Том 4, № 1 (2016)

Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК

Фахова реєстрація: ветеринарні та сільськогосподарські науки (наказ МОН України №455 від 15.04.14 р).

Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет та друку вченою радою Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (протокол № 9 від 26.05.16 р)

 

Зміст

Статті

S. Tsap, A. Bratchik
PDF
9-14

Зоотехнія

L. Darmohray, W. Lis Marcin, S. Tsap, I. Luchyn, O. Orishchuk
15-18
P. Antonenko, O. Kachalova, K. Provornik
PDF
19-22
N. Balukh
PDF
23-26
N. Begma
PDF
27-31
V. Bilavtseva,, A. Hutsol
PDF
32-36
V. Blashchuk
PDF
37-40
І. Bogdan, J. Pivtorak
PDF
41-46
V. Borovkova
PDF
47-50
V. Burlaka
PDF
51-55
V. Burlaka, O. Melenivskyi
PDF
56-60
S. Voitenko, L. Wisniewski
PDF
61-66
M. Holubiev, M. Sychov, K. Makhno
PDF
67-71
T. Holubieva
PDF
72-77
V. Danylenko, V. Bomko
PDF
78-83
L. Darmohray, М. Shevchenko
PDF
84-88
А. Dvoretskiy, V. Rozhkov, K. Savenko
PDF
89-93
V. Zhukov, V. Panko, V. Ratushnyak
PDF
94-97
O. Karateevа
PDF
98-101
O. Karunskyi, I. Nikolenko
PDF
105-107
O. Kurnayev, K. Syrovatko
PDF
108-112
А. Kitayeva
PDF
113-116
I. Lastovska, M. Lutsenko
PDF
117-120
M. Lемesheva, V. Yurchenko
PDF
121-124
E. Lesnovskayа
PDF
125-129
I. Livoschenko, T. Ryzhkova
PDF
130-134
V. Mikityuk, I. Porotikova
PDF
134-139
R. Milostiviy, M. Vysokos
PDF
140-143
G. Miasnikov
144-147
O. Neporochna
PDF
148-154
A. Omelian, Y. Pozniakovskiy
PDF
155-159
V. Otchenashko, D. Umanets, N. Nechay
PDF
160-167
I. Pishchan
PDF
168-175
S. Pischan, L. Lytvyschenko, A. Gonchar
PDF
176-183
O. Pilipchuk, V. Sheremetа
PDF
184-187
Y. Podolian
PDF
188-192
V. Pokhyl, O. Pokhyl
PDF
193-197
N. Prysiazhnyuk, L. Onyshchenko
PDF
198-201
V. Pryshedko, O. Chernenko
PDF
202-206
I. Prosyanik, M. Olkhovskaya
207-216
I. Riznychuk
PDF
216-222
I. Riznychuk
PDF
216-222
N. Rol, S. Tsekhmistrenko
PDF
223-227
N. Sadomov, V. Borodulina
228-234
N. Seba, M. Deіneka, V. Kaplunenko
PDF
234-239
T. Semko, V. Vlasenko, G. Vlasenko, A. Pobihaylo
PDF
240-243
E. Sivachenko, l. Dyachenko
PDF
244-250
O. Smetanina, I. Ibatulin, V. Bomko
PDF
251-255
P. Stapay, N. Paranyak, V. Havryliak, N. Stahiv, A. Skorochid
PDF
256-259
I. Tytarenko, M. Bushutruk, I. Starostenko
PDF
260-266
L. Khmelnychyi, V. Vechorka
PDF
267-273
S. Tsap, O. Orishchuk, N. Ruban, O. Mussich
PDF
274-278
A. Tsvigun, O. Tsvigun
PDF
279-283
M. Chernadchuk, V. Bomko
PDF
284-289
O. Chernenko, O. M. Chernenko, V. Dutka
PDF
290-295
J. Kiriliv, T. Shevchuk
PDF
296-300
T. Shkurko, O. Ivanov
PDF
301-304