SkliarovP. лю.; FEDORENKO, S. Y.; NAUMENKO, S. V.; ONYSHCHENKO, O. V.; PASTERNAK, A. M.; KOSHEVOY, V. I.; KOSHEVOY, V. Development of protocols and efficiency of ozone-containing drugs for the treatment of livestock with reproductive pathologies. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, v. 10, n. 1, p. 11-18, 10 fev. 2022.