Процес рецензування

Порядок рецензування рукописів статей в журналі «Theoretical and Applied Veterinary Medicine»

 1. Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей здійснюється для підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» та з метою відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.
 2. У журналі «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» використовується подвійне сліпе (анонімне) рецензування:
 • рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
 • автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.
 1. Наукові статті, які надходять у редакцію, перевіряються що до наявності усіх необхідних складових та їх оформлення у відповідності до Вимог до рукописів, викладених на сайті.
 2. Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором або заступником головного редактора.
 3. Головний редактор (заступник головного редактора) призначає для статті рецензента зі складу члена редакційної ради, що курує відповідний науковий напрямок.
 • При відсутності члена редакційної ради – куратора відповідного напрямку головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента по даній роботі.
 • Рецензенти (як ті, що входять до складу редакційної ради, так і зовнішні) повинні бути відомими спеціалістами по тематиці поданого рукопису та мати публікації в даній галузі досліджень (бажано за останні 5 років).
 1. Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:
 • рекомендувати статтю до опублікування;
 • рекомендувати статтю до опублікування після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;
 • не рекомендувати статтю до опублікування.

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення.

Редакція рекомендує використовувати при рецензуванні розроблену редакцією типову форму рецензії, яка розміщена на сайті журналу.

 1. При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:
 • звертати особливу увагу на актуальність піднятої в статті наукової проблеми;
 • охарактеризувати теоретичне та прикладне значення виконаних досліджень,
 • коректність приведених математичних викладок, графіків, рисунків;
 • оцінити, відповідність висновків автора з наявними сучасними науковими концепціями;
 • оцінити дотриманням авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Необхідним елементом рецензії повинно бути оцінювання рецензентом особистого внеску автора в вирішенні проблеми, що розглядається.

В рецензії доцільно відмітити відповідність стилю, логіки та доступності наукових тверджень, а також зробити заключення щодо достовірності та обґрунтованості висновків автора (авторів) у даній роботі.

 1. Наукові статті можуть бути направлені на додаткове рецензування. Причиною для повторного рецензування може бути:
 • недостатня кваліфікація експерта в питаннях, що розглядаються в науковій статті;
 • недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
 • гостра дискусійність положень, висловлених у науковій статті.
 1. Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію електронною поштою у вигляді скан-копії.
 2. Редакція направляє авторам копії рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента) або мотивовану відмову редакції на опублікування даного конкретного рукопису.