ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН В КІСТКАХ КУРЕЙ КРОСІВ КОББ-500 ТА РОСС-308 РІЗНОГО ВІКУ

V. Yefimov, V. Кibal’chenko, S. Zavrina, М. Spivak

Анотація


Вивчено вікову динаміку вмісту мінеральних речовин у стегновій кістці курей м’ясного напряму продуктивності – кросів Кобб-500 та Росс-308. Для дослідження відібрано по 5 клінічно здорових курей кросів Кобб-500 (віком 82-, 156- і 312-діб) і Росс-308 (254-добового віку). У діафізарній частині стегнової кістки досліджували вміст мікро- та макроелементів. Встановлено, що, починаючи з 82-добового віку, у стегнових кістках курей спостерігається наростання концентрації кальцію, магнію, цинку і марганцю, що, напевне, пояснюється повним закінченням мінералізації кісток. Вміст заліза та міді в кістках поступово зменшується, а їх найнижчі значення відзначено у курей 254- і 312-добового віку, що пов’язується зі зниженням ролі кісток в кровотворенні та зменшенням у їх структурі органічного матриксу

Ключові слова


м’ясна птиця; кури; мінеральні речовини; вік; кістки

Повний текст:

PDF >PDF

Посилання


Edwards H. M. Jr. The Role of Calcium and Phosphorus in the Etiology of Tibial Dyschondroplasia in Young Chicks / H. M. Jr. Edwards, J. R. Jr. Veltmann // J. Nutrition. – 1983. – Vol. 113. – P. 1568-1575.

Столляр Т. А. Технологические нормативы производства бройлеров / А. Т. Столяр // Зоотехния. – 2003. – №7. –С. 29-32.

Ухтверов М. Поступление микроэлементов в организм цыплят-бройлеров / М. Ухтверов, А. Кузнецова, Ю. Ульянов // Птицеводство. –2000. – №2. – С. 9-11.

Филиппович Ю. Б. Основы биохимии / Ю. Б. Филиппович. – М.: Агар, 1999. – 512 с.

Ao T. Effects of feeding different forms of zinc and copper on the performance and tissue mineral content of chicks / T. Ao, J. L. Pierce, R. Power [et al.] // Poul. Sci. – 2009 – Vol. 88. – P. 2171-2175.

Єфімов В. Г. Обмін мінеральних речовин в нормі та при патології // В. Г. Єфімов – Дніпропетровськ, 2008. – 32 с.

Лысов В. Ф. Основы физиологии и этологии животных / В. Ф. Лысов, В. И. Максимов. – М.: КолосС, 2004. – 248 с.

Свеженцов А. И. Корма и кормление сельскохозяйственной птицы / А. И. Свеженцов, Р. М. Урдзик, И. А. Егоров. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2006. – 384с.

Єфімов В. Г. Біологічно активні компоненти раціону – основа продуктивності птиці / В. Г. Єфімов, Д. М. Масюк // Годівля та утримання сільськогосподарської птиці. – 2016. – Вип 1. – С. 8-10.

Благов В. И. Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы / В. И. Благов. – Сергиев Посад, 2000. – 115 с.

Кліценко Г. Т. Мінеральне живлення тварин / Г. Т. Кліценко, М. Ф. Кулик, М. В. Косенко [та ін.]. – Київ: Світ, 2001. – 576 с.

Suchý P. Chemical composition of bone tissue in broiler chickens intended for slaughter / P. Suchý, E. Straková, I. Herzig [et al.] // Czech J. Anim. Sci. – 2009 – Vol. 54 (7). – P. 324-330.

Кондрахин И. П. Методы ветеринарной клинической лабораторной діагностики / И. П. Кондрахин [и др.] – М.: КолосС, 2004. – 520 с.

Георгиевский В. И. Об обмене кальция и фосфора у кур в онтогенезе / В. И. Георгиевский : автореф. дисс. соис. уч. ст. д. б. н. – М., 1966. – 48 с.

Mello H. Н. C. Requirement of avail able phosphorus by female broiler chicken skeeping the calcium: avail able phosphorus ratio at 2:1 / H. Н. C. Mello, P.C. Gomes, H. S. Rostagno [et al.] // R. Bras. Zootec. – 2012. – Vol.41, №11. – Р. 2329-2335.

Єфімов В. Г. Вміст мінеральних речовин у печінці племінної птиці м᾽ясних курей / В. Г.Єфімов, В. В. Кібальченко, С. В. Завріна, М. В. Співак // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2016. – Т.4, №4. – С. 22-28.

Жарова Е. П. Возрастная динамика некоторых микро- элементов (Cu, Zn, Mn, Co) в организме цыплят: авто- реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. вет. наук – М., 1969. – 25 с.

El-Husseiny O.M. Effects of Feeding Organic Zinc, Manganese and Copper on Broiler Growth, Carcass Characteristics, Bone Quality and Mineral Contentin Bone, Liver and Excreta / O.M. El-Husseiny, S.M. Hashish, R.A. Ali [et al.] // Int. J. Poul. Sci. – 2012 – Vol. 11 (6). – P. 368-377.

Fajmonova E. Effect of age upon utilization of iron in chickens / E. Fajmonova, J. Zelenka, K. Holendova // Czech J. Anim. Sci. – 2004. – Vol. 49 (9). – P. 407-410.

REFERENCES

Edwards, H. M. Jr. & Veltmann, J. R. Jr. (1983). The Role of Calcium and Phosphorus in the Etiology of Tibial Dyschondroplasia in Young Chicks. J. Nutrition, 113, 1568- 1575.

Stolljar. T. A. (2003). Tehnologicheskie normativy proizvodstva brojlerov. Zootehnija, 7, 29-32. [in Russian].

Uhtverov, M., Kuznecova, A. & Ul'janov, Ju. (2000). Postuplenie mikrojelementov v organizm cypljat-brojlerov. Pticevodstvo, 2, 9-11. [in Russian].

Filippovich, Ju. B. (1999). Osnovy biohimii. Moscow. Agar Publ. [in Russian].

Ao, T., Pierce, J. L., Power, R., Pescatore, A.J., Cantor, A.H., Dawson, K.A. &, Ford, M.J. (2009). Effects of feeding different forms of zinc and copper on the performance and tissue mineral content of chicks. Poul. Sci., 88, 2171-2175.

Jefimov, V.G. (2008). Obmin mineral'nyh rechovyn v normi ta pry patologii'. Dnipropetrovs'k. [in Ukrainian].

Lysov, V.F. & Maksimov, V.I. (2004). Osnovy fiziologii i jetologii zhivotnyh. Moscow. KolosS Publ. [in Russian].

Svezhencov, A.I., Urdzik, R.M., Egorov, I.A. (2006). Korma i kormlenie sel'skohozjajstvennoj pticy. Dnepropetrovsk. ART-PRESS Publ. [in Russian].

Jefimov, V.G. & Masjuk, D.M. (2016). Biologichno aktyvni komponenty racionu – osnova produktyvnosti ptyci. Godivlja ta utrymannja sil's'kogospodars'koi' ptyci., 1, 8-10. [in Ukrainian].

Blagov, V.I. (2001). Rekomendacii po kormleniju sel'skohozjajstvennoj pticy. Sergiev Posad. [in Russian].

Klicenko, G.T., Kulyk, M.F., Kosenko, M.V. et al. (2001). Mineral'ne zhyvlennja tvaryn. Kyi'v. Svit Publ. [in Ukrainian].

Suchý, P., Straková, E., Herzig, I., Steinhauser, L., Králik, G. & Zapletal, D. (2009). Chemical composition of bone tissue in broiler chickens intended for slaughter. Czech J. Anim. Sci., 54 (7), 324-330.

Kondrahin, I. P. (Еds). (2004). Metody veterinarnoj klinicheskoj laboratornoj diagnostiki. Moscow. KolosS Publ. [in Russian].

Georgievskij, V. I. (1966). Ob obmene kal'cija i fosfora u kur v ontogeneze. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow. [in Russian].

Mello, H. Н. C., Gomes, P.C., Rostagno, H.S., Albino, L.F.T., de Oliveira, R.F.M., da Rocha, T.C. & Ribeiro, C.L.N. (2012). Requirement of available phosphorus by female broiler chickens keeping the calcium: available phosphorus ratio at 2:1. R. Bras. Zootec., 41 (11), 2329-2335.

Jefimov, V.G., Kibal'chenko, V.V., Zavrina, S.V. & Spivak, M.V. (2016). Vmist mineral'nyh rechovyn u pechinci pleminnoi' ptyci m᾽jasnyh kurej. Naukovotehnichnyj bjuleten' NDC biobezpeky ta ekologichnogo kontrolju resursiv APK., 4 (4), 22-28. [in Ukrainian].

Zharova, E.P. (1969). Vozrastnaja dinamika nekotoryh mikrojelementov (Cu, Zn, Mn, Co) v organizme cypljat. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow. [in Russian].

El-Husseiny, O.M., Hashish, S.M., Ali, R.A., Arafa, S.A., Abd El-Samee, L.D. & Olemy, A.A. (2012). Effects of Feeding Organic Zinc, Manganese and Copper on Broiler Growth, Carcass Characteristics, Bone Quality and Mineral Content in Bone, Liver and Excreta. Int. J. Poul. Sci., 11 (6), 368-377.

Fajmonova, E., Zelenka, J. & Holendova, K. (2004). Effect of age upon utilization of iron in chickens. Czech J. Anim. Sci., 49 (9), 407-410.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.