Skliarov, P. M., Fedorenko, S. Y., Onyshchenko, O. V., PasternakА. М., Lieshchova, M. A., Bilyi, D. D., Vakulyk, V. V., Antonenko, P. P., & Mylostyvyi, R. V. (2021). Ефективність озонотерапії кіз із маститом. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 9(1), 24-29. Retrieved із https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/300