ВПЛИВ ФІТОПРЕПАРАТІВ ТА СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КУРЕЙ-НЕСУЧОК.

  • І. Kovalova Одеський філіал Державного науково дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Одеса
  • P. Antonenko Дніпропетровський аграрно-економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: гематологічні показники, кров, кури-несучки, селеніт натрію, “Фітопанк”, “Фітохол”

Анотація

Наведено дані щодо впливу кормових фітодобавок “Фітопанк”, “Фітохол” та селеніту натрію в період інтенсивної яйцекладки курей-несучок. Встановлено підвищення гемоглобіну крові від 13,3 до 18,1%; кількості еритроцитів від 6,3 до 15,3%, а також покращення загального стану і обміну речовин та споживання корму.

Біографії авторів

І. Kovalova, Одеський філіал Державного науково дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Одеса
лікар вет. медицини
P. Antonenko, Дніпропетровський аграрно-економічний університет, м. Дніпро
д. с.-г. наук

Посилання

Лікарськи рослини у тваринництві / [Антоненко П.П., Суслова Н.І., Постоєнко В.О. і ін.]: навч. посібн. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 424 с.

Антоненко П.П. Теоретичне і експериментальне обґрунтування застосування фітопрепаратів для підвищення неспецифічного імунітету та продуктивності тварин [Текст] автореф. дис. д-ра с.-г. наук 16.00.06 – "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія" / П.П. Антоненко – К., 2009. – 42 с.

Косенко М.В. Ветеринарні фітопрепарати / М.В. Косенко, О.Г. Малик; за ред.: М.В. Косенко. – Львів: СПОЛОМ, 2001. – 290 с.

Коцюмбас І.Я. Проблема віддалених наслідків дії препаратів у ветеринарній медицині: Матеріали 5-го Національного з’їзду фармацевтів та перспективи розвитку у новому тисячолітті. / І.Я. Коцюмбас, І.П. Патерега, О.Г. Малик. – Харків: УФА. 1999 – С. 387–388.

Левченко В.І. Ветеринарна клінічна біохімія [Текст] / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін. – Біла церква. 2002 – 400с.

Малик О.Г. Фітопрепарати у ветеринарній медицині України / О.Г. Малик, І.П. Патерега, М.І. Лунь // Ветеринарна медицина України. – 2001. – №2. – С. 30–32.

Машкін Ю.В. Гематологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів під впливом пробіотика "Протекто-Актив" / Ю.В. Машкін // Сучасне птахівництво. – 2010. – No1–2 (86–87). – С. 26–27.

Пустова Н. В. Інтер’єрні особливості курей різної селекції / Н. В. Пустова // Птахівництво: Міжвід. тем. наук. зб. – Інститут птахівництва УААН. – Харків. – 2006. – Вип. 58. – С.236–237.

Терещенко О.В. Україна і світові тенденції розвитку ринку племінного птахівництва / О.В. Терещенко, О.О. Катеринич, О.В. Рожковський // Птахівництво: Міжвід. тем. наук. зб. – Інститут птахівництва УААН. – Харків. – 2006. – Вип. 63. – С.200–206.

REFERENCES

Antonenko, P.P., Suslova, N.I., Postoyenko, V.O., Ardelyan, V.M., Ushkalov, V.O. & Pelen'ota, R.A. (2014). Likars'ky roslyny u tvarynnytstvi: navch. posibn. Kherson: OLDI-PLYuS, 424. [in Ukrainian].

Antonenko, P.P. (2009). Teoretychne i eksperymental'ne obgruntuvannya zastosuvannya fitopreparativ dlya pidvyshchennya nespetsyfichnoho imunitetu ta produktyvnosti tvaryn (Doctor’s thesis). Kyyiv, Ukrayina. Kosenko, M.V.(Ed.) & Malyk, O.H. (2001). Veterynarni fitopreparaty. L'viv: SPOLOM, 2001. – 290 s. [in Ukrainian].

Kotsyumbas, I.Ya., Patereha, I.P. & Malyk, O.H. (1999). Problema viddalenykh naslidkiv diyi preparativ u veterynarniy medytsyni. Proceedings of the 5-ho Natsional'noho z"yizdu farmatsevtiv ta perspektyvy rozvytku u novomu tysyacholitti. Kharkiv: UFA, 387–388.

Levchenko, V.I. Vlizlo, V.V. & Kondrakhin, I.P. (2002). Veterynarna klinichna biokhimiya. Bila tserkva, 400 [in Ukrainian].

Malyk, O.H., Patereha, I.P. & Lun', M.I. (2001). Fitopreparaty u veterynarniy medytsyni Ukrayiny. Veterynarna medytsyna Ukrayiny, 2, 30–32 [in Ukrainian].

Mashkin, Yu. V. (2010). Hematolohichni ta biokhimichni pokaznyky krovi kurchat-broyleriv pid vplyvom probiotyka "Protekto-Aktyv". Suchasne ptakhivnytstvo, 1–2 (86–87), 26–27 [in Ukrainian].

Pustova, N.V. (2006). Inter"yerni osoblyvosti kurey riznoyi selektsiyi. Ptakhivnytstvo, Instytut ptakhivnytstva UAAN, Kharkiv, 58, 236–237 [in Ukrainian].

Tereshchenko, O.V., Katerynych, O.O. & Rozhkovs'kyy, O.V. (2006). Ukrayina i svitovi tendentsiyi rozvytku rynku pleminnoho ptakhivnytstva. Ptakhivnytstvo, Instytut ptakhivnytstva UAAN, Kharkiv, 63, 200–206 [in Ukrainian].

Розділ
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва