SKLIAROV, P. M.; FEDORENKO, S. Y.; ONYSHCHENKO, O. V.; PasternakА. М.; LIESHCHOVA, M. A.; BILYI, D. D.; VAKULYK, V. V.; ANTONENKO, P. P.; MYLOSTYVYI, R. V. Ефективність озонотерапії кіз із маститом. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, v. 9, n. 1, p. 24-29, 1 fev. 2021.