МОРФОЛОГІЧНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕПЕЛИНИХ ЯЄЦЬ І ВИВОДИМІСТЬ ПТАШЕНЯТ ЗА ВПЛИВУ ПРОБІОКОРМОДОБАВКИ “ПРОПОУЛ ПЛВ”

  • Y. Pivtorak Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. ґжицького, м. Львів
  • G. Povroznyk Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. ґжицького, м. Львів
  • S. Tsaр Дніпропетровський аграрно-економічний університет, м. Дніпро
Ключові слова: виводимість, годівля, кормова добавка “ПРОПОУЛ ПЛВ”, маса яєць, жовтка, білка, шкаралупи, перепели, результати інкубації

Анотація

Матеріали науково-практичної публікації відображають ефективність використання пробіотичної кормової добавки “ПРОПОУЛ ПЛВ” у годівлі перепелів яєчного напрямку продуктивності, вплив якої на морфопродуктивні та якісні показники перепелиних яєць і виводимість молодняку недостатньо вивчені. Дослідження проведено на перепелах у ТзОВ “БАРКОМ”. Кормова добавка вводилася у склад комбікорму з розрахунку 4 г, 6 г та 8 г на 100 г суміші за масою, перша контрольна, друга, третя, четверта дослідні. Встановлено, що згодовування з комбікормом кормової добавки “ПРОПОУЛ ПЛВ” позитивно вплинуло на морфопродуктивні показники перепелиних яєць. Маса білка і жовтка в третій та четвертій групах вища, кращі і показники міцності шкаралупи, що є важливо при оцінці товарності, а також кількості стандартних яєць. Аналогічна картина спостерігалася і за якісними показниками такими, як вміст у жовтку яєць глікогену, каротиноїдів, вітаміну А. Позитивну оцінку отримали і результати інкубації, особливо це стосується виводимості перепелят, результати якої дають підставу стверджувати про доцільність використання пробіокормодобавки “ПРОПОУЛ ПЛВ” у годівлі перепелів.

Біографії авторів

Y. Pivtorak, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. ґжицького, м. Львів
д. с.-г. наук
G. Povroznyk, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. ґжицького, м. Львів
здобувач
S. Tsaр, Дніпропетровський аграрно-економічний університет, м. Дніпро
к. с-г. наук

Посилання

Карнаух Э. В. Пробиотики в коррекции кишечного микробиоценоза / Э. В. Карнаух, А. Н. Базалеева // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. праць. – Київський нац. університет ім. Тараса Шевченка, Луганський дер. мед. університет. – К.: Луганськ, 2013. – вип. 1 (115). – С. 204–215.

Оріщук О.С. Продуктивність та якісні показники яєць курей-несучок за згодовування кормової добавки ВАМЖК / О.С. Оріщук, С.В. Цап, В.В. Микитюк // Вісник СНАУ. Серія “Тваринництво”. – Вип. 7(26). – 2014. – С. 97–102.

Підгорський В. С. Пробіотики на основі молочнокислих бактерій – сучасний стан і перспективи / В.С. Підгорський, Н. К. Коваленко // Мат. між нар. наукової конференції. – Тернопіль, 2004. – С. 3–7.

Пробиотики и пребиотики. Всемирная гастроэнтерологическая организация (практические рекомендации). – 2008. – 24 с.

Поврозник Г. В. Пробіотична кормова добавка “Пропоул ПЛВ” – перспективи використання у птахівництві / Г. В. Поврозник, Я. І. Півторак, І. В. Двилюк // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2015. – Т. 17. № 63. – С. 286–290.

Поврозник Г. В. Вплив пробіотичної кормової добавки “Пропоул ПЛВ” на інтенсивність росту молодняку та продуктивні показники несучих перепелів / Г. В. Поврозник, Я. І. Півторак // Наук. вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2016. – Т. 18. – № 1 (65). – С. 100–104.

Чудак Р. А. Несучість перепілок поліпшать ферменти / Р. А. Чудак, Г. М. Огороднійчук, Т. В. Шевчук а ін. // Тваринництво України. – 2010. – №9. – С. 36–88.

REFERENCES

Karnauh, Jе.V. & Bazaleeva, A. N. (2013). Probiotiki v korrekcii kishechnogo mikrobiocenoza. Problemy еkologichnoi' ta medychnoi' genetyky i klinichnoi' imunologii'. Kyi'vs'kyj nacional'nyj universytet imeni Tarasa Shevchenka, Lugans'kyj derzhavnyj medychnyj universytet, K.: Lugans'k, 1 (115), 204–215. [in Russian].

Orischuk, O.S., Tsap, S.V. & Mikityuk, V.V. (2014). Produktivnist ta yakisni pokazniki yaets kurey-nesuchok za zgodovuvannya kormovoyi dobavki VAMZhK. Visnik SNAU. Seriya “Tvarinnitstvo”, 7(26), 97–102. [in Ukrainian].

Pidgors'kyj, V. S. & Kovalenko, N. K. (2004). Probiotyky na osnovi molochnokyslyh bakterij-suchasnyj stan i perspektyvy.kyj: mat. mizhnarodnoi' naukovoi' konferencii'. – ternopil', 3–7. [in Ukrainian].

Probiotiki i prebiotiki: prakticheskie rekomendacii. (2008). Vsemirnaja gastrojenterologicheskaja organizacija. [in Russian].

Povroznyk, G.V., Pivtorak, Ja.I., & Dvyljuk, I.V. (2015). Probiotychna kormova dobavka “Propoul PLV” – perspektyvy vykorystannja u ptahivnyctvi. Nauk.visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhyc'kogo, 17(63), 286–290. [in Ukrainian].

Povroznyk, G. V. & Pivtorak, Ja. I. (2016). Vplyv robiotychnoi' kormovoi' dobavky “Propoul PLV” na intensyvnist' rostu molodnjaku ta produktyvni pokaznyky nesuchyh perepeliv. Nauk.visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhyc'kogo, Vol. 18, par 1 (65), 100–104. [in Ukrainian].

Chudak. R.A., Ogorodnijchuk, G.M. & Shevchuk, T.V. (2010). Nesuchist' perepilok polipshat' fermenty. Тvarynnyctvo Ukrai'ny, 9, 36–88. [in Ukrainian].

Розділ
Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва