MAKOVSKA, I. F.; NEDOSEKOV, V. V.; KORNIENKO, L. Y.; NOVOKHATNY, Y. O.; NEBOGATKIN, I. V.; YUSTYNIUK, V. Y. Retrospective study of rabies epidemiology in Ukraine (1950-2019). Theoretical and Applied Veterinary Medicine, v. 8, n. 1, p. 36-49, 21 mar. 2020.