КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ СТРОНГІЛОЇДОЗУ М’ЯСОЇДНИХ

  • L. Shendryk Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, Дніпро
  • T. Akimenko Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, Дніпро
  • V. Salabay Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, Дніпро
Ключові слова: діагностика, екстенсивність, епізоотологічні, паразитологічні, гематологічні методи досліджень, інтенсивність інвазії, собаки, стронгілоїдоз

Анотація

Наведено результати комплексних діагностичних досліджень за стронгілоїдозу собак. Найвищі показники інвазованості зафіксовані у цуценят віком до 3-х місяців – ЕІ–42,9%, ІІ–34,3±1,7 екз. яєць в 1 г фекалій. Основні клінічні показники – з тенденцію до зростання, залишались у межах фізіологічної норми. Гематологічні показники проявлялись зменшенням на 26,9 % кількості еритроцитів та зниженням на 24,8% вмісту гемоглобіну, збільшенням кількості лейкоцитів на 45,5% та еозинофілів у 1,9 раза. У сироватці крові хворих на стронгілоїдоз цуценят відбулось достовірне зниження загального білка на 26,6%, особливо альбумінової фракції, підвищилась у 1,5 раза концентрація загального білірубіну та активність ферментів АлАТ – у 2,4 і АсАТ – в 1,7 раза.

Біографії авторів

L. Shendryk, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, Дніпро
к. біол. н.
T. Akimenko, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, Дніпро
магістр
V. Salabay, Дніпропетровський державний аграрно- економічний університет, Дніпро
магістр

Посилання

Бойко О.О. Різноманіття паразитів м’ясоїдних тварин на території м. Дніпропетровськ / О.О. Бойко, Л.І. Фали, В.В. Бригадиренко // Вісник Дніпропетровського національного університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2 (2). – С. 3–7.

Бузмакова Р.А. Системный подход в изучении патоморфологии при гельминтозах / Р.А. Бузмакова // Проблемы патоморфологической диагностики болез- ней в промышленном животноводстве. – 1986. – С. 102–104.

Ємець О.М. Собаки сільської місцевості як джерело інвазій тварин та людей / О.М. Ємець // Вісник Сум- ського національного аграрного університетую Серія “Ветеринарна медицина”. – 2012. – Вип. 1 (30) – С. 108 – 110.

Павленко С.В. Гельмінтози собак міських популяцій: поширення, терапевтична та імунологічна оцінка комплексної терапії : автореф. дис. … канд. вет. наук: спец. 16.00.11 / С.В. Павленко. – Х., 2004. – 20 с.

Пономар С.І. Ефективність комплексного підходу за постановки діагнозу на стронгілоїдоз / С.І. Пономар, О.В. Кручиненко, Х.М. Шендрик // Наук. вісник вет. мед. – 2014. – Вип. 13 (108). – С. 190–193.

Пригодін А.В. Особливості поширення та заходи боротьби з основними паразитарними захворюваннями м’ясоїдних на території м. Донецька : автореф. дис. … канд. вет. наук: спец. 16.00 11 / А.В. Пригодін. – Х., 2003. – 20 с.

Сорока Н.М. Гельмінтофауна собак центральної частини України / Н.М. Сорока, Ю.І. Дахно // Науковий вісник НУБіП України. – К., 2010. – Вип. 151. – Ч. 2. – С. 176–178.

Шендрик Л.І. Випробування ефективності препарату Фрікорд за нематодозів у собак / Л.І. Шендрик, Х.М. Шендрик, В.П. Музика та ін. // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2015. – Т. 3, № 2. – С. 115–123.

REFERENCES

Bojko, O. O., Fali, L. І. & Brigadirenko, V. V. (2011). Rіznomanіttja parazitіv m’jasoїdnih tvarin na teritorії m. Dnіpropetrovs'k. Vіsnik Dnіpropetrovs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu. Bіologіja. Medicina. 2 (2), 3–7 [in Ukrainian].

Buzmakova, R. A. (1986). Sistemnyj podhod v izuchenii patomorfologii pri gel'mintozah. Problemy patomorfologicheskoj diagnostiki boleznej v promyshlennom zhivotnovodstve, 102–104 [in Russian].

Yemecz`, O. M. (2012). Sobaky sil's'koyi mistsevosti yak dzherelo invaziy tvaryn ta lyudey. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu Seriya “Veterynarna medytsyna”, 1 (30). 108 – 110 [in Ukrainian].

Pavlenko, S. V. (2004). Hel'mintozy sobak mis'kykh populyatsiy: poshyrennya, terapevtychna ta imunolohichna otsinka kompleksnoyi terapiyi. Extendedabstract of candidate’s thesis. Charkiv [in Ukrainian].

Ponomar, S. I., Kruchy`nenko, O. V. & Shendry`k ,Ch. M. (2014). Efektyvnist' kompleksnoho pidkhodu za postanovky diahnozu na stronhiloyidoz. Nauk. visnyk vet. med., 13 (108). 190–193 [in Ukrainian].

Pry`godin. A. V. (2003). Osoblyvosti poshyrennya ta zakhody borot'by z osnovnymy parazytarnymy zakhvoryuvannyamy m’yasoyidnykh na terytoriyi m. Donets'ka. Extendedabstract of candidate’s thesis. Charkiv [in Ukrainian].

Soroka. N. M. & Dachno. Yu. I. (2010). Hel'mintofauna sobak tsentral'noyi chastyny Ukrayiny. Naukovyj visnyk NUBiP Ukrayiny, 151 (2). Kyiv. 176–178 [in Ukrainian].

Shendryk, L. I., Shendryk, Kh. M., Muzyka, V. P., Lopata P. I., Suprovych T. M. (2015). Vyprobuvannya efektyvnosti preparatu Frikord za nematodoziv u sobak. Naukovo-tekhnichnyy byuleten' NDC biobezpeky ta ekolohichnoho kontrolyu resursiv APK, 3 (2). 115–123 [in Ukrainian].