Публікаційна етика

Редакційна політика та етичні норми

Політика відкритого доступу

Журнал «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» є журналом відкритого доступу (Open Access): перегляд, читання, завантаження та друк у ньому вільні. Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанта. Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

 Публікаційна етика

Редакція журналу «Theoretical and Applied Veterinary Medicine», видавцем якого є Дніпровський державний аграрно-економічний університет, підтримує певний рівень вимог під час прийому та відбору матеріалів, що подаються до редакції журналу. В основу публікаційної етики журналу покладені стандарти якості наукових робіт, їх викладу, прийняті світовим науковим товариством, зокрема публікаційним принципам принципами Publishing Ethics Resource Kit (PERK), рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств.

 Принципи

Редакційна політика журналу «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності в прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

Редакційна колегія несе повну відповідальність за зміст видання. Рішення про публікацію приймає редакційна колегія керуючись політикою журналу, академічними цінностями і висновками рецензентів. Рішення редакційної колегії враховують сучасні положення про фальсифікації, порушення авторських прав і плагіат. Редакція журналу залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень.

 1. Редакція журналу неупереджено розглядає всі матеріали, що надійшли, оцінюючи їх належним чином, незважаючи на національну, релігійну, расову приналежність, а також місце роботи автора (авторів), і виносе неупереджене рішення по кожному з них. Забезпечує об’єктивний процес рецензування;
 2. Редакція може відхилити рукопис без рецензування, якщо матеріал не відповідає профілю журналу;
 3. Редакція журналу виступає проти плагіату і фальсифікації, одночасного подання однієї роботи в декілька журналів, неодноразового використання даних статті в різних роботах, проти введення громадськості в оману щодо реального внеску авторів у публікацію;
 4. Редакція має право вилучити навіть опубліковану статтю за умови з’ясування порушення авторських прав чи загальноприйнятих норм наукової етики. Про вилучення матеріалу редакція повідомляє автору і організації, де була виконана робота.
 5. Редакція та редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про поданий рукопис (автор(и), тему, текст тощо) іншим особам, крім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього матеріалу.
 6. Після позитивного висновку редакційної колегії стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 7. Матеріали сайту, електронного журналу або проекту, відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкованою) без попередньої письмової згоди редакції журналу. У разі використання опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
 8. Редактори, автори і рецензенти повинні повідомляти про свої інтереси, які можуть вплинути на об’єктивність кожного при редагуванні і рецензуванні матеріалів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні.
 9. Запобігання протизаконних публікацій є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця та організації.

 Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Рецензування рукописів є важливим та обов'язковим етапом у прийнятті редакційних рішень і процесі публікації.
 2. Рукопис та додаткові матеріали, надіслані на рецензію, є конфіденційними документами. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми особами, крім випадків, дозволених редактором.
 3. Усі члени редакційної колегії журналу є рецензентами. Редколегія залишає за собою право додатково призначати незалежного рецензента.
 4. Якщо рецензенти не має часу для розгляду подання, чи не має достатньої кваліфікації у темі дослідження подання, він повідомляє про це редактора та відмовляється від процесу розгляду.
 5. Рецензент повинен:

а) надати об’єктивну оцінку якості рукопису, визначити, чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам; чітко висловити свої погляди з суперечливих питань; не допускати особистої критики автора.

б) звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом; вказати відповідні опубліковані статті, які автори не обговорювали / не цитували; будь-яке твердження, висновок або пропозиція які були раніше повідомлені, повинні бути підтверджені відповідними цитатами.

в) достатньо переконливо обґрунтувати свої висновки;

г) своєчасно (протягом 10 днів) надати відгук на рукопис.

 1. Редакція серйозно ставиться до поведінки рецензентів та розглядають будь-який факт порушення конфіденційності, конфлікту інтересів (фінансового і нефінансового), неправильного використання конфіденційного матеріалу або затримки експертного огляду для отримання конкурентної переваги. Випадок неправомірної поведінки рецензента (наприклад, плагіат) буде винесено на інституційний рівень.

 Етичні зобов’язання авторів

Подання матеріалів для публікації в журналі «Theoretical and Applied Veterinary Medicine» є підтвердженням авторства, а також угодою автора з тим, що прийняті від нього матеріали можуть розміщуватися в Міжнародних електронних базах даних. При цьому авторські права в повному обсязі зберігаються за авторами опублікованих матеріалів.

Рукопис, надісланий до видання або на рецензію, є конфіденційним документом.

Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб представити точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні показати свої результати чітко і однозначно, без спотворення отриманих даних або маніпулювання ними. У документі повинно міститися достатньо даних і посилань, щоб інші дослідники могли відтворити роботу. Шахрайські чи свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і неприйнятні.

Автори статей:

 • несуть повноту відповідальності не тільки за їх зміст, а й за сам факт публікації;
 • зобов’язані повідомити редактору про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в рукописі;
 • повинні чітко вказати в роботі джерела всієї процитованої або представленої інформації, належним чином оформивши посилання на них відповідно до нормативних вимог. 
 • Автори повинні бути впевнені, що поданий рукопис: є цілком оригінальною роботою; не є плагіатом; не був опублікований в інших місцях будь-якою мовою; потрібно дотримуватися відповідних законів про авторські права та умови. Авторські матеріали повинні бути відтворені лише за відповідного дозволу та підтвердження. У випадку виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори таких матеріалів.
 • автор загалом не може публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в декількох журналах чи первинних публікаціях. Подання одного і того ж рукопису до декількох журналів одночасно створює неетичну поведінку публікації та є неприйнятною.
 • авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення проведеного дослідження і поділяють відповідальність за отримані результати. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Автор представляє рукопис до публікації, гарантує те, що до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства, і бере на себе відповідальність за згоду решти авторів статті на її публікацію в журналі.
 • якщо автор виявляє значну помилку або неточності в своїй власній опублікованій роботі, він зобов'язаний негайно повідомити редакції журналу та співпрацювати з редактором для відхилення чи виправлення документа.
 • кожен автор повинен розкрити будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або їх пояснення. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.
 • редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.