УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ КІЛЬКІСНОГО ПІДРАХУНКУ ЛИЧИНОК НЕМАТОД

  • V. Yevstafieva Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
  • L. Shendryk Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • Ch. Shendryk Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • I. Shendryk Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
  • Yu. Gugosyan Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
Ключові слова: гельмінтоларвоскопія, діагностика, інтенсивність інвазії, стронгілідози, стронгілоїдоз

Анотація

Представлено удосконалений метод кількісного підрахунку личинок нематод з використанням лічильної сітки, нанесеної на дно чашки Петрі. Визначено ефективність запропонованого способу порівняно із загальноприйнятою методикою за В. І. Орловим. Встановлено високу діагностичну ефективність удосконаленого кількісного методу за стронгілоїдозу та стронгілідозів коней.

Біографії авторів

V. Yevstafieva, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
д. вет. н.
L. Shendryk, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. біол. н.
Ch. Shendryk, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. вет. н.
I. Shendryk, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, м. Дніпро
к. вет. н.
Yu. Gugosyan, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава
аспірант

Посилання

Довідник з лабораторних методів діагностики інвазійних хвороб тварин / [С.І. Пономар, Л.П. Артеменко, О.П. Литвиненко, В.П. Гончаренко]; за ред. С.І. Пономаря. – Біла Церква, 2011. – 152 с.

Корчан Л.М. Порівняльна ефективність окремих гельмінтоларвоскопічних способів діагностики легеневих нематодозів у дрібної рогатої худоби / Л.М. Корчан, М.І. Корчан // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 3. – С. 117–119.

Котельников Г.А. Гельминто логические исследования животных и окружающей среды: [справочник] / Котельников Г.А. – М.: Колос, 1983. – 208 с.

Маркевич А. П. Методыизучения паразитологической ситуаций и борьбы с паразитозами сельскохозяйственных животных / Маркевич А. П. – К.: АН УССР, 1961. – 352 с.

Патент на корисну модель № 112387, Україна МПК (2016.01) u 2016 07249 A61 B10/00 Спосіб кількісного підрахунку личинок нематод / Ю.А. Гугосьян, В.О. Євстаф’єва, Л.І. Шендрик, Х.М. Шендрик, І.М. Шендрик; заявник і патентовласник Ю.А. Гугосьян, В.О. Євстаф’єва, Л.І. Шендрик, Х.М. Шендрик, І.М. Шендрик – заявл.04.07.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

Патент на корисну модель № 58688 Україна, МПК А61В10/00, G01N33/487. Пристрій для реєстрації яєць і мертвих личинок гельмінтів (камера Довгія) / Ю.Ю. Довгій, І.Л. Ваховський, О.Ф. Дідківський, О.В. Журавльова, В.Д. Журавльов; заявник і патентовласник Наук. центр з вивчення особливо небезпечних хвороб тварин Держ. агроекол. ун-ту. − № 2002075510 ; заявл. 04.07.2002; дата публікації 15.11.2004, Бюл. № 11.

Пономар С.І. Ефективність комплексного підходу за постановки діагнозу на стронгілоїдоз / С.І. Пономар, В.П. Гончаренко, О.В. Кручиненко, Х.М. Шендрик // Науковий вісник ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. – 2014. – Вип. 13 (108). – С 190 – 193.

REFERENCES

Ponomar, S. I., Artemenko, L. P., Lytvynenko, O. P. & Honcharenko, V. P. (2011) Dovidnyk z laboratornykh metodiv diahnostyky invaziynykh khvorob tvaryn. S.I. Ponomarya (Ed.). Bila Tserkva, 152 [in Ukrainian].

Korchan, L.M. & Korchan, M.I. (2011). Porivnyal'na efektyvnist' okremykh hel'mintolarvoskopich-nykh sposobiv diahnostyky lehenevykh nematodoziv u dribnoyi rohatoyi khudoby. Visnyk Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 3, 117–119 [in Ukrainian].

Kotel'nykov, H. A. (1983) Hel'myntolohycheskye yssledovanyya zhyvotnykh y okruzhayushchey sredy. Spravochnyk. Moskva: Kolos, 208 [in Russian].

Markevych, A. P. (1961). Metody yzuchenyya parazytolohycheskoy sytuatsyy y bor'by s parazytozamy sel'skokhozyaystvennykh zhyvotnykh. Kiev: AN USSR, 352 [in Russian].

Huhos'yan, Yu. A., Yevstaf’yeva, V. O., Shendryk, L. I., Shendryk, Kh. M. & Shendryk, I. M. (2016) Patent na korysnu model' № 112387, Ukrayina MPK (2016.01) u 2016 07249 A61 B10/00 Sposib kil'kisnoho pidrakhunku lychynok nematode. Byul. № 23 [in Ukrainian].

Dovhiy, Yu. Yu., Vakhovs'kyy, I. L., Didkivs'kyy, O. F., Zhuravl'ova, O. V. & Zhuravl'ov, V. D. (2002, 2004) Patent na korysnu model' № 58688 Ukrayina, MPK A61V10/00, G01N33/487. Prystriy dlya reyestratsiyi yayets' i mertvykh lychynok hel'mintiv (kamera Dovhiya) Nauk. tsentr z vyvchennya osoblyvo nebezpechnykh khvorob tvaryn Derzh. ahroekol. un-tu, № 2002075510. Byul. № 11 [in Ukrainian].

Ponomar, S.I., Honcharenko, V.P., Kruchynenko, O.V. & Shendryk, Kh. M. (2014) Efektyvnist' kompleksnoho pidkhodu za postanovky diahnozu na stronhiloyidoz. Naukovyy visnyk veterynarnoyi medytsyny Bilotserkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, 13 (108). 190–193 [in Ukrainian].