(1)
Skliarov, P. M.; Fedorenko, S. Y.; Onyshchenko, O. V.; PasternakА. М.; Lieshchova, M. A.; Bilyi, D. D.; Vakulyk, V. V.; Antonenko, P. P.; Mylostyvyi, R. V. Ефективність озонотерапії кіз із маститом. TAVM 2021, 9, 24-29.