., професор
O. Chulechko, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
к. вет. н., доцент 

Посилання

Грибан В. Г. Фізіолого-біохімічний статус голштинської худоби за впливу гідрогумату в поєднанні з мікроелементами / В. Г. Грибан, В. М. Ракитянський, В. Г. Єфімов // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2008. – № 2. – С.104–107.

Грибан В. Г. Використання препаратів гумусової природи у поєднанні з мікроелементами для корекції обміну речовин у корів / В. Г. Грибан, В. Г. Єфімов, В. М. Ракитянський // Науковий вісник НАУ. – К., 2004. – Вип. 78. – С. 64–66.

Ветеринарна клінічна біохімія / В. І. Левченко, В. В. Влізло, І. П. Кондрахін [та ін.]; За ред. В.І. Левченка та В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

Єфімов В. Г. Показники клітинного імунітету поросят на дорощуванні за впливу гумату натрію, бурштинової кислоти і мікроелементів / В. Г. Єфімов // Науковий вісник Львівської НАВМ ім. С.З. Гжицького. – Львів 2015. – Т. 17 (№ 3). – С. 32–37.

Ефимов В. Г. Влияние гидрогумата и микроэлементов на показатели обмена веществ и продуктивность телят / В. Г. Ефимов, А. Э. Томсон, Г. В. Наумова, Н. А. Жмакова // Природопользование. – Минск, 2009. – Вып. 16. – С. 241–243.

Ракитянський В. М. Динаміка показників вуглеводного обміну в корів голштинської породи за впливу гідрогумату і мікроелементів / В. М. Ракитянський, В. Г. Єфімов, В. Г. Грибан // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2012. – Вип. №1 (32). – Т. 3, Ч. 1. – С. 368–372.

Скорик М. В. Функціональний стан еритроцитів і вміст мікроелементів у внутрішніх органах курей-несучок за впливу речовин гумінової природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 03.00.13 – “Фізіологія людини і тварин” / М. В. Скорик ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Л., 2009. — 20 с.

Степченко Л. М. Функціональний стан організму продуктивної птиці за дії гідрогумату / Л. М. Степченко, Є. О. Лосєва, М. В. Скорик [та ін.] // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – Дніпропетровськ. – 2008. – № 2. – С. 99–103.

Швецова О. М. Вплив біологічно активної кормової добавки Гумілід на фізіологічний статус та продуктивні якості свиноматок [Електронний ресурс] / О. М. Швецова, Л. М. Степченко // Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2014. – Т. 2. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ndbnndc_2014_2_1_14